menü

Hírek és események

CímlapHírek és események
CímlapHírek és események

„Mi akar ez lenni?”
ApCsel 2,12/b.

Kedves Testvérünk!

Isten Lelke által megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak családi körben és az istentiszteletek közösségében egyaránt.

Az emberiség történelme során bár óriási tudásra, ismeretanyagra tett szert, de két dolog nem változott. Az egyik az, hogy nem lett tőle boldogabb és a sok tudományos megoldás nem hogy megváltást nem, hanem nagyon sok új problémát is hozott magával. A másik ezzel összefügg, nevezetesen, hogy a „Mi akar ez lenni?” – kérdés most is aktuális. Olyan jelenségek, történések, események, hírek, sorsok, stb. között élünk, amelyek mentén sokszor kell kérdeznünk: „Mi akar ez lenni?” Csak a legaktuálisabbal példálózunk, nevezetesen a járvánnyal. Sok kérdésünk van ezzel kapcsolatban, de ezek között sokunknak ott van ez a kérdés is: „Mi akar ez lenni?”

- Az ördög incselkedése?

- Az ember gonoszsága és hatalomvágya a másik emberrel szemben?

- A természet tiltakozása az ember uralma ellen?

- Isten büntetése?

- Isten kegyelmes figyelmeztetése, hogy így nem megy tovább, így nem élhetünk tovább, sem a természetben, sem a társadalomban?!

De a járványtól függetlenül is sokszor, ha nem is ebben a formában, de ezzel a tartalommal fogalmazódik meg bennünk a kérdés. Mert nem értjük önmagunkat, nem értjük a környezetünket, nem értjük a teremtést és nem értjük a Teremtőt.

A tanítványok is így voltak, de a Lélek által ihletett prédikációban megkapták a választ a pünkösdi csodára. Bárcsak ez történne velünk is az idei Pünkösdön!!!

A pünkösdi Lélek indítson megértésre, reménységre, szeretetre, áldozathozatalra, bizalomra a jelen szorongató kérdési közepette is. Ő adjon menekülést az aggodalomból, a föladásból, a betegségből és végső soron a halálból is. Ugyanez a Lélek hívjon bennünket a pünkösdi istentiszteletekre, testvéri közösségekre, a szent asztal körüli békességre.

Imádságaikat, személyes jelenlétüket és adományaikat utólagosan és előzetesen is köszönjük, valamint várjuk Dunavarsány apraját nagyját az alábbi istentiszteleteinkre, programjainkra nagy szeretettel.

Május 13. 18 óra                    Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga –  Templom

Május 16. 10 óra                    Konfirmációi istentisztelet úrvacsorával – Templom                                                             

Május 22. 18 óra                    Pünkösdi bűnbánati áhítat – Templom

Május 23. 10 óra                    Pünkösdi istentisztelet úrvacsorával – Templom

Május 24. 10 óra                    Pünkösdi istentisztelet úrvacsorával – Templom

Május 30. 10 óra                    Szentháromsági it, presbiter-/főgondnokválasztás – Templom

Június 13. 10 óra                    Vasárnapi istentisztelet – Templom

Június 13. 16 óra                    Püspöklátogatás, ünnepi istentisztelet – Templom

Június 13. 17,30                     Hálaadó közgyűlés, szeretetvendégség, orgonakoncert – SDG KH

Június 16-20                           Napközis alkotótábor – SDG KH

Június 24-27                           Hódcsaládi tábor – Beregfürdő

Augusztus 19. 18 óra             Újkenyéri bánbánati áhítat – Templom

Augusztus 20. 10 óra             Hálaadó it. nemzetünkért, kenyerünkért úrvacsorával – Templom

Augusztus 29.                        Testvéri találkozó a lacházi Dunaparton, istentiszelet Délegyházán

Dunavarsány, 2021. Pünkösd havában                                    Presbitérium

 

Hétkezdő áhítat

2020. május 18.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház, Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 488. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten, Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végetlen kegyelem, Három személyben áldott egy Isten!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Kit a szentek áldnak, Koronájukat letészik te előtted; Angyali seregek térdelve imádnak, Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Földi köd bár elfed, És bűnös szem nem látja dicsőségedet, Csak te vagy szent, Isten és senki kívüled: Teljes hatalmú szentség, szeretet!

