menü

Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.
cserkeszet-slider-logo.png

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

DUNAI VÍZITÚRÁRA HÍV

az idén alakult ICHTHÜSZ Hajó!

Időpont: 2024. augusztus 13, kedd – augusztus 15, csütörtök, illetve augusztus 13, kedd – augusztus 18, vasárnap. A rövidebb intervallum maga az evezés. A hozzáadott tanyázás alkalmat ad a gemenci erdő vagy/és a dombori strand meglátogatására. Jelentkezni a rövidebb vagy a hosszabb programra egyaránt lehet.

Táv, etapok, szállás: Kiskunlacháza – Tass – Harta – Bogyiszló. Tasson, Hartán sátorozunk, Bogyiszlón van lehetőség kőházas elhelyezésre vagy sátorozásra mellette.

Hajókról, evezőtársról mindenki maga gondoskodik. Lehet kenu, kajak, őrsi, kielboat. Már van kenus és kielboat-os jelentkezőnk. Az ICHTHÜSZ törzset két kielboat adja, hét fővel. Kenu bérlésre Kiskunlacházán van lehetőség: Vajda Attila 30/0184116.

Étkezési terv: minden hajó hoz magával hideg élelmet, amiből svédasztalosan és bőségesen reggelizünk Tasson és Hartán. A két első este ugyanitt közösen főzünk, amihez az ICHTHÜSZ Hajó biztosítja az alapanyagot. Bogyiszlón pénteken, szombaton, vasárnap tanyázásként ugyanígy tervezzük. A vacsorák személyenként és darabonként 1.500-ba kerülnek. Ha valaki a reggelikhez pénzzel kíván hozzájárulni, az 1.000 Ft reggelinként és személyenként. Bogyiszlón a turistaházas szállás hozzájárulása 1.000 Ft/fő/éj. Tehát ha valaki minden étkezésen és szálláson részt vesz és mindehhez pénzzel járul hozzá, annak a teljes költség: 16.000 Ft/fő. Ebből 500 Ft hozzájárulás az előkészületekhez. Ez annyival csökkenhet, amennyivel csökken a programrészvétel.

Felszerelés: természetesen teljes egyéni felszerelést kell hozni, beleértve a sátrat is.

Jelentkezési feltétel: 16 évnél fiatalabb jelentkező csak felnőtt vezetővel, rokonnal, cserkésztárssal jöhet. A felelősséget szárazon és vízen az aktuális vezetők hordozzák. Jó úszástudás és hatóságilag szükséges eszközök magától értetődőek.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 6, +36209143893 telefonszámon és az dvichthusz@gmail.com email címen. Ugyanezeken az elérhetőségeken további részletekre vonatkozó érdeklődést is szívesen veszünk.

 

Endreffy Zsolt st. cspk.

Dr. Bóna Zoltán, cst., cspk.

ICHTHÜSZ Hajó parancsnok

túraparancsnok

 

 

Alapítványunk létének egyetlen értelme és célja van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az ICHTHÜSZ Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban tehát e Közösségről szólva szólunk az Alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.   

Az ICHTHÜSZ Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában, amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor, fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás és ezt megelőzően a mély evangéliumi vallásosság.

Az 1. világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es Kommunista Diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, s nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az ICHTHÜSZ Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

Az ICHTHÜSZ Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az ami fontos, tehát az igazi munka s igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik számunkra, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen, vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

 

Az ICHTHÜSZ protestáns-ökumenikus cserkészközösség!*

Általános megnyilatkozások, félreértések és egyáltalán egy „új generáció” felnövekvése kapcsán, de nem utolsó sorban a legutóbbi OKGY-n elhangzott egyik felszólalás okán helyénvalónak érezzük az alábbi nyilatkozat megtételét, amit a legnagyobb cserkészszeretettel ajánlunk mindenki figyelmébe.

A fenti cím és bevezetés értelmében határozottan kinyilvánítjuk – ami sokak számára bizonyára evidencia – hogy az ICHTHÜSZ nem egy felekezeti, hanem egy protestáns-ökumenikus közösség, amely szeretettel és meghívással fordul elsősorban a 16. századi reformáció és persze a későbbi reformációk egyházainak cserkészei felé. Ki is mondhatjuk, hogy célcsoportja elsősorban a református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi és további (neo)protestáns cserkészek. Nincs egyéni tagsága, nyitott mindenki felé, aki ezt az alapvetően kriszto-centrikus hitet valamelyik protestáns felekezetben éli meg, illetve ennek megélését szívesen gyakorolja az MCSSZ-en belül egy lelkiségi közösségben, nevezetesen az ICHTHÜSZ-ben.

A fentiekből kiderül, hogy az ICHTHÜSZ Közösség eredetében és folyamatában napjainkig hívja és várja a legnagyobb szeretettel azokat a cserkészeket, akik egyrészt a protestáns evangéliumi értékrendet vagy még tágabban a felszínes keresztyén vallásosságot az élő és ható krisztushit felé szeretnék minősíteni, tudatosítani.

