„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Máté 11,28a)
home-logo.png

Szeretettel köszöntjük látogatóinkat!

Dunavarsányi Református Egyház
nagyheti áhítatai

2020. április 08. szerda

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 346. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Győzhetetlen én kőszálom, Védelmezőm és kővárom, A keresztfán drága áron Oltalmamat tőled várom.
Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért, Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez világért.
Reád biztam én ügyemet, Én Jézusom, én lelkemet, Megepedett bús szívemet, Szegény árva bús fejemet.

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való szent Evangélium 22. fejezetének 1. versétől a 6. verséig.

Júdás elárulja Jézust

Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.  

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Különböző helyzetek, különböző gondolatokat, különböző tetteket motiválnak a különböző emberekben. Az azonban általános, hogy a minősített, feszültséggel teljes, gondterhes, megpróbáló idők jellemünk mélységét hozzák a felszínre. Nem csak az igaz, hogy „bajban ismerszik meg a barát”, hanem az is, hogy bajban ismerszik meg az ember általában is. Az arányt nem tudom megítélni, de nyilvánvaló, hogy a fenyegetettség, a veszélyhelyzet, a presszió egyik ember legjavát, a másik ember legrosszabbját hozza elő.

Jézus a tanítványaival már Jeruzsálemben van. A tanítványok várják a konfliktus eszkalálódását, hogy Jézus átveszi a hatalmat zsidóktól, rómaiaktól egyaránt és helyre állítja a régi dicsősséget, Dávid király korának nosztalgikus emlékét. Ehelyett Jézus nagy népszerűségre tesz szert, de sokkal inkább lelki értelemben, mint politikai értelemben. A nép vezetői „keresték a módját, hogyan öljék meg…”, a nép pedig „rajongott érte”. Ez a helyzet a nacionalista Júdásból kihozta a türelmetlen és csalódott fanatikust. És ebben a helyzetben a Szentírás így fogalmaz „bement a sátán Júdásba”. Mi is használjuk ezt a kifejezést, csak szépítjük, és azt mondjuk „bele bújt a kisördög”. Hát nem a kisördög bújt bele, hanem a nagy ördög, mert jelleme erre kész volt és ténylegesen is árulóvá lett. Itt sorsa meg is pecsételődött, ami aztán szégyenletes öngyilkosságba torkollott.

Ezen a tavaszon az egész világ nyomás alatt, kihívásban, stresszben él a járvány miatt. Látjuk a környezetünkben is, hogy ez a feszültség van akiből az áldozatkész humanistát, sőt az életét kockáztató hitvallót hozza ki, a másikból a csalót, a feketézőt, a humánumnak, emberségnek, tisztességnek, az embertársának, a honfitársának és minden tisztes eszmének az elárulóját. A mai önvizsgálatunkban vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán átérezzük-e, hogy milyen helyzetbe kerültünk, s ha igen az önző, csak magát és szűk körét féltő vagy az embertárs iránt szolidáris és áldozatkész jellem erősödik bennünk, ezekben a napokban. Ha már ilyen megpróbáló napokat élünk, adja a Mindható, hogy ne az ördögöt engedjük belénk bújni, hanem sokkal inkább a megszentelő Lelket, amely önmagunkon felülemelkedő szép gesztusokra indít bennünket. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, őszintén megvalljuk, hogy nem értjük a járványt. Nem is tudjuk igazán kezelni, de tudjuk, hogy megérdemeltük. Megérdemeltük, mert az egész éltünket nem a Te rended, hanem a saját ambícióink szerint szerveztük és ezzel teremtésen és társadalmon, emberi és isteni törvényeken nagy sebeket ütöttünk. Ebben a helyzetben kérjük bűnbocsájtó Lelkedet és a megvilágosító Lelkedet, amely a próbában való legszebb helytállásra és a próba üzenetének megértésére, majd megcselekvésére indít bennünket. Az emberiség sorsa ne a tragikusan szégyenteljes júdási sors legyen, hanem sokkal inkább a megérintett tanítványok új missziója Isten dicsőségére és a teremtés javára. A mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Olvassuk a legfontosabb hirdetéseket:

