Dunavarsányi Református Egyházközség Bölcsőde Projekt

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Máté 11,28a)
home-logo.png

Szeretettel köszöntjük látogatóinkat!

Felhívás az egyházaknak és a civil szervezeteknek felajánlható SZJA 1%-ról

A Magyarországi Református Egyház
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is, köszönetet mond mindazoknak, akik a 2019 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2020-ben javára rendelkeztek. Ennek teljes összege: 1.643.876.480 forint volt.
Egyházunk fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az evangélium szolgálatával, illetve az evangélium által inspirálva teljes szívvel szolgálja hazánkat a hitélet, a nemzeti függetlenség, a kultúra, az oktatás és a szociális élet területén.
A személyi jövedelemadó 1%-os fölajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk jövőjéhez.
A továbbiakban is ezt kívánjuk tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-ról az idén (is) a 0066 technikai szám megjelölésével Országos Egyházunk javára rendelkezzék.
 

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány
kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2019 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2020-ben javára rendelkeztek. Ennek összege: 110.953 Ft volt.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról ez évi adóbevallásuk alkalmával a 19178123-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget – ahogy eddig – a jövőben is ifjúsági, szociális és kulturális mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
 

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2019 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2020-ben javára rendelkeztek. Ennek összege: 13.849 Ft volt.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról ez évi adóbevallásuk alkalmával a 18269947-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget – ahogy eddig – a jövőben is ifjúsági, szociális és kulturális mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
 

dr. Bóna Zoltán

Veres Albert

Csobolyó Miklósné

lelkész

kuratóriumi elnök

elnök

 

A Dunavarsányi Református Egyházközség
bűnbánati, ünnepváró áhítatai a húsvéti Nagyhéten

2021. április 3. szombat

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 357. dicséret első három versének olvasásával emeljük szívünket az Úrhoz.

1. Jézus, én bizodalmam,
És Megváltóm életemben, :/:
Benned van nyugodalmam,
Nem kell semmitől rettegnem.
Halál nagy éjszakája,
Bár rettentsen fúlánkja.

2. Jézus, én Megváltóm, él,
Én is látom az életet; :/:
Lészek Idvezítőmnél,
Immár semmi sem rettenthet:
Ő a Fő, és nem hagyja,
Hogy elvesszék egy tagja.

3. Reménység kötelével
Véle már összekötettettem, :/:
Erős hitem kezével
Már ő belé helyheztettem;
El nem szakaszt tőle már
Sem élet, sem a halál.

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet és a bűnbocsánat Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen!

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette a jó hírt, az Evangéliumot, amely írva van a János írása szerint való Szent Evangélium 19. fejezetének 31. versétől a 42. versig.

„Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a holttestek szombaton a kereszten maradjanak; az a szombat ugyanis nagy ünnepnap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszárcsontjukat, és vegyék le őket. Ezért odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, az tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg.” Viszont az Írásnak egy másik helye így szól: „Néznek majd arra, akit átszúrtak.” 

Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt – de csak titokban, mert félt a zsidóktól –, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus holttestét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus holttestét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mintegy száz fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust.”

                                                                                                                     

Mennyei Édesatyánk!

Köszönjük, Urunk, hogy nem a halálodra emlékezünk ezen a mai napon, hanem arra, hogy legyőzted a halált, úrrá lettél rajta. Ezzel élő bizonyságot adtál, hogy mi is így nézzünk majd halálunk elé és halálunkra, ha egyszer szívünk megáll, hogy van reménységünk, van folytatás, mert azt mondtad: „aki hisz én bennem, ha meghal is él.” Ámen!

Két ember, aki Jézus temetése körül serénykedik arról tesz bizonyságot, hogy vannak emberek, akik a maguk idejében előjönnek, és amikor kell, kiállnak Jézus mellett. Egyszer színt kell vallania mindenkinek, hogy hová tartozik! Egyszer a mi cselekedeteinkkel is úgy, ahogy arimáthiai József, ezzel a gesztussal, hogy elmegy Pilátushoz, és ahogy Nikodémus, aki hozza a drága kenetet, bár a szívükben addig félelem volt, de egyszer színt vallanak, és kiállnak amellett, ami a meggyőződésük. Akkor is színt vallunk, amikor a világ útján megyünk, ugyanabba az áradatba, amiben ők járnak; akkor is színt vallunk, hogy mi oda tartozunk. És egyszer a hívők is bizonyságot tesznek, hogy nekik mi a fontos, ki a fontos; hogy ők hova, kihez tartoznak! Egyszer színt kell vallani azoknak is, akik talán félnek, akik mélyen tudnak hallgatni, de egyszer elő kell jönni, elő kell lépni. Nikodémus vagy arimathiai József nem késett el, hanem még adatott nekik lehetőség arra, hogy színt valljanak! Isten adott nekik lehetőséget, nem azért, mert a körülmények változtak, hanem bennük változott valami! Vannak, akik észreveszik, hogy mikor és mit kell tenniük. Arimathiai József és Nikodémus is ilyen volt, akik azon az estén előjöttek. A tanítványok viszont elfutottak, az asszonyok talán távolról nézik, hogy mi történik, és vannak, akik tudják, hogy mit kell tenni. Isten felindítja őket és ez alól még az ellenség sem vonhatja ki magát. hiszen Pilátus is egyszerűen csak odaadja Jézus testét.