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az Evangéliumot, amely írva van a Máté írása szerint való szent Evangélium 6. fejezetének 16-18. verseiben.

A böjtölés

Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Kényszerböjt alatt voltunk és bizonyos mértékig vagyunk az elmúlt hónapokban és bizonyára még a közeljövőben is. Persze máris mondanom kell, hogy miután minden vallásos cselekedetben helyénvaló a személyes döntés, a kényszerböjt igazából nem böjt. Viszont a megvalósulása azért hasonló, mert valamit nem csinálunk, amit gyarló szívünk szerint csinálnák, vagy valamit csinálunk fogunkat összeszorítva, magunkra erőltetve, amit egyébként nem csinálnánk. Ez most is így volt/van a legegyszerűbb formában. Reflexszerűen fognánk kezet valakivel vagy beszélnénk hozzá meggyőző erővel bele az arcába, de még ezt sem tehetjük. Anyák napján nem tehettük azt, amit Petőfi tett, hosszas gondolkodás után, gondolkodás nélkül. Megható képeket láttunk arról, hogy a család áll az erkély alatt, a nagymama vagy dédmama az erkélyen. És mégis van benne böjt, van benne önkéntes döntés, mert nem jött volna a rendőr, ha a család egy pillanatra fölszalad és áthágja a szabályt.

A böjt mindig a megtisztulásért, a megjobbulásért, az élet szolgálatáért van. Ez a böjt elsősorban az élet megtartásáért, a túlélésért volt a legtöbb ember esetében. De jó lenne, ha ennél többet látnánk benne és többet szeretnék profitálni belőle! Az elmúlt hetek korlátozásában, amelynek nagy részét még egyszer mondom kicselezhettük volna, fölismerhetnénk, hogy mennyire szükségünk van egymásra a kézfogástól, a fülbesúgáson át az ölelésig. És az a tantusz is leeshetne, hogy mennyire szükségünk van azokra, és azoknak mennyire szüksége van ránk, akiket ezerszer meglátogathattunk volna, de eddig mindig valami fontosabb volt. A korlátozás elmúltával most rögtön induljunk el feléjük, nehogy visszaessünk a soha be nem teljesülő halogatásba. Az élet minden területén igazak ezek, meg még sok minden más ezekhez hasonló.

Így van ez az egyházi élettel is. Az emberek többsége azzal az önámítással él, hogy lehet az élet teljességét élni az élet Teremtője és Megváltója nélkül. Vagy abban, hogy lehet a Teremtővel és Megváltóval privát, bilaterális kapcsolatban lenni anélkül, hogy Isten többi népével kapcsolatban lennénk. Gondoljunk bele annak a gyermeknek az életébe, aki úgy akar a legjobb gyereke lenni a szüleinek, hogy közben legrosszabb testvére testvéreinek. Ez nem tud így lenni, mert akkor a szülőnek egyetlen egy témája van gyermekéhez, méghozzá annak testvérietlensége. És mi lesz a vége? Az, hogy a gyermek ezt megunja és eltávolodik a szülőtől is. De jó lenne, ha azok, akik a törvény iránti lojalitásból a Facebook-on keresztül igyekeztek megélni a krisztusi létüket, most boldogan sietnének a templomba és nem leszoknának arról, mondván: „bejön az Ige a konyhába, ahol bizonyára kócosan, papucsban, kávét szürcsölgetve is tökéletesen lehet fogadni.” Mert ez a veszély fönnáll. A böjttel ugyanúgy megtörténhet, mint az almafával, hogy élvezhetetlen gyümölcsöt terem. És de jó lenne, ha azok a sokak, akik most puszta kíváncsiságból, esetleg unalomból bele-belepillantottak az istentiszteletekbe, most megpróbálnának a megfigyelő (megtekintő) státuszból a résztvevő státusz felé elmozdulni.

