menü

Események, tevékenység

CímlapEsemények, tevékenység
CímlapEsemények, tevékenység

 

Az ICHTHÜSZ Közösségnek ma is van egy rendszeres kiadványa, amely 1993-tól kezdve töretlenül és pontosan évente négyszer megjelenik. Elektronikus úton juttatjuk el mindazoknak, akik címét ismerjük, továbbá ezen a honlapon is elérhetővé tesszük, valamint kérjük az MCSSZ illetékeseit, hogy az MCSSZ honlapján is jelenjen meg.

Optimális esetben, ami szinte sosem történik meg, a parancsnok a lap tartalmáról illetve a lapról magáról tájékoztatást ad a csapatában jelenlévő protestánsoknak, akik egyrészt abból épülhetnek, másrészt az aktuális programokról tájékoztatást kapnak. Sajnos a parancsnokok nem mindig tudják, hogy az újság erre való és sokszor olvasva vagy olvasatlanul teszik félre azzal a jelszóval, „én katolikus vagyok” vagy azzal, „erre nincs szükségünk”. Pedig lehet, hogy a csapatában erre lenne a legnagyobb szükség, hiszen Jézus Krisztus az ő cserkészetének is Ura lehetne, ha ez tudatosodna benne.  

Aktivitásunk a következő fő visszatérő eseményekben zajlik:

  • Közgyűlés Balatonfüreden Nagyböjt második hétvégéjén.
  • Pünkösdi kiscserkész tanyázás.
  • Évente, lehetőleg június végén ICHTHÜSZ tanyázás/portya, ahova minden csapatból várjuk a protestánsokat.   
  • Vezetői/pedagógiai fórum Berekfürdőn októberben.
  • Többhelyszínes adventi cserkésznap Advent második vasárnapját megelőző szombaton.
  • Kétévente szervezzük a betlehemi láng fogadását, elosztását és így az MCSSZ karácsonyi ünnepségét. Amikor nem mi szervezzük, akkor igehirdetéssel veszünk azon részt – ha a megbeszéltek szerint meghívást kapunk rá.   
  • Szoros kapcsolatot tartunk a református, evangélikus, baptista és metodista egyházzal. Ünnepeiken, megmozdulásaikon, akcióikon igyekszünk szükség és lehetőség szerint részt venni: világtalálkozók, önkéntes munkák, reformációi gála stb.
  • Lelkigondozói szolgálatot végzünk azok között a cserkészek között, akik erre rászorulnak és ezt tőlünk bizalommal elfogadják.
  • Ennek érdekében megszerkesztettük és kiadtuk a Cserkészimakönyv Protestáns Cserkészeknek című kegyességi könyvecskét, amely tartalmában és struktúrájában egyaránt igazodik a Táborkereszt „hasonló” című kiadványához.
  • Erőnk szerint segítjük, segítenénk az MCSSZ programjainak ökumenikus testvériségét és ezt az ökumenikus, gazdagító karaktert szeretnénk továbbra is óvni és ünnepelni.

A fentiekből is kiderül, hogy az ICHTHÜSZ Közösség önértelmezése szerinti léte és funkciója a Magyar Cserkészszövetség szerves részeként határozható meg. Példaként néhány evidenciát mondunk. Az ICHTHÜSZ munkában kizárólag a Magyar Cserkészszövetségben igazolt cserkészek vehetnek részt. A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályát, összes szabályzatát és rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el. Osztozik a Magyar Cserkészszövetség sikerei miatti örömökben és vállalja a gyarlóságok összes következményét is.

A Magyar Cserkészszövetség

Táborkereszt és ICHTHÜSZ Közösségei

az alábbi nyilatkozatban

fejezik ki reményteljes örömüket Ferenc pápa közelgő látogatását illetően és buzdításukat a Szövetség cserkészei felé annak érdekében – hogy a 2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz hasonlóan – e látogatásnak szolgálatába álljanak.

Bár Közösségeink teológiailag különbözően ítélik meg Róma püspökét és az ő szolgálatát, mindazonáltal hangsúlyozzuk afeletti örömüket, hogy ökumenikus nyitottsággal fordult Krisztus különböző felekezeteiben szolgáló magyar népéhez, támogató szavakkal illette a magyar családpolitikát és ahogyan szorgalmazza az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalásokat az Ukrajnában zajló háború befejezése érdekében.

Szívünkben hordozzuk a NEK-en elmondott szentbeszédének búcsúszavait: „Köszönöm a nagy magyar keresztény családnak, amelyet szeretnék magamhoz ölelni különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába haladunk.”