Aki Jézus Krisztushoz tartozik, az előbb vagy utóbb, de beáll a szolgálatba, és Jézus Krisztust nemcsak szájjal fogja követni, hanem szívvel fogja szolgálni. Bátran, vállalva azt, hogy esetleg kidobják, vagy megvetik, de ennek a két férfinak nagy boldogság volt, hogy Jézusért valamit tehetett. Lehet, hogy még ennél is tovább mentek és megértették, hogy nem azon van a hangsúly, mit tettek ők Jézusért, hanem azon, hogy Jézus mit tett ő értük! A hit észreveszi, hogy Jézus mit ad nekünk és Ő mit tesz értünk. Hisszük, hogy Ő meghal értük. Hisszük, hogy megbocsájtja a bűneinket. Hisszük, hogy örök életet ad kegyelemből, és hitet ad nekünk, amivel ezt megfoghatjuk, megragadhatjuk és magunkévá tehetjük. És amit mi adhatunk, az a hála jele. Hálából egész életünket neki szenteljük, és már ebben a világban az ő dicsőségére élünk. Ilyen élő hittel ajándékozzon meg bennünket is, élő Urunk, nagyszombaton! Ámen.

Mondjuk el Urunktól tanult imádságunkat:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Hirdetések:

Az úri szentvacsorát vasárnap és hétfőn a templomi istentiszteleten megünnepeljük szolgatársi körben. Mindenkit bátorítunk, hogy ehhez, ha lelkiségük és otthoni helyzetük megengedi, egy korty borral és falat kenyérrel családi körben csatlakozzon. Hogy ez szakrális vagy csak szimbolikus cselekedet lesz-e, azt hívő bátorsággal bízzuk a Szentlélekre, Aki otthonainkat is templommá tudja változtatni.

Hordozzuk imádságunkban a betegeket, gyászolókat, különös tekintettel is emlékezzünk hívő szeretettel Kormos Katalinra és az ő hátramaratottaira. Kati búcsúztatására szerdán 13 órakor kerül sor a kisvarsányi temetőbe. Isten vigasztaló szeretete legyen mindannyiukkal!

Áhítatunk végén olvassuk a 357. 4-7. versét:

4. Földi porból vett porom
Végre ismét porba tér meg, :/:
De föltámaszt egykoron
Megváltóm, hogy véle éljek
Végtelen dicsőségben:
Nála lészek mennyégben.

5. Ami fáj itt és sóhajt,
Az ott lészen dicsőséges, :/:
Földből szépen ott kihajt,
Mi itt ínségekkel teljes.
Erőtelenségemet,
Ott letészem bűnömet.

6. Bátorságban légyetek:
Jézus hordoz, mint övéit, :/:
Hát ne keseregjetek:
Krisztus újonnan megépít.
Angyalának szavára
Felkeltek nemsokára.

7. Emeld fel hát lelkedet,
Hagyj el minden földi vágyat; :/:
Bízd rá arra szívedet,
Kiből idvességed árad.
Jézusnál tartsd kincsedet,
Légyen Jézusé szíved!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

a Presbitérium

 

„Minden általa lett és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.”
(Jn1,3)

Kedves Testvéreink!

Szinte mindent megváltoztat idén a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések, érzések, aggodalmak, tevékenységek, stb. Sajnos hatással lesz a karácsonyi ünnepi szokásainkra is, de hiszem azt, hogy nem tud hatással lenni sem a Karácsony nagy drámájára, amiben az Isten az élet legszebb jelében, egy újszülöttben utána jön a vesztébe rohanó világnak. És persze nem tudja megváltoztatni a jánosi kozmikus evangélium lényegét: A világ nem véletlenszerűen, nem is a természetfelettiek méltatlan harcából, hanem az egyedül igaz Isten szerető akaratából, karácsonyi szóhasználatban a Fiúisten, Jézus Krisztus, világteremtő és megváltó hatalmából, szeretetéből jött létre.

Minden nehézségünk ellenére, Isten iránti hálával emlékezünk vissza a mögöttünk lévő esztendőre. Elsősorban arra, hogy a modern technika eszközeivel Isten igéje akkor is eljutott az otthonokba és a nyitott szívekbe, amikor az istentiszteleten való személyes részvételre nem tudtunk buzdítani. A nyári rövid fellélegzés lehetőséget adott számos közösségi programra: cserkészet, konfirmáció, etc. Aztán hamar újra jöttek a korlátozások. Sajnos ez így van most is és valószínűleg így lesz Karácsonykor is. Hálát adunk mindazonáltal azokért az érdeklődésekért, amelyek a templomunkból sugárzott igehirdetésekre, istentiszteletekre vonzották a lelkeket. Hálát adunk azokért a pillanatokért, amikor otthonok váltak templomokká azáltal, hogy a benne lakók Isten igéjére figyeltek a nappalikban vagy a konyhákban és olykor hívő lélekkel egymásnak törték meg a szent kenyeret és kínálták a szent bort. Nem utolsó sorban mondok köszönetet a gyülekezet vezetősége nevében is mindazoknak, akik felelősséggel járultak hozzá gyülekezetünk fenntartásához, amelynek költségei változatlanok akkor is, amikor a bevételek értelemszerűen csökkennek az elmaradt istentiszteletek, keresztelők, esküvők perselypénzeivel és az egyéb adományok kiesésével is.

