menü

Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura.
cserkeszet-slider-logo.png

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

Alapítványunk létének egyetlen értelme és célja van, nevezetesen a magyar protestáns cserkészközösségnek, tehát az ICHTHÜSZ Közösségnek a támogatása. Az alábbiakban e Közösségről szólva írunk az Alapítvány munkájáról és célkitűzéséről.   

Az ICHTHÜSZ Közösség 1920-ban jött létre a Magyar Cserkészszövetség keretén belül. Az alapító cserkészek kiemelkedő, neves vezetője Karácsony Sándor egyetemi tanár volt. A közösség a kezdetektől fogva hangsúlyozta, hogy a Magyar Cserkészszövetség szerves része. Ugyanakkor nem feledte, sőt ápolni kívánta azt a tényt, hogy a Cserkészszövetség létrehozásában - amelyre 1912. december 28-án a Kálvin téri Református Egyházközség egyik hivatalos helyiségében került sor - fontos szerepet játszott a tisztes ökumenicitás, és ezt megelőzően a mély evangéliumi vallásosság.

Az I. világháború szörnyű testi-lelki pusztítása, az 1919-es kommunista diktatúra, az akkor megjelenő internacionalista liberalizmus, és nem utolsó sorban a trianoni tragédia okozta sebek a fenti két alapértéket is tépázni kezdték. A protestáns cserkészvezetők – hasonlóan a Táborkereszt mozgalom életrehívóihoz – úgy érezték, hogy ez ellen minősítetten, tudatosan és módszeresen kell fellépni. Az ICHTHÜSZ Közösségnek tehát a célkitűzése az volt, hogy a Magyar Cserkészszövetségen belül – a római katolikus és a zsidó cserkészekkel továbbra is együtt cserkészkedve – a protestáns cserkészek számára az evangélium biblikus protestáns értelmezését, magyarázását és mélyítését munkálják. Ehhez járult a népi nemzeti értékek minősített megbecsülése különösen is az Alföldön, a Tiszántúlon, ahol a protestáns közösségekben a tipikus magyar paraszti hagyományok még életesen voltak jelen. Természetesen ezek a mozgalmak lakozást vettek a protestáns iskolák cserkészei között is.

Az ICHTHÜSZ Közösséghez azok a protestáns cserkészek tartoznak/tartozhatnak, akik egyébként a Magyar Cserkészszövetség csapataiban cserkészkednek akár kisebbségi, akár többségi helyzetben. Közösségünk mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy a lehető leglazább szervezettel a lehető legintenzívebb munka- és kegyességi közösségi tevékenységgel szervezze meg önmagát.

A Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ Közössége a rá jellemző hagyományos egyszerűséggel és következetességgel végzi munkáját. Világos evangéliumi értékrendje van, amelyet ugyanakkor hivalkodásmentesen kíván képviselni. Tehát érdekei, sőt értékei mellett sosem dönget látványosan kaput, falat azért sem, mert magára veszi azt a tipikusan protestáns alapelvet, hogy az, ami fontos, tehát az igazi munka és igazi élet a helyi közösségben zajlik. Az elvből, hogy az egyház a gyülekezetekben él, az következik számunkra, hogy a cserkészet a cserkészcsapatokban él. Ez a meggyőződése teológiailag arra a biblikus felismerésre épül, hogy a Szentháromság Isten kegyelme és szeretete közvetlenül van a hívekkel. Ahol ketten vagy hárman Krisztus nevében jönnek össze, ott Krisztus is jelen van. Hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman, vagy néhánytízen vagy néhányszázan annak a Karácsony Sándor-i jelszónak a jegyében jövünk össze, hogy Jézus Krisztus a cserkészetnek is Ura, ott Krisztus is és a magyar cserkészhagyomány legszebb értékei is jelen vannak. Így vagyunk mi a magyar cserkészetnek, a Magyar Cserkészszövetségnek alkotó része és minden cserkésznek testvére.

 

 

Sztárai emléktúra szárazon és vízen!