A krisztusi egység jegyében hordozzuk imádságunkban Ferenc pápa tavaszi magyarországi látogatását és ajánljuk fel szolgálatunkat a köztünk kialakult ökumenikus rend szerint.

2023 március 30.

Szár Gyula Gergely OPræm., cst. sk.

dr. Bóna Zoltán ref. lelkész, cst. sk.

elnök, Táborkereszt

elnök, ICHTHÜSZ

 

 

Gyertek a páratlan élményeket ígérő Mura túrára!!!

- augusztus 2–8 között;

- murafigyei indulással (Ausztria/Horvátország cca. 136-os fkm);

- minden cserkészt szeretettel várunk 18 év fölött egyénileg, az alatt pedig szülői/cserkész vezetői kísérettel. Az alsó korhatár 14 év;

- a költség 50.000 forint/fő: ez magában foglalja a programszervezést, teljes ellátást, biztosítást, kulturális programokat, a hajók és a résztvevők szállítását;

- a hajókról: kielboat, kajak, kenu a résztvevők maguk gondoskodnak, illetve az érdeklődők előzetesen a túravezetőkkel egyeztessenek;

- jelentkezés/érdeklődés telefon: 06-20-914-3893, 06-30-637-8170, 06-30-227-9419, email: dunavarsany.ref@gmail.comhamzaistvan@t-online.hu;

- jelentkezési határidő: 2020. július 1.;

- túravezetők: dr. Bóna Zoltán cst., Hamza István cst.

***********************************

Az MCSSZ ICHTHÜSZ és Táborkereszt Közösségének
valamint az MCSSZ NEK Cserkésztörzsének

NYILATKOZATA

az Eucharisztikus Kongresszuson való cserkészrészvételről.

 

A magyar cserkészet egyik legszebb öröksége az ökumenikus bizalom és testvériség, természetesen az érintet felekezetek rendjének tiszteletben tartásával. A Magyar Cserkészszövetség megalapítása a magyar ifjúság iránt elkötelezett katolikus, református és evangélikus tanárok, szerzetesek, teológusok részvételével valósult meg 1912. december 28-án, nem véletlenül a betlehemi gyermekgyilkosság, az Aprószentek emléknapján, a Kálvin téri református gyülekezet egyik termében. Ennek az akkor forradalmi tettnek a következményét mindmáig hordozzuk, nevezetesen azt, hogy bár sokféle arányban, de az őrsök és csapatok ökumenikus nyitottsággal működnek. A felekezeti sajátságok ápolására jöttek létre a felekezeti közösségek: a Táborkereszt Közösség és az ICHTHÜSZ Közösség.

Ezzel a háttérrel szinte magától értetődő, hogy arra a rendezvényre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, amelynek szándékolt üzenete meghaladja a katolikus egyházat, így szól a cserkészfölhívás is: „Felekezetre való tekintet nélkül várunk Téged akár résztvevőként, akár a szolgálattevő cserkészek önkéntes csapatába!” Ugyanakkor azt is magától-értetődőnek tartjuk, hogy e sommás meghívás további testvéri gondolatok kimondását igényli az ökumenikus tisztesség okán.

Egy olyan ökumenikus ifjúsági szervezet számára, amely tagjai többségében és így sokféle megjelenésében, kegyességi gyakorlatában és szóhasználatában római katolikus hangsúlyt hordoz, nem közömbös a következő megállapítás. A NEK-en való részvétel sok-sok eseménye, szolgálata lehet közös élménye az összes cserkésznek, de a résztvevők a legfontosabb ponton mégis kétfelé csoportosulnak egyházaik rendjét helyénvalóan követve. Lesznek azok, akiket a római egyház meghív az oltárához. És lesznek azok, akiket nem, akik nem tartoznak Vatikán közösségéhez, viszont odatartoznak Jézus Krisztushoz. Hisszük, hogy az ő számukra is lesz spirituális, közösségi, szolgálati élménye és ajándéka az eseménynek. Ugyanakkor elkötelezzük magunkat, hogy testvéri, felelős szeretettel óvjuk cserkészeinket minden olyan lépéstől, amely ellenkezik saját hitvallásuk tartalmával. Tesszük ezt azzal a testvéri lélekkel és meggyőződéssel, hogy az oltárhoz való exkluzív meghívás nem csökkenti Jézus Krisztus önmagához és a királyi menyegzőre szóló inkluzív meghívásának örömteli érvényét.