Az eredet talán megérdemel egy bekezdést. A magyar cserkészet létrejöttét általában – tehát nem csak protestáns aspektusban – határozta meg a Keresztyén Ifjúsági Egyesület (YMCA), amely Magyarországon már önmagában is evangélikus és református ifjúsági szervezet volt. Ez hozta létre az első csapatot, a BKIE-t. S amikor 1920-ra akár az ateista kommün, akár a természetes szekularizáció, akár a formális vallásosság kezdett dominálni, akkor református és evangélikus vezetők hozták létre az ICHTHÜSZ Közösséget – ahogy azt akkor írták ICHTYS-t.

Az újkori cserkészetben már 1989-ben szerveződött újjá programokkal, kiadványokkal és aztán a ’90-es évek legelején hivatalosan is kimondatott az újjáalakulás az MCSSZ-en belül. Tekintettel a fent említett felszólalásra, ami egy magát evangélikusnak nevező cserkésztestvérünktől jött, az alábbiakban különösen is hangsúlyozzuk a nagyon is magától értetődő evangélikus jelenlétnek néhány manifesztációját. Az első évtizedekben akár a Fasori, akár a Budavári, akár a Bocskai úti evangélikus, vagy a Böszörményi úti evangélikus-református szervezésű csapatokból többen részt vettek az ICHTHÜSZ programjain. Aztán valóban ez csökkent, de sosem szűnt meg. És mondjuk a további példákat arra az ökumenicitásra, ami egyébként magától értetődő és amiben az evangélikus elem újra és újra megjelenik. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa evangélikus elnöke idejében hozott létre egy alapítványt az ICHTHÜSZ támogatására, amelynek ökumenikus kuratóriumában a mai napig szolgál egy másik evangélikus püspök. Az ICHTHÜSZ zászlóját szintén az Ökumenikus Tanács evangélikus püspök/elnöke adta át ünnepélyes keretek között a Vigadóban. A 2003-as Vágtól a Sugovicáig elnevezésű vízitúrának – amelyet a 1913-as vági túra emlékére szervezett a Szövetség úgy, hogy abban az ICHTHÜSZ-nek, nem utolsó sorban vezetője személyében nem kis szerepe volt – az Evangélikus Egyház akkori országos felügyelője volt a fővédnöke.

Már csak két példával szaporítjuk az idevonatkozó érvelést. Amikor az MCSSZ az ICHTHÜSZ közbejöttével csatlakozott a Protestáns Cserkészek Nemzetközi Szervezetéhez, a CPGS-hez, akkor a párizsi közgyűlésen két evangélikus cserkészleány képviselte az ICHTHÜSZ-t a református elnök mellett. A másik pedig abban a sorozatban nyilvánult meg, amelyben éveken keresztül az ICHTHÜSZ negyedéves lapja állandó rovatban mutatott be egy-egy kiemelkedő protestáns cserkészvezetőt, s közöttük szép számmal szerepelnek evangélikus felekezetűek is.

Közösségünk mind a mai napig úgy tekint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsára, mint egy felügyelő/támogató egyházi szervezetre, amelynek egyébként evangélikus a főtitkára. Tehát nem egy felekezethez, hanem protestáns (és ortodox) felekezetek ökumenikus közösségéhez tartozunk.

Az ICHTHÜSZ Közösség és főleg az említett Alapítvány munkája által megjelent Cserkészélet imakönyve a protestáns cserkészek számára már a címoldalán található három szimbólummal is jelzi, hogy akik e könyvön dolgoztak azok a református, az evangélikus és a metodista egyházban élik meg krisztushitüket és természetesen ez utalhat az címzettek egy csoportjára is.

Kedves Cserkészek! Szívből reméljük, hogy a fentiek magától értetődő és sokak által jól tudott dolgokat sorolnak föl, mintegy nyitott kapukat döngetnek. Örülünk, ha így van, de annak is örülünk, ha az idő múlása és az aktuális apropó okán fentebb leírtak néhány cserkész idevonatkozó kérdését megválaszolják, tévedését eloszlatják és ami ezeknél több, Közösségünk munkájába betekintést adnak és oda sokakat meghívnak. E meghívást személyesen és cserkésztestvéri szeretettel megerősítjük:

 

 

 

Szuhánszky Gábor sk. cst., cspk.

dr. Bóna Zoltán sk. cst., cspk.

metodista lelkész

ny. református lelkész

teológiai titkár

elnök

 
* E nyilatkozatot az a konkrét felszólalás indokolja, amely 2023. november 26-án az OKGY ülésen hangzott el egy evangélikus cserkésztől, amely Közösségünket református felekezetiként és nem protestáns-ökumenikusként említette.

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)