De jó lenne, ha megtanulnánk jobban megbecsülni az emberi kapcsolatainkat! Nem legyintenénk a megbeszélésekre, nem legyintenénk a focimeccsekre, a kulturális programokra, az iskolai rendezvényekre és persze az istentiszteletekre, egyházi rendezvényekre sem. Mert most, néhány hónapig ezek nem hívogattak bennünket. Tényleg olyan jó volt otthon maradni? Vagy csak a legszükségesebbekre kimozdulni? Csak egy egyszerű példát mondok, ami a Közösségi Házunkhoz kötődik, és elég messze van a vallási élettől. Vért izzadva tudnunk összehozni egy ulti-asztalt és még nehezebben egy bridzs-asztalt. 8000 emberből tényleg nincsen 8-10, aki hetente egyszer ezen a módon szívesen mozgatná meg kicsit az agyát, ezen a módon gyakorolná az együttműködést és az ártatlan versengést? Hány önként vállalt bezártságot élünk meg, amiből de jó lenne, ha kigyógyítana, ez a nem túl szigorú és mégis valóságos kényszerbezártság.

Ma újra a szokásos 11-12 létszámmal vagyunk jelen ezen a hétkezdő áhítaton. Nagy öröm ez a közelmúlthoz képest. Nagy öröm, hogy újra együtt lehetünk. Csütörtökön Urunk Mennybemenetelét ünnepeljük, s tartalmilag fölfoghatatlanul irracionális az, hogy ez miért nem érinti meg még a magukat vallásosnak tartók szívét legalább annyira, mint a Mi Urunk földre jötte, a Karácsony. Lényegileg nem kisebb ünnep. Legyünk együtt sokan csütörtökön a mi templomunkban is este 6-kor és más templomokban is.

Mint tapasztaljuk, hírértékű volt, hogy a templomba járást korlátozták. Most hírértékű a szabadság e téren is. Jól meglátszott a templomtérben a korlátozás. Meg fog látszani a szabadság? Ugye meg! Még akkor is, ha maszkon keresztül énekeljük a zsoltárt s a templomba befelé, kifelé kézfogás helyett fertőtlenítjük a kezünket. Így legyen, ámen.

 

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy a szentségedből, dicsőségedből ránk is hullik sokkal több, mint megérdemelnénk és méltóságot ad, gyógyulást ad, jó híreket hoz mindez a mi életünkbe is. Köszönjük, hogy kegyelmedből látni véljük a sok riasztó jel alagútjának végén a fel-felvillanó fényt: kevesebb áldozat, kevesebb beteg, több gyógyulás. A Te irgalmas jóságodat kérjük az áldozatokra, a hozzátartozóikra, a gondozóikra itt e hazában és szerte a világon. Add, hogy a mulandóságot általában és a konkrét betegség erejét egyaránt a Te kegyelmes, megváltó és megmentő jóságod fényében lássuk. Tudjunk igazán örülni a konkrét enyhítéseknek, a közösségi életben való részvétel skálája színesedésének, a templomi harangok újra hívó szavának. Kérjük a lelked erejét, hogy mi, akik életében érdemünkön fölüli enyheséggel jelent meg a járvány, tudjunk örülni annak lecsendesedésének és ne csak azt tudjuk, hogy milyen feladatokat rótt ránk az, hanem hogy mennyivel több és szebb feladatot ró ránk annak visszavonulása. Add, hogy értsünk a jelekből a Te lelked megvilágosító kegyelme által. A mi urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 488. dicséret befejező versét:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Nagy és erős Isten; Minden műved dícsér az ég-, föld- s tengeren!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Hétkezdő áhítat

2020. május 11.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház, Erős Vár Kápolna

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 479. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyermeki, nagy hitet kérni taníts!
Indítsd fel szívemet, Buzduljon fel, neked

Gyűjteni lelkeket! Kérni taníts!

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Lélekből, lelkesen kérni taníts!
Üdvözítőm te vagy, Észt, erőt, szívet adj,

Lelkeddel el ne hagyj! Kérni taníts!

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Gyorsan elszáll a perc: kérni taníts!
Lásd gyengeségemet, Erősíts engemet,
Míg diadalt nyerek: Kérni taníts!