Az idén is karácsonyi ajándékkal szándékozuk meglátogatni városunk legszegényebbjeit. Ehhez pénzzel vagy tartós élelmiszerrel is hozzájárulhatnak akár a lelkészi hivatalban, akár Benedek Csabáné, diakóniai vezetőnk otthonában (Széchenyi utca).

A borítékos karácsonyi adományukat – amellyel gyülekezetünket fölveszik a megajándékozottjaik sorába –, ez évben is bizalommal várjuk. A mellékelt csekken befizetet egyházi járulékkal pedig a gyülekezet misszióját, szolgálatát biztosítják.

Köszönetet mondunk azoknak, akik eleget tettek egyháztagsági kötelezettségüknek. A melléket csekken keresztüli adományozásra azokat is buzdítjuk, akik eddig támogatásukat személyes megkeresésünk alkalmával adták át. Ezekre a látogatásokra az idén az ismert okok miatt nem kerül sor. Az egyházfenntartói járuléknak az egyházi főhatóságaink által javasolt összege a nettó jövedelem 1%-a, de legalább havonta 2 kg kenyér árának megfelelő összeg. Az Úr adjon erőt, hogy minden nehézségünk, testi, lelki megpróbáltatásunk és gyöngeségünk ellenére se mondjunk le a jövőben sem gyülekezetünk fenntartásáról, a szükségben lévők megsegítéséről, az örömhír boldog fogadásáról és továbbadásáról. Mert Karácsony erről szól hitben, reményben és szeretetben.

Az Advent és Karácsony megünneplésére, az Óév hívő számvetésére és az Újesztendő reményteljes fogadására szeretettel hívjuk mindannyiukat az online térbe.

Sajnos, a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések okán az idei karácsonyi ünnepkörben csak a leghagyományosabb istentiszteleteket tartjuk meg. Minden istentiszteletre a templomban kerül sor, amelyet online közvetítünk.

November 29. v. 10,00 Advent 1. vasárnapi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével
December 6. v. 10,00 Advent 2. vasárnapi istentisztelet a Zeneiskola hangfelvételeivel
December 13. v. 10,00 Advent 3. vasárnapi istentisztelet
December 20. v. 10,00 Advent 4. vasárnapi istentisztelet
December 24. cs. 18,00 Szentesti istentisztelet
December 25. p. 10,00 Karácsonyi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével
December 26. szo. 10,00 Karácsonyi istentisztelet
December 27. v. 10,00 Vasárnapi, Aprószentek istentisztelet
December 31. cs. 18,00 Óévi hálaadó istentisztelet
Január 1. p. 10,00 Újévi könyörgő istentisztelet az úrvacsora megünneplésével
Január 3. v. 10,00 Vasárnapi istentisztelet
Az ökumenikus imahét rendezvényeinek megtartásáról később tudunk hírt adni.

Az úrvacsora megünnepléséhez való készüléshez a megfelelő időben online teszünk elérhetővé biblikus és imádságos anyagot.

Azokban a családokban, ahol ez lelkileg és gyakorlatilag is megvalósítható, bizalommal ajánljuk, hogy az online követett úrvacsorai ünnepségekhez néhány darab kenyérrel és korty borral otthonukban készüljenek és azok a hívek, akik ezt igaz bűnbánattal és a bűnbocsánat reményével tudják tenni a megfelelő pillanatban osszák meg egymással.

A személyes találkozásig ünnepekre, hétköznapokra és az újesztendőre áldást és békességet kíván:

A Presbitérium

Dunavarsány, 2020. Advent

A vasárnapi úrvacsora megünneplésére készítő online áhítat

Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, ámen!

Énekeljük vagy olvassuk el az énekeskönyvünk 312. dicséretének első három versét. „Várj ember szíve készen…”

Olvassuk el a Szentírásból a Zsoltárok Könyve 40. fejezetét. „Várván vártam az Urat és Ő lehajolt hozzám…”

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk! Köszönjük tenéked, hogy nem kihívsz bennünket a világból, hanem eljössz hozzánk ebbe a világba. A mi világunkba, a külsőleg és belsőleg sok mindennel terhelt riasztó vagy kísérő világunkba.

Hisszük, hogy jelen vagy mindennapunkban, hiszen ezt ígérted a keresztségben, de mégis úgy élünk sokszor, mintha nem lennél itt. Úgy kesergünk, úgy szenvedünk, és úgy vétkezünk, mintha sosem hallottunk volna Rólad. Bűnbánattal valljuk, hogy ezt az önkéntes tragédiát minden nap megéljük, és még panaszkodunk is, hogy milyen nehéz a sorsunk.