1.
- Holnap, holnapután és szombaton, hasonló időben írásos áhítattal jelentkezünk a facebookon és a honlapon. Szombaton továbbá egy verbális „üzenetet” is meghallgathatunk, megnézhetünk a facebookon az írásos anyag megjelenésével egy időben.
- Nagypénteken és Húsvétvasárnap 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel jelentkezünk a templomból a facebookon.
- Vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik egyházunk rendszeres úrvacsorázói, azokat arra buzdítjuk, hogy otthonukban, létszámuknak megfelelően kis darab kenyerekkel és fél kortyos boros poharakkal készüljenek, s így az úrvacsora megünneplésének ne csak a verbális hallgatói, hanem a tényleges részvevői legyenek a szent jegyek elfogyasztásával az úrvacsora rendje szerint. A maradékot – ha van – osszák meg azokkal a családtagokkal is, akik bármilyen oknál fogva az úrvacsora ünneplésében nem vesznek részt. Ez egy szép, ősi keleti gesztus a Krisztusban mélyen még nem hívő kívülállók felé.
- Húsvéthétfőn egy teljes ünnepi istentisztelet írásos anyagával jelentkezünk mind a honlapon, mind a facebookon, az úrvacsora megünneplése nélkül.
- Kedden pedig gyülekeztetünk lelkészével készült rádió interjút osztjuk meg, ezzel is kifejezve, hogy az ünnepnapok tartalmilag kísérnek bennünket, ha azt nyitott szívből éltük meg.

2.
Minden kedves olvasót és hallgatót a legnagyobb bizalommal buzdítjuk arra, hogy városunkban a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, 2020. április 21-én megrendezésre kerülő véradáson részt venni szíveskedjenek. Örömmel emlékeztetünk arra, hogy a tavalyi véradás nagyon sikeres volt és ezúton is köszönetet mondjunk azoknak, akik tavaly részt vettek és őket és mindenki mást buzdítunk az idei részvételre. A Krisztus hívők tudják, hogy mi Krisztus Ő vérének áldozatából élnek, de minden humanista, jó érzésű ember tudja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Boldogok lehetnek, akik adhatnak, hiszen egészségesek és boldogok, akik kapják, mert talán az életüket menti meg. Mondanom sem kell, hogy ebben az évben ennek különösen is nagy jelentősége van, hiszen sokkal hosszabb a véradás feltételeinek a listája, mint „békeidőben”. Sokan kiesnek. A nemzeti szolidaritás szükségességének idejében éljünk emberszeretetünk és emberségünk kifejezésének e lehetőségével.

3.
Megerősítjük, hogy nagyon jó minőségű szekrénysorok, ülőgarnitúrák karitatív alapon elérhetőek a Közösségi Házban. Érdeklődni lehet: 06/30/367-8170 telefonszámon.

4.
Bizalommal ajánlom figyelmükbe a személyi jövedelmadó kétszer 1%-os fölajánlási lehetőségét:
Magyarországi Református Egyház 0066, Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 19178123-1-13, továbbá gyülekezetünk banki úton való támogatását: KDB Bank 13597539-12302010-00031847.

Áhítatunk végén énekeljük a 346. dicséret befejező két versét:

Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy ura mennynek, földnek, Könyörgök csak Felségednek, Én megváltó Istenemnek.
Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomul adj jó helyet, Ez életben csendességet, Jövendőben idvességet.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

 

Online vasárnapi istentiszteletre

hívunk minden érdeklődőt 10 órától!

https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/

--------------------------------------------------------------------------

Vasárnap, a déli harangszó alatt

az SDG Közösségi Ház haranglábánál

– egymástól tisztes távolságban –

elmondjuk a Miatyánkot és

hálás, elismerő tapssal köszönjük meg

sokak áldozatos munkáját!

Az úton lévők a helyszínen az otthonlévők otthonukban csatlakozhatnak!

------------------------------------------------------------------------------------------

A hétfő reggeli imádságunk

 10 órától olvasható a honlapunkon: http://dunavarsanyireformatusok.hu

és a facebook oldalunkon.

Az Úr kegyelme legyen mindnyájunkkal – a Dv. Ref. Egyházközség elnöksége

 

Aktualizált - Frissített

Közlemény

a Dunavarsányi Református Egyházközség Elnökségétől

A kialakult járványhelyzetre és az ahhoz fűződő intézkedésekre, különös tekintettel országos Egyházunk elöljáróságának kérésére, az alábbi közleményt adjuk ki.

Megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal szolgáljuk a ránk bízottakat és egész környezetünket, ha egyházi életünkben a személyes találkozásokat minimálisra korlátozzuk úgy, hogy közben Isten Igéjének a hirdetését, a lelkek gondozását és az emberi segítségnyújtást a rendelkezésünkre álló info-, telekommunikációs továbbá egyéb eszközökkel maximálisan igyekszünk gyakorolni.

Ennek értelmében hangsúlyozzuk:

  • vasárnap délelőtt istentiszteletre nem hívogatnak harangjaink. Az istentiszteleten otthonukban online vehetnek részt az érdeklődők. A harangok viszont a rendkívüli helyzetben déli 12 órakor otthoni imádságra hívnak mindannyiunkat. Egyébként a nándorfehérvári csata előtt is ez volt a szerepe az akkor bevezetett déli harangszónak.
  • a vasárnapi istentisztelet szokásos idejében – 10-11 óra között – mindaddig, amíg ezt nem módosítjuk facebook címünkön: https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ hirdetjük a sok rossz hír közepette az Evangéliumot, a jó hírt. Személyes templomi részvételre senkit sem buzdítunk, sokkal inkább a közvetítésbe az otthoni bekapcsolódást javasoljuk. A közvetítés a templomból történik. Bizalommal kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást. A vasárnapi istentiszteletnek ez a megoldása hetekig eltarthatja, ezért kérjünk, hogy aki csak tud, technikailag rendezkedjen be erre. És újra kérjük, hogy aki ebben technikai segítséget tud nyújtani, tegye meg;

  • figyelmükbe ajánljuk a televízió csatornáin bizonyára megsokszorozódó istentiszteleti közvetítéseket. Továbbá a reformatus.hu honlapon minden vasárnap délelőtt és minden reggel megjelenő vallási közvetítéseket, lelkigondozói anyagokat és egyházunkat érintő tájékoztatásokat;
  • a templomunkat és a Közösségi Házban lévő kápolnánkat hétköznapokon is nyitva tartjuk, hogy ott bárki egyéni csendességet találjon, ha úgy érzi, hogy erre van szüksége;
  • a hittanórák az iskola online rendszerében kerülnek megtartásra;
  • a tervezett és már beharangozott közösségi programjainkat – például hód-cserkészet, Virágvasárnapi Családi Nap etc. – újabb értesítésig lemondjuk.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

dr. Csizmadia Zoltán  sk.                  Balázs Gyula sk.                    dr. Szilvay Balázs sk.

            főgondnok                             missziói gondnok                   adminisztratív gondnok                    

dr. Bóna Zoltán sk.

református lelkész

 

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”
(Zsolt 136,1)
Harang is szól értünk
a 20 éves Habitat utcában
a 10 éves Soli Deo Gloria Közösségi Ház udvarán
Az ünnepségek időpontja: 2019. június 14-16.,
helyszíne: Soli Deo Gloria Közösségi Ház.
Ünnepi hálaadásra hívjuk mindazokat,
akik a Jóisten örök szeretetét tudják hálásan fölismerni a városunk nyugati
szegletében hangulatosan, közösségre hívogatóan megszólaló, esztétikus
lábakon álló harangban;
és azokat is, akik tudják és nem is feledik, hogy a Habitat utca kialakítása
20 évvel ezelőtt, a szolgáltatások kiépítése, valamint a lakások fölépítése
nem egy profitorientált vállalkozásként, hanem egy keresztyén-karitatív
szervezet vezetésével, hívő emberek imádságos adományából és sok testvéri
kéz összefogásából valósult meg;
továbbá azokat is, akik örömmel vallják, hogy minden jó dologért Egyedül
Istené a Dicsőség, és azt is, hogy ennek megélésére, kifejezésére és hirdetésére
törekedett a mögöttünk lévő 10 évben a Soli Deo Gloria Közösség és ennek
ad otthont egy évtizede a Soli Deo Gloria Közösségi Ház és Jószágporta.
Dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok Csobolyó Miklósné, elnök

Dunavarsányi Református Egyházközség Soli Deo Gloria Közösség
Soli Deo Gloria!