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az Evangéliumot, amely írva van a Máté írása szerint való szent Evangélium 5. fejezetének 13-16. verseiben.

Só és világosság

Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! A Hegyi beszéd második fontos fejezete a mai igénk, amelyhez fontos megjegyezni, az ülésrendet. Az 5. fejezet 1. verséből tudjuk ennek a nagy isteni szabadtéri teátrumnak az ülésrendjét, amely szerint Jézus ülhetett a legmagasabb ponton, majd a tanítványok, mögöttük pedig a sokaság. A mai ige kifejezetten a tanítványokhoz szól, egyszerűen quantitatív, mennyiségi alapon is.

Merthogy a sóból kevés kell és egy jól funkcionáló lámpás is messzire világít. A só nem táplál, mégis szükséges a táplálkozáshoz. Önmagában sokat nem ér - legalábbis Jézus példázatában egészen biztosan nem - de más ételeket ízesít és tartósít. A keresztyéni lét önmagában nem létezik. A krisztusi élet mások életéhez való viszonyulásban valósul meg, miként Krisztus élete is. Az Atyával való viszonyulásában ő a Fiú és hozzánk való viszonyulásában ő a Megváltó. A krisztushívő ember tehát per definitionem, meghatározása szerint Istenhez és a másik emberhez való viszonyulásban létezik. Azok a tanítványok, akik önmagukban hordozzák a bűnbocsánat és üdvösség örömét, de ez nem sugárzik át, nem érint meg, nem emel föl, nem okoz örömet, nem gyógyít meg másokat, az egyrészt önámítás, másrészt üres szólam. Az ízetlen só, nem só. A véka alá rejtett lámpás, hiábavalóság. A tanítványoknak ebben a szituációba szinte azt mondja Jézus: Nézzetek a hátatok mögé, ott ülnek azok, akinek keserves, reménytelen, bizonytalan, nyomorult életét nektek kell megízesíteni, reménységgel megtölteni, fájdalmaikat enyhíteni, a jó hírt elvinni, a sötétségüket oszlatni. Sokszor keveselljük a statisztikai eredményeket arra nézve, hogy hányan vallják magukat krisztusinak, kereszténynek. Ha pedig Krisztusnak e kritériumán, feltételén megmérjük magukat és másokat, akkor a kép esetleg még sokkal szomorúbb. Ráadásul a krisztushittel megérintett ember is hajlamos a jó ízt, a szépet, az ígéretest máshol keresni. Ezek forrását máshol kutatni. Jézus máskor és most is azt mondja: Ti vagytok… Ne máshol keresd, hanem úgy tartozz hozzám, hogy mások megtalálják benned.

Mindezt pedig természetesen nem viszonzást, vállveregetést, dicséretet várva kell megélni. Pláne nem várhatunk ezért külön elbírálást az utolsó ítéletkor. Az ilyen élet a puszta tett puszta öröméért élendő. Annál is inkább, mert a fejezet befejező mondatában Jézus arról beszél, hogy a mi ragyogásunk, világításunk és jó cselekedeteink nem nekünk hoznak dicsőséget, hanem Istennek. De komolyan játszva a szavakkal kérdezzük meg, van-e annál nagyobb dicsőség, mint hogy az Isten dicsőségét szolgálhatjuk?!  Ámen.

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy ezt a hetet nem azzal a szomorú vízióval kezdjük, hogy ízetlenül, romlandóan és sötétségben tapogatózva fordulhatunk csak a jövendő felé. És nem is azzal az illúzióval, hogy majd mások megízesítik, megédesítik, beragyogják az életünket. Hanem azzal a valós méltósággal, hogy a Te lelkedből mi magunk lehetünk a jó íznek, a megmaradásnak és a világosságnak a forrásai. Megvalljuk, hogy erre sokszor nem vagyunk képesek, mert áldozattal jár, mert szerénységet követel, mert nem nagyon köszöni meg senki, ha így élünk.