Köszönjük, hogy mindezek ellenére és közepette utánunk jössz lélekben és utánunk jöttél történetileg is a Karácsonykor megtestesült szeretetedben Jézus Krisztusban. Miközben egyszerre tudjuk és felejtjük, hogy Te velünk vagy, kérjük a hit józanságát, amivel várni tudunk. Várni úgy, mint gyermek várja haza a szüleit, még akkor is, ha tudja, hogy amikor távol vannak fizikailag, akkor is együtt vannak, hiszen a szülők rá gondolnak, érte dolgoznak és hozzá sietnek haza. Adja Lelked, hogy megfelelően, bűnbánattal és hálaadással válaszoljunk a Te érkezésedre, az Adventodra. Már eljöttél a megváltó tettedet elvégezted, de rendeltél egy ünnepet, amelyen mindez újra és újra tudatosodhat bennünk.

Mennyei Édesatyánk! Bűnbánattal kérünk, hogy ne mulasszuk el a szent időt. Ne feledkezzünk bele az adventi, karácsonyi teendőkbe, aminek nem sok köze van ahhoz, amiért Te vállaltad Fiadban az emberi sorsot mindhaláig, azért hogy az ember tudja a saját sorsát az örök élet szentségében és emelkedettségében látni.

Mennyei Édesatyánk! Kérjük Lelkedet, hogy a templomi közösséget is korlátozó nehézségek közepette tudjunk családi körben vagy egyéni csendességben várni és fogadni Téged. Lélekben, igazságban, a darab kenyérben és a korty borban is. Az egyszerű szent jegyek a kegyelem, a bocsánat, a meglátogatottság és a hazavezetés boldog ígéretét és valóságát hirdessék számunkra. Erre készüljünk szent várakozással, átadott lélekkel, reményteljes, hálás, de őszintén bűnbánó szívvel.

A megszületett, meghalt és feltámadott Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, szenteld meg ünnepünket. Ámen.

Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…”

Énekeljük vagy olvassuk a 312. dicséretünknek 3. versét: „Ó Jézusom, szegényed Kér, vár, epedve hív…”

Fogadjuk az áldást: Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretette a Szentlélek közössége maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

BZ.

Református istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben

 

Sajnos, a járvánnyal kapcsolatos rendelkezések okán az idei karácsonyi ünnepkörben csak a leghagyományosabb istentiszteleteket tartjuk meg. Minden istentiszteletre a templomban kerül sor, amelyet online közvetítünk.

2020. november 29. v. 10,00 Advent első vasárnapi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

2020. december 6. v. 10,00 Advent második vasárnapi istentisztelet a Zeneiskola hangfelvételes közreműködésével

2020. december 13. v. 10,00 Advent harmadik vasárnapi istentisztelet

2020. december 20. v. 10,00 Advent negyedik vasárnapi istentisztelet

2020. december 24. cs. 18,00 Szentesti istentisztelet

2020. december 25. p. 10,00 Karácsonyi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

2020. december 26. szo. 10,00 Karácsonyi istentisztelet

2020. december 27. v. 10,00 Vasárnapi istentisztelet

2020. december 31. cs. 18,00 Óévi hálaadó istentisztelet

2021. január 1. p. 10,00 Újévi könyörgő istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

2021. január 3. v. 10,00 Vasárnapi istentisztelet

Az úrvacsora megünnepléséhez való készüléshez a megfelelő időben online teszünk elérhetővé biblikus és imádságos anyagot. Azokban a családokban, ahol ez lelkileg és gyakorlatilag is megvalósítható, bizalommal ajánljuk, hogy az online követett úrvacsorai ünnepségekhez néhány darab kenyérrel és korty borral otthonukban készüljenek és a megfelelő pillanatban hívő/bűnbánó lélekkel osszák meg egymással.

Az ökumenikus imahét rendezvényeinek megtartásáról később tudunk hírt adni.

 

A DUNAVARSÁNYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK

KÖZLEMÉNYE

2020. november 11.

Kedves Testvéreink!

A járvány intenzitása miatt hozott kormányzati intézkedésekkel és a Magyarországi Református Egyház Zsinata Elnökségének kérésével összhangban 2020. november 11-től szüneteltünk minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi, közösségi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát stb.

2020. november 15-étől (vasárnaptól) visszatérünk az online istentisztelet-közvetítésre, melyet vasárnaponként 10 órától a Facebook oldalunkon (www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok) lehet követni, illetve utólag megtekinthető a YouTube oldalán (www.youtube.com).

Az istentiszteleten személyes részvételre sajnos nem buzdíthatunk, sokkal inkább a közvetítésbe való otthoni bekapcsolódást kérjük és javasoljuk, amelynek kezdetét 10 órakor a szokásos harangszó jelzi. A közvetítés a templomból történik. Szeretettel kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást.

A lelkészi hivatal telefonon továbbra is elérhető: 06-20-953-9689, 06-20-9143-893 illetve a biztonsági szabályok betartásával lehetőség van a személyes érintkezéssel járó ügyintézésre (például esketés, temetés megbeszélésére).