Az MCSSZ ICHTHÜSZ Közössége

– az ICHTHÜSZ folyóiratban elõzetesen jelezve –

a fenti címmel és tartalommal emléktúrát szervez a Dunán (és szükség szerint a Dráván) Baja és Kopács között, továbbá

a megfelelõ elõkészületek és információ-beszerzés után a programot az alábbiak szerint hirdeti meg.

Július 2. hétfô:

I.) A mozgó tábor úti terve

Egyéni utazás a bajai cserkész-vízitelepre délutáni érkezéssel, hajók felkészítése a Sugovica partján, a Petõfi szigeten. Bajai séta, esti ima a református templom- ban.

Július 3. kedd:

Evezés, kerékpározás Mohácsra. A Sugovicán 2 km, a Dunát az 1 479 fkm-nél ér- jük el. Mohácsig 31+2= 33 fkm. Kikötés-táborverés a sokác révnél (Tourinform). Mohácsi séta, esti ima a református templomban.

Július 4. szerda:

Mohácsi csatatér megtekintése, kerékpárosok kerékpárral, evezõsök busszal. Du. evezés, kerékpározás Kiskõszegig/Batináig( Horvátország): 1448-1424 fkm, 24 fkm.

Túra a kiskõszegi kilátóhoz.

A.) Július 5. csütörtök:

Evezés, kerékpározás Kiskõszegtõl a Dráva-torkolatig 1424-1382,5 fkm, 41,5 fkm. Táborverés a Dráva parton a18-as part menti ház elõtt.

Este erõgyûjtés a pénteki evezéshez.

A.) Július 6. péntek:

Evezés, kerékpározás a Dráva-torkolattól Eszékig, 20 fkm, hegymenetben. Táborozás a híd és a katakombák melletti strandon.

Este kulturális program Eszéken.

A.) Július 7. szombat:

Délelõtt Eszéken városnézés.

Délután szállítókra pakolás, transzport a bellyei tóhoz. Evezõsök odagyalogol- nak, 2,5 km, majd vízre szállnak és a kopácsi táborhelyre eveznek a Partalja csa- tornán, 2,5 fkm. A biciklisek Eszékrõl Kopácsra kerekeznek. Táborhely: Vass Tibor faluturizmus házának partalji telke, a partalji fahíd elõtt cca. 200m.

Este falukutatás.

B.) Július 5. csütörtök:

Evezés Kiskõszegtõl a Hullóig, onnan fölvezetéssel a Hullón, a Kopácsi Réten, a Kopácsi tavon, a Csónakúton át Kopácsig, ill. a Partaljáig. Hajók átpakolásával evezés a Partalján a táborhelyig: lásd.: A.) Variáció.

A kerékpárosok Kiskõszegrõl a kopácsi táborhelyre kerekeznek. Este táborverés, falukutatás.

B.) Július 6. Péntek:

Bérelt és saját kerékpáron kerekezés Eszékre, ott városnézés. Délután fürdés a Szakadásban.

Este kopácsi városnézés, ima a református templomban.

B.) Július 7. Szombat

Délelõtt hajókirándulás a Kopácsi Réten. Elsõsorban a kerékpárosoknak ajánlott. Az evezõsöknek fürdés a Szakadásban.

Délután szabad program.

Július 8. vasárnap:

8.00. Bellyén szentmise (fakultatív).

Kerékpáron kerekezés Laskóra, 10km, 10.30-kor istentisztelet Sztárai Mihály templomában.

Délután visszakerekezés Hercegszõlõsi látogatással (12km) 22km, vagy török- pusztai természetvédelmi területen keresztül 30 km.

Július 9. hétfõ:

Délelõtt fürdés a Szakadásban.

Délután pakolás hazautazás autóbusszal.

Az A.) és B.) variációk véglegesítése a Kopácsi Rét áthajózási engedélyének függ- vénye.

II.) A mozgótábor struktúrája

A tervek szerint a résztvevõk a lehetõ legnagyobb összetartással, de 3 al-táborba szervezõdnek: a Laskó alt-t a kielesek, a Kopács alt-t a kenusok, a Bellye alt-t a kerékpárosok alkotják. A kerékpáros részvétel nagyon korlátozott. Evezõsök jelentke- zését várjuk.