Ökumenikus előmenetelben ott tartunk, hogy a Kongresszus a krisztusi egység „sebére” is rámutat, mindazonáltal valljuk, hogy legalább ennyire lehetőséget biztosít a krisztusi testvériség spirituális, missziós, közösségi, morális, kulturális, szolgálati és hazafias megélésére. Minél őszintébben fogadjuk ezt a tényt, annál őszintébben élhetjük meg a Kongresszus összefüggésében is azt, ami összeköt, ami közös, és ami egyetemesen üdvös. Szívből kívánjuk, és ezért mindent meg is teszünk, hogy cserkészeink ezzel az őszinte tudattal és érett felekezeti öntudatukkal vegyenek részt ezen a jelentős eseményen.

Remélhetjük, hogy a Szentlélek munkája révén a krisztusi egységben növekedni tudnak Krisztus magyar cserkészei a bizonyságtételek, imádságok, kulturális és karitatív programok során és nem a „még nem teljesen…” fájdalma, hanem a „már sokkal jobban, mint korábban…” reményteljes öröme lesz a Kongresszus hagyatéka minden magyar cserkész számára.

Kispál György cst. cspk.                       Dr. Lendvay Endre cst. cspk.                   Dr. Bóna Zoltán cst. cspk.
MCSSZ Táborkereszt                                     MCSSZ NEK                                     MCSSZ ICHTHÜSZ
Közösségének egyházi elnöke              Cserkésztörzsének vezetője                       Közösségének elnöke

 

***********************

Pályázat: Hit, remény, szeretet BiPi nyomán

„Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három;

 ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” 1Kor 13,13

Tisztelet Istennek, tisztelet a felebarátodnak, tisztelet önmagadnak, mint Isten szolgájának: ez az alapja a vallás minden formájának. Lord Robert Baden-Powell

„A cserkészmozgalom törekvése nem az, hogy  gyengítse,  hanem  ellenkezőleg,  hogy  erősítse  az  egyéni vallásos  hitet.” Az 1924. augusztusában, Koppenhágában tartott nemzetközi cserkészkonferencián elfogadott határozat részlete

A Magyar Cserkészszövetség a következő cserkészévben programja középpontjába a hitet, lelkiséget állítja. Ehhez kapcsolódóan az MCSSZ és az MCSSZF ICHTHÜSZ Közössége pályázatot hirdet BiPi műveiből olyan idézetek gyűjtésére, amelyek az Istentől kapott hitnek, reménynek, szeretetnek a cserkészeten belüli fogadásáról, megéléséről, kamatoztatásáról szólnak, s minderre buzdítanak. A pályaműveket a dvichthusz@gmail.com címre kérjük az alább látható és az ICHTHÜSZ honlapján is (http://dunavarsanyireformatusok.hu/ichthys/kik-vagyunk) elérhető Word docx táblázat kitöltésével.

A beadás határideje Nagypéntek, 2021. április 2.

Az idézeteket a magyar fordításban meg nem jelent írásokból is várjuk. Pontos forrásmegjelölést kérünk: a mű címe, a kiadó neve, a kiadás éve, oldalszám.

Az értékelés pontozással történik idézetenként az alábbi módon:

idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép melléklettel

4 pont

idézet angolul vagy más idegen nyelven fordítással, kép nélkül

3 pont

idézet magyarul, kép melléklettel

2 pont

idézet magyarul, kép nélkül

1 pont

A képek a szerzői jogi buktatók elkerülése végett csak saját készítésű fényképek, rajzok, festmények lehetnek.

A díjakkal a nyertesek cserkészprogramokon való részvételét kívánjuk támogatni.
1. díj: 30.000,- Ft
2. díj: 20.000,- Ft
3. díj: 10.000,- Ft

Az összegyűlt idézeteket valamilyen formában közkinccsé fogjuk tenni.

Budapest, 2020. Pünkösd havában

 

Hit, remény, szeretet BiPi nyomán

Pályázó neve:

E-mail címe:

Megjegyzés: A kép oszlop kivételével mindegyik oszlop kötelezően kitöltendő. A táblázat újabb sorok felvételével bővíthető.
Kérjük a beadandó fájlnak új nevet adj és küldd be az dvichthusz@gmail.com címre, 2021. április 2-ig, Nagypéntekig.

 

Sor-szám

Könyv címe

Kiadó,
kiadás évszáma

Oldal-szám

Idézet

Kép

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Innen letöltheted a word dokumentumot!

 

******************

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)