A gyülekezet elöljárósága, különös tekintettel a lelkészekre, mindenki számára, minden felmerülő igényben rendelkezésre áll:

dr. Bóna Zoltán: dunavarsany.ref@gmail.com, 06209143893,

dr. Bóna Zoltánné: 06209539689

Nagyné dr. Csobolyó Eszter: drcsobolyoeszter@gmail.com, 06302870283,

dr. Csizmadia Zoltán főgondnok drcsizmadiazoltan@gmail.com, 06704252373,

Balázs Gyula missziói gondnok: gyulabalazs@citromail.hu, 06306397593,

dr. Szilvay Balázs adminisztratív gondnok, szilvay.balazs@freemail.hu, 06205150582.

Hívjanak, írjanak bátran!

 

A hittanórák az iskolai oktatás rendszerében kerülnek megtartásra. Az esküvők és a temetések a hatályos állami rendelkezések betartásával rendezhetők meg.

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy adományaikat, anyagi támogatásukat (perselypénz, egyházfenntartói járulék, stb.) átutalással juttassák el az egyházközséghez. Dunavarsányi Református Egyházközség számlaszáma: 13597539-12302010-00031847

Kedves testvéreink! A járványügyi rendelkezések példamutató betartása mellett imádkozzunk a járvány legyőzéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;  és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Fil.4,6-7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

Presbitérium

Közlemény

Kedves Testvérek!

 

Úgy tűnik, hogy gyülekezetünknek is intézkedéseket kell hozni a világ és városunk intézményeihez hasonlóan. Ennek jegyében születtek a következő döntések, a tavaszi gyakorlatunk mintájára:

 

- A vasárnapi templomi istentiszteletet a gyülekezet facebook oldalán (https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok) minden érdeklődő újra az istentisztelettel egy időben (de. 10 órától) követheti.

- Akik a templomi istentiszteleten részt vesznek, azokat arra kérjük, hogy - intenzív szellőztetésre fölkészülve - a lehető leghézagosabban foglaljanak helyet.

- A keddi bibliaóra és a hétfő reggeli hétkezdő áhítat megtartása tárgyában a vasárnapi hirdetés lesz irányadó.

- Az úrvacsorát a november 8-i istentiszteleten nem ünnepeljük meg.

 

Mindenekfölött pedig a Jóisten kegyelmét kérjük és reméljük városunkra, hazánkra és az egész világra.

 

Dunavarsány, 2020. november 05.

A Presbitérium

 

Közlemény a járványügyi enyhítések kapcsán

a Dunavarsányi Református Egyházközség Presbitériumától

 

A jelenlegi járványhelyzetre és az enyhítő intézkedésékre az alábbi közleményt adjuk ki.

Ismét megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy a rendkívüli helyzetre vonatkozó enyhítő intézkedéseket motiváló változásokat Isten iránti hálával és az ez ügyben minősítetten fáradozók iránti köszönettel vesszük tudomásul. A továbbra is érvényes óvatosságra intő szavakat figyelembe véve jelezzük, hogy a személyes találkozásokkal járó közösségi lelkigondozói, igehirdetői és tanítói szolgálatunkat, amelyet korábban minimálisra korlátoztunk s online igyekeztünk végezni, most az enyhülés tendenciájához igazítjuk.

Ezt megelőzően azonban köszönetet mondunk mindazoknak, akik az online szolgálatokat bármilyen módon elősegítették. Nevesen is köszönetet mondunk dr. Szilvay Balázsnak, aki a 9 vasárnapi és az áldozócsütörtöki istentisztelet élő közvetítéséről technikailag gondoskodott.

Természetesen továbbra is hangsúlyozzuk:

 • hogy a gyülekezet elöljárósága, különös tekintettel a lelkészekre, mindenki számára, minden felmerülő igényben rendelkezésre áll: dr. Bóna Zoltán dunavarsany.ref@gmail.com, 06209143893, Nagyné dr. Csobolyó Eszter drcsobolyoeszter@gmail.com, 06302870283, dr. Csizmadia Zoltán főgondnok drcsizmadiazoltan@gmail.com, 06704252373, Balázs Gyula missziói gondnok, gyulabalazs@citromail.hu, 06306397593, dr. Szilvay Balázs adminisztratív gondnok, szilvay.balazs@freemail.hu, 06205150582. Hívjanak, írjanak bátran!

 • Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteinkre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. Ezt hirdetik az újra megszólaló harangjaink vasárnap délelőtt fél 10-kor, háromnegyed 10-kor és 10 órakor. A templomunk bejáratánál lábbal működtethető kézfertőtlenítő vár bennünket. Az istentiszteleten a maszk használatát erősen tanácsoljuk.

 • A vasárnapi istentiszteletet, miután Isten házában személyesen megjelenhetünk, élőben nem közvetítjük. Ugyanakkor Isten iránti hálával vesszük tudomásul azt az érdeklődést, amely a facebook-on részben vagy egészben megtekintésre méltatta az istentiszteleteinket. Ezért azokat Pünkösdvasárnaptól rögzítjük és hétfőnként megosztjuk facebook oldalunkon. Ezzel a kompromisszumos megoldással jelezzük, hogy a vasárnapi istentiszteleten való személyes részvételnek nincsen alternatívája. Ugyanakkor hálás örömmel fogadjuk, ha valaki jó szívvel érdeklődik közösségünk imádsága, igehirdetése és vasárnapi kegyessége iránt.