III.) A mozgótábor részvételi feltételei

1.) A program nyitott az MCSSZ-be igazolt cserkészek elõtt 18 éves kortól, vagy 14 éves kortól a 18. életévet betöltött õrsvezetõvel/parancsnokkal, vagy szülõvel. 2.) Szükséges dokumentumok: parancsnoki ajánlás, úszásvizsga, orvosi alkal- masság, felelõsség-hordozási nyilatkozat, nem-cserkészeknek (ha indokolt esetben elfogadjuk a jelentkezésüket) a cserkészet értékeit és formalitásait el-

fogadó nyilatkozat.

3.) A túra teljes részvételi díját, 40 ezer forintot elõzetesen befizeti, vagy elõzetesen megegyezik a parancsnokkal a részletfizetésrõl. Ezen túlmenõen vállalja a túrajármûvek bérleti és szállítási költségeit.

4.) A túrajármûvekrõl mindenki egyénileg, ill. csapatán keresztül gondoskodik. A túra vezetése elõzetes egyeztetés alapján segítséget nyújt mind a bérlés, mind pedig a szállítás terén.

5.) A  jelentkezési és befizetési határidõket betartja, az elõzetes tanyázáson, Kiskunlacházán rész vesz, akadályoztatása esetén alternatív, kompromisszu- mos megoldásra kész.

6.) A túra vezetését a 7. cserkésztörvény értelmében magára nézve kötelezõnek fogadja el.

7.) A túra teljes szakaszán, és annak minden elemében: fizikai, kulturális, spiri- tuális programján részt vesz.

8.) A teljes túrán törekszik arra, hogy mindig a megoldás és ne a probléma olda- lán álljon.

IV.) Jelentkezési határidõ: május 25. péntek, 24 óra, az ICHTHÜSZ elérhetõségein: dunavarsany.ref@gmail.com, 20-9143-893, 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u. 7.

V.) A részvételi hozzájárulás tartalma

A 40 ezer forint már az elõzetes számítások szerint sem fedezi a költségeket, amelyet így szponzorok és pályázatok egészítenek ki. Ezért kérem szépen, hogy miközben beszélhetünk a befizetés módozatairól, ne kezdeményezzünk méltat-

lan alkudozásokat. Ehhez a témához tartozik a kenuk beszerzésének az ügye is. Elsõ ajánlatom egy alkalmas kenura 1500 Ft/nap/fõ. Ez máris 12 ezer forint 8 napra és akkor még nem szállítottuk egy centit sem.

A 40 ezer forint pedig tartalmazza a résztvevõk hazaútját Kopácsról, egy túrapó- lót, zászlókat, szimbólumokat, ajándékokat, velemjárót, térképeket, az elõ-túra költségét, a teljes szervezést, teljes ellátást, belépõket, biztosítást és minden más járulékos költséget. Ehhez is egy példa: ha bejutunk a Kopácsi Rétre, az 8000 Ft/fõ lesz önmagában.

VI.) A mozgótábor vezetõsége

Túra-, tábor- és Laskó al-táborparancsnok: dr. Bóna Zoltán cst. cspk. református lelkész

Túra-, és táborparancsnok-helyettes, valamint Kopács al-táborparancsnok: Hamza István cst.

Bellye al-táborparancsnok:

Spirituális/Kulturális vezetõ: dr. Dobos Ágoston cst. református lelkész Tábori orvos: dr. Békássy Szabolcs családorvos

Pénztáros: Csobolyó Katalin Adminisztrátor: Nagyné, dr. Csobolyó Eszter

VII.) További tervek

készülnek az áhítatokat/istentiszteleteket, a kulturális elõadásokat és az élelme- zést illetõen.

VIII.) E fölhívás, kiírás, tervezet

megvalósítása a fönti alapadatok/alapértékek lefektetése alapján történik, amelynek bizonyos részletei a résztvevõk elõzetes – nem folyamatos – konzultá- ciója, konszenzusa alapján módosulhatnak.

Dr. Bóna Zoltán cst. cspk., túraparancsnok

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni." (Karácsony Sándor)