 

Programok

Harangadományozás
Harang- és Haranglábszentelés
2019. június 14., péntek 18 óra
Apostoli köszöntés, fohász, zsoltáréneklés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Nt. Takaró András esperes és a vendégek köszöntése
dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harangadományozás
Csobolyó Miklósné, elnök és dr. Csizmadia Zoltán, főgondnok
Harang- és haranglábszentelés
nt. Takaró András esperes
Harangmegszólaltatás
Bevonulás harangszóval
Igei köszöntés
dr. Bóna Zoltán, lelkész
Polgármesteri köszöntő
Gergőné Varga Tünde, polgármester
Koncert
A Magyar Honvédség Veszprémben Állomásozó Légierő Zenekara
Katona János vezetésével
Szeretetvendégség

20 éve indult a dunavarsányi Habitat építkezés
2019. június 15., szombat 18 óra
Köszöntés
Szabó Csabáné – a dunavarsányi Habitat volt igazgatója
Emlékeim és gondolataim a Habitat közösségünkről
és építkezésünkről
Csobolyó Miklósné – a dunavarsányi Habitat volt elnöke
Tisztes otthonhoz jutottunk
Kleinelzel Tiborné és Balázs László – lakástulajdonosok
Önkéntes voltam Amerikából
Weber András – unitárius lelkész
Köszöntő a város nevében
dr. Békássy Szabolcs – alpolgármester
A magyarországi Habitat akkor…
Székelyné Koroknai Ágnes – a dunavarsányi Habitat volt építésvezetője
A magyarországi Habitat ma…
Szegfalvi Zsolt – a Habitat for Humanity Magyarszág ügyvezető igazgatója
Igei zárszó
dr. Bóna Zoltán – református lelkész, a Habitat for Humanity Magyarszág volt
országos igazgatója
Kanadai juharfa ültetése Ármin Hecht emlékkövénél
Könnyűzenei retró-műsor
Becz Bernadett – a Budapesti Operettszínház és a Sziget Színház művésznője
Cseh Dávid Péter – a Budapesti Operettszínház művésze
Szeretetvendégség

10 éves a Soli Deo Gloria Közösség
és Közösségi Ház Szolgálata
2019. június 16., vasárnap 10 óra
Gyülekezés orgonamuzsikával
Teleki Miklós – orgonaművész
Történelmi harangszó
Presbiteri köszöntés
Balázs Gyula – missziói gondnok
Apostoli köszöntés, zsoltár, dicséret, fohász, lekció, dicséret
Nagyné dr. Csobolyó Eszter – lelkipásztor
Textus, igehirdetés
nt. Komlósi Péter – nyugalmazott esperes
Imádság, miatyánk, áldás, hirdetés
dr. Bóna Zoltán – lelkipásztor
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Visszaemlékezés az építkezésre és a 10 év szolgálatra
Csobolyó Miklósné – az SDG Közösség elnöke
Köszöntés a város nevében
Gergőné Varga Tünde polgármester
Orgonamuzsika
Teleki Miklós – orgonaművész
Meghívás a szeretetvendégségre
dr. Csizmadia Zoltán – főgondnok
Muzsikás szeretetvendégség
Máté János és zenekara
Soli Deo Gloria!

 

Isten hozta honlapunkon!

 

A dunavarsányi reformátusok egy aktív, elkötelezett csoportja olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben országszerte is, amely messze meghaladja a helyi református gyülekezet primer misszióját. Ez egyébként a magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely szerint a magyar közéletben való részvétele évszázadokon keresztül is messze meghaladta a pusztán egyházi tevékenységet, és a létszámából fakadó társadalmi elvárhatóságot.
Ez a tény indokolja kollektív honlapunknak domain elnevezését: dunavarsanyireformatusok.hu. Ez alatt a név alatt 5 szervezetnek és 1 ökumenikus ölelésű közéleti folyóiratnak a quasi önálló honlapjai találhatóak:
-    A Dunavarsány Református Egyházközség – GYÜLEKEZET néven;
-    Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – CSERKÉSZ ALAPÍTVÁNY néven;
-    Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft. – SDG MOZGALOM néven;
-    Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – MISSZIÓI ALAPÍTVÁNY néven;
-    Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS néven;
-    Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG ÚJSÁG néven.
E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evangéliumi megtapasztalása és kifejezési igyekezete köti össze. Ez a mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással összefüggő szolgálatban, s ez indokolja az egybeszerkesztett honlapot is.
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a legszélesebb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a szélesebb társadalmat, a természeti és épített környezetet, sosem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne az ember méltóságát.
    Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra látogatása, érdeklődése annak reményében is, hogy a későbbiekben személyes, baráti kapcsolatban épülhetünk együtt és építhetjük együtt környezetünket, városunkat, hazánkat. Mindehhez szeretettel kívánunk.áldást és békességet!

 

 

 

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.