 • A különleges helyzetben bevezetett vasárnapi déli harangszót a templomunknál megtartjuk, a Közösségi Háznál természetesen minden nap szól a déli harangszó, de a vasárnap déli közös imádságot és a hálás tapsolást felfüggesztjük. Persze a gondviselésért és az emberi igyekezetekért továbbra is hálásak vagyunk.

 • Pünkösdvasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, a szent jegyeket biztonságosan, külön kelyhekből szolgáljuk ki.

 • Pünkösdhétfőn ebben az esztendőben kivételesen quasi réteg istentiszteletet tartunk délelőtt 10 órakor a Soli Deo Gloria Közösségi Házban az ún. családi cserkészetünk, a Hód cserkészet tagjainak és érdeklődőinek. Tehát várjuk azokat a szülőket és óvodás korú gyermekeiket, akik ehhez a közösséghez szívesen csatlakoznak. Ezzel a rendszeres Hódcserkész program újraindul. Akik pedig az ünnepek másnapján látogatják az istentiszteletünket, azoktól nagy bizalommal azt kérjük, hogy most pünkösdkor ők is vasárnap jöjjenek.

 • A hétfő reggel fél 8-kor kezdődő ún. munkás-hét kezdő áhítatunkra újra mindenkit nagy szeretettel hívunk az SDG Közösségi Ház kápolnájába. Az áhítatok írásos online megosztását egyelőre felfüggesztjük.

 • A szokásos keddi bibliaórák újraindítását szeptember közepétől tervezzük.

 • Isten iránti bizalommal tekintve a jövőbe szervezzük a két kirándulásunkat. Az egyik egy buszkirándulás a Délvidékre és Partiumba augusztus 20–23. között. A program jeles állomásai és testvéri találkozói Újvidéken, Szávaszentdemeteren, Maradékon, Titelben és Nagyszalontán történnek. A másik kirándulásunk, zarándokutunk a Szentföldre visz az eredeti tervek szerint október 23–30. között. Mindkét programra van még jelentkezési lehetőség, érdeklődéseiket személyesen vagy a 30/637-8170 telefonszámon várjuk;

 • A hittanórák természetesen az idevonatkozó rendelkezések értelmében a tanév végéig online történnek.

 • A szokásos júniusi napközis táborunkat ebben az esztendőben a járványra való. tekintettel kivételesen nem rendezzük meg.

 • Augusztus 20. 10 órakor, nemzetünkért hálaadó istentisztelet tartunk.

 • Augusztus 30-ra természetesen tervezzük családi napunkat a lacházi Duna parton.

 • Szeptember 12. 18 óra Konfirmációi vizsga, úrvacsorai előkészítő.

 • Szeptember 13. 10 óra Konfirmáció, újkenyéri hálaadó istentisztelet, úrvacsorával.

 

Az intenzívebb személyes találkozásokat remélve hálás szívvel köszöntjük mindannyiukat a pünkösdi biztatással:

De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét.”
ApCsel 2,21

 

dr. Csizmadia Zoltán sk.                      Balázs Gyula sk.                                dr. Szilvay Balázs sk.
főgondnok                                       missziói gondnok                             adminisztratív gondnok

dr. Bóna Zoltán sk.
református lelkész

 

 

Az Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány

kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Alapítványunk 58.610 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 19178123-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
A Kuratórium

A Soli Deo Gloria Közösség
elnöksége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek. Ennek kapcsán Egyesületünk 44.614 forint bevételhez jutott, amely összeget elsősorban ifjúsági, szociális és kulturális célra fordítottunk.
A továbbiakban is kérjük szíves rendelkezésüket személyi jövedelemadójuk 1%-ról adóbevallásuk alkalmával a 18269947-1-13 adószámunk megjelölésével.
Az ezúton befolyt összeget a jövőben is az említett célok mentén kívánjuk városunk javára fordítani.
Az Elnökség

A Magyarországi Református Egyház,
a dunavarsányi gyülekezetén keresztül is, köszönetet mond mindazoknak, akik a 2018 évi személyi jövedelemadójuk 1%-ról, 2019-ben javára rendelkeztek.
Egyházunk fél évezredes legszebb hagyománya, hogy az evangélium szolgálatával, illetve az evangélium által inspirálva teljes szívvel szolgálja hazánkat a hitélet, a nemzeti függetlenség, a kultúra, az oktatás és a szociális élet területén.
A személyi jövedelemadó 1%-os fölajánlásából befolyt összeggel is e hagyomány mentén igyekszünk hozzájárulni nemzetünk jövőjéhez.
A továbbiakban is ezt kívánjuk tenni, ezért bizalommal kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-ról az idén (is) a 0066 technikai szám megjelölésével Országos Egyházunk javára rendelkezzék.
A Presbitérium

 

Vége az ünnepnek? Sokunk számára nincs és

folytatódnak a református istentiszteletek közvetítései a facebook-on,

hiszen minden vasárnap Krisztus feltámadását és az élet győzelmét hirdetjük, valamint „…a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között.” (Lk 24,47)

A most vasárnapi közvetítés immáron a 6. lesz, mert követhettünk két böjti istentiszteletet, a jeles virágvasárnapi, nagypénteki és húsvéti istentiszteletet.

Mindeközben minden hétfőn böjti áhítatot, és Húsvéthétfőn pedig istentiszteletet, továbbá a Nagyhét minden napján bűnbánati áhítatokat olvashattunk a https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ facebook oldalon és a http://dunavarsanyireformatusok.hu/ honlapon. Az hétfői írásos bizonyságtételeket is folytatjuk.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk a virtuális, de lélekben mégis valóságos közösségbe.

 

A Presbitérium

 

Online vasárnapi istentiszteletre

hívunk minden érdeklődőt 10 órától!

https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

--------------------------------------------------------------------------

Vasárnap, a déli harangszó alatt

az SDG Közösségi Ház haranglábánál

– egymástól tisztes távolságban –

elmondjuk a Miatyánkot és

hálás, elismerő tapssal köszönjük meg

sokak áldozatos munkáját!

Az úton lévők a helyszínen az otthonlévők otthonukban csatlakozhatnak!

------------------------------------------------------------------------------------------

A hétfő reggeli imádságunk

 10 órától olvasható a honlapunkon: http://dunavarsanyireformatusok.hu

és a facebook oldalunkon.

Az Úr kegyelme legyen mindnyájunkkal – a Dv. Ref. Egyházközség elnöksége

 

Aktualizált - Frissített

Közlemény

a Dunavarsányi Református Egyházközség Elnökségétől

A kialakult járványhelyzetre és az ahhoz fűződő intézkedésekre, különös tekintettel országos Egyházunk elöljáróságának kérésére, az alábbi közleményt adjuk ki.

Megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal szolgáljuk a ránk bízottakat és egész környezetünket, ha egyházi életünkben a személyes találkozásokat minimálisra korlátozzuk úgy, hogy közben Isten Igéjének a hirdetését, a lelkek gondozását és az emberi segítségnyújtást a rendelkezésünkre álló info-, telekommunikációs továbbá egyéb eszközökkel maximálisan igyekszünk gyakorolni.

Ennek értelmében hangsúlyozzuk:

 • vasárnap délelőtt istentiszteletre nem hívogatnak harangjaink. Az istentiszteleten otthonukban online vehetnek részt az érdeklődők. A harangok viszont a rendkívüli helyzetben déli 12 órakor otthoni imádságra hívnak mindannyiunkat. Egyébként a nándorfehérvári csata előtt is ez volt a szerepe az akkor bevezetett déli harangszónak.
 • a vasárnapi istentisztelet szokásos idejében – 10-11 óra között – mindaddig, amíg ezt nem módosítjuk facebook címünkön: https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ hirdetjük a sok rossz hír közepette az Evangéliumot, a jó hírt. Személyes templomi részvételre senkit sem buzdítunk, sokkal inkább a közvetítésbe az otthoni bekapcsolódást javasoljuk. A közvetítés a templomból történik. Bizalommal kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást. A vasárnapi istentiszteletnek ez a megoldása hetekig eltarthatja, ezért kérjünk, hogy aki csak tud, technikailag rendezkedjen be erre. És újra kérjük, hogy aki ebben technikai segítséget tud nyújtani, tegye meg;

 • figyelmükbe ajánljuk a televízió csatornáin bizonyára megsokszorozódó istentiszteleti közvetítéseket. Továbbá a reformatus.hu honlapon minden vasárnap délelőtt és minden reggel megjelenő vallási közvetítéseket, lelkigondozói anyagokat és egyházunkat érintő tájékoztatásokat;
 • a templomunkat és a Közösségi Házban lévő kápolnánkat hétköznapokon is nyitva tartjuk, hogy ott bárki egyéni csendességet találjon, ha úgy érzi, hogy erre van szüksége;
 • a hittanórák az iskola online rendszerében kerülnek megtartásra;
 • a tervezett és már beharangozott közösségi programjainkat – például hód-cserkészet, Virágvasárnapi Családi Nap etc. – újabb értesítésig lemondjuk.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

dr. Csizmadia Zoltán  sk.                  Balázs Gyula sk.                    dr. Szilvay Balázs sk.

            főgondnok                             missziói gondnok                   adminisztratív gondnok                    

dr. Bóna Zoltán sk.

református lelkész

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”
(Zsolt 136,1)
Harang is szól értünk
a 20 éves Habitat utcában
a 10 éves Soli Deo Gloria Közösségi Ház udvarán
Az ünnepségek időpontja: 2019. június 14-16.,
helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Ünnepi hálaadásra hívjuk mindazokat,
akik a Jóisten örök szeretetét tudják hálásan fölismerni a városunk nyugati
szegletében hangulatosan, közösségre hívogatóan megszólaló, esztétikus
lábakon álló harangban;
és azokat is, akik tudják és nem is feledik, hogy a Habitat utca kialakítása
20 évvel ezelőtt, a szolgáltatások kiépítése, valamint a lakások fölépítése
nem egy profitorientált vállalkozásként, hanem egy keresztyén-karitatív
szervezet vezetésével, hívő emberek imádságos adományából és sok testvéri
kéz összefogásából valósult meg;
továbbá azokat is, akik örömmel vallják, hogy minden jó dologért Egyedül
Istené a Dicsőség, és azt is, hogy ennek megélésére, kifejezésére és hirdetésére
törekedett a mögöttünk lévő 10 évben a Soli Deo Gloria Közösség és ennek
ad otthont egy évtizede a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta.
Dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok Csobolyó Miklósné, elnök

Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség
Soli Deo Gloria!

 

Programok

Harangadományozás
Harang- és Haranglábszentelés
2019. június 14., péntek 18 óra
Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése
dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harangadományozás
Csobolyó Miklósné, elnök és dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harang- és haranglábszentelés
nt. Takaró András esperes
Harangmegszólaltatás
Bevonulás harangszóval
Igei köszöntés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Polgármesteri köszöntő
Gergőné Varga Tünde, polgármester
Koncert
A Magyar Honvédség Veszprémben Állomásozó Légierő Zenekara
Katona János vezetésével
Szeretetvendégség

20 éve indult a dunavarsányi Habitat építkezés
2019. június 15., szombat 18 óra
Köszöntés
Szabó Csabáné – a dunavarsányi Habitat volt igazgatója
Emlékeim és gondolataim a Habitat közösségünkről
és építkezésünkről
Csobolyó Miklósné – a dunavarsányi Habitat volt elnöke
Tisztes otthonhoz jutottunk
Kleinelzel Tiborné és Balázs László – lakástulajdonosok
Önkéntes voltam Amerikából
Weber András – unitárius lelkész
Köszöntő a város nevében
dr. Békássy Szabolcs – alpolgármester
A magyarországi Habitat akkor…
Székelyné Koroknai Ágnes – a dunavarsányi Habitat volt építésvezetője
A magyarországi Habitat ma…
Szegfalvi Zsolt – a Habitat for Humanity Magyarszág ügyvezető igazgatója
Igei zárszó
dr. Bóna Zoltán – református lelkész, a Habitat for Humanity Magyarszág volt
országos igazgatója
Kanadai juharfa ültetése Ármin Hecht emlékkövénél
Könnyűzenei retró-műsor
Becz Bernadett – a Budapesti Operettszínház és a Sziget Színház művésznője
Cseh Dávid Péter – a Budapesti Operettszínház művésze
Szeretetvendégség

10 éves a Soli Deo Gloria Közösség
és Közösségi Ház Szolgálata
2019. június 16., vasárnap 10 óra
Gyülekezés orgonamuzsikával
Teleki Miklós – orgonaművész
Történelmi harangszó
Presbiteri köszöntés
Balázs Gyula – missziói gondnok
Apostoli köszöntés, zsoltár, dicséret, fohász, lekció, dicséret
Nagyné dr. Csobolyó Eszter – lelkipásztor
Textus, igehirdetés
nt. Komlósi Péter – nyugalmazott esperes
Imádság, miatyánk, áldás, hirdetés
dr. Bóna Zoltán – lelkipásztor
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Visszaemlékezés az építkezésre és a 10 év szolgálatra
Csobolyó Miklósné – az SDG Közösség elnöke
Köszöntés a város nevében
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Meghívás a szeretetvendégségre
dr. Csizmadia Zoltán – főgondnok
Muzsikás szeretetvendégség
Máté János és zenekara
Soli Deo Gloria!

 

Isten hozta honlapunkon!

 

A dunavarsányi reformátusok egy aktív, elkötelezett csoportja olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben országszerte is, amely messze meghaladja a helyi református gyülekezet primer misszióját. Ez egyébként a magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely szerint a magyar közéletben való részvétele évszázadokon keresztül is messze meghaladta a pusztán egyházi tevékenységet, és a létszámából fakadó társadalmi elvárhatóságot.
Ez a tény indokolja kollektív honlapunknak domain elnevezését: dunavarsanyireformatusok.hu. Ez alatt a név alatt 5 szervezetnek és 1 ökumenikus ölelésű közéleti folyóiratnak a quasi önálló honlapjai találhatóak:
-    A Dunavarsány Református Egyházközség – GYÜLEKEZET néven;
-    Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY néven;
-    Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft. – SDG MOZGALOM néven;
-    Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY néven;
-    Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS néven;
-    Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG ÚJSÁG néven.
E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evangéliumi megtapasztalása és kifejezési igyekezete köti össze. Ez a mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással összefüggő szolgálatban, s ez indokolja az egybeszerkesztett honlapot is.
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a legszélesebb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a szélesebb társadalmat, a természeti és épített környezetet, sosem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne az ember méltóságát.
    Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra látogatása, érdeklődése annak reményében is, hogy a későbbiekben személyes, baráti kapcsolatban épülhetünk együtt és építhetjük együtt környezetünket, városunkat, hazánkat. Mindehhez szeretettel kívánunk.áldást és békességet!

 

 

 

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.