Kérünk, hogy értékrendünket állítsd talpra, hogy Benedek Elekkel együtt mi is tudjuk, hogy sónak lenni a legszebb hivatás betöltése. Hogy még pislákoló fénynek lenni is kiváltság az idő ködjében. Tehát Jézus megtisztelő minősítésének valóságát kérjük magunkra, a mai tanítványokra, hogy a kisebb vagy nagyobb világunk rossz ízét vagy ízetlenségét a kilátástalansággal együtt gyógyítsuk. Az élet jó ízét és ragyogó perspektíváját tudjuk beleélni szavakkal és tettekkel a környezetünkbe. Ehhez kérjük a teremtő Forrásnak és a lelkesítő Léleknek az ajándékát Krisztus érdeméért. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 479. dicséret befejező versét:

Hinni taníts, Uram, kérni taníts!
Jézus, te visszajössz: várni taníts!
Majd ha kegyelmesen Nézed az életem:
Állhassak csendesen. Hinni taníts!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Hétkezdő áhítat

2020. május 04.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 328. dicséret első négy versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Jőjjetek Krisztust dícsérni,
Bízó szívvel hozzá térni,

Énekekkel zengve kérni,
Krisztus népe, jőjjetek.

Bűn, pokol már búban éljen
Ördögöt hadd ölje szégyen,
Üdvösségünk szent ölében
Már levetjük mind a bút.

Küldte Őt az Úr kegyelme
Öröklétre, győzelemre,
Hogy szívünket felemelje
Boldogságos ég felé.

Irgalommal szánva minket,
Nagy jósága ránk tekintett,
S ördögcsalta bús szívünket
Mennymagasból látni jött.

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az Evangéliumot, amely írva van a Máté írása szerint való szent Evangélium 2. fejezetének 13-18. verseiben.

Menekülés Egyiptomba

Miután elmentek, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: „Egyiptomból hívtam el a fiamat.”

A betlehemi gyermekek megöletése

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált: „Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.”

.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! A két szomorú történet – amelyek irodalmat és képzőművészetet egyaránt sok esetben inspiráltak – mondhatom, hogy a második és harmadik evidenciák arra nézve, hogy az Isten megtestesülése Jézus Krisztusban elsősorban nem a hatalmát hivatott demonstrálni, hanem az emberi sorssal való közösségvállalást, persze nem a közös bukásért, hanem a közös győzelem érdekében.

Jézus születésének a körülményei jelentik az első demonstrációt erre nézve, hiszen abban a korban sem volt természetes, hogy valaki egy barlangistállóban születik. Ez a tény hirdeti a kirekesztett állapotát, az el- és be nem fogadottság már a kezdetekben megnyilvánuló valóságát. A Bölcsek látogatása bár megvillantja messiási nagyságát és aztán a történet visszazuhan a földre, annak legkeservesebb formáiban Jézusnak menekülnie kell a féltékeny, és hatalomféltéstől elvakult király elől Egyiptomba. Migránssá lesz, idegen földön, mert akikért jött, azok nem fogadták be. Sőt, a hatalomféltő király fékevesztett dühében tömeges gyermekgyilkosságra is vetemedik, azt remélve, hogy Jézus is köztük lesz. Istállós születés, családos menekülés, s nyomában brutális gyilkosság: így kezdődik Jézus földi élete.      

Mondhatunk-e mást, mint hogy kompromisszum- és hiánymentesen vállalja az emberi sors legsötétebb elemeit már gyermekként. Ismereteim szerint ez nem jellemző egyik vallásra sem. Akár a keleti, akár a klasszikus nyugati vallásokra gondolunk, a lényeg mindig az, hogy hogyan történik az ember megdicsőülése vagy legalábbis kiszakadása, elmenekülése a világ nyomorúsága elől. Így lesz istenivé a császár, így kerül a nirvánába az aszkéta, a remete, a lelki ember. A mi hitünk ennek az ellenkezőjéről szól, egyedülálló módon. Nem az ember itt és most történő megdicsőüléséről, nem is a bűn keserű következményeinek a megúszásából áll a hit ajándéka, hanem abból, hogy megértjük: az Isten utánunk jön. Nem mi kerüljük el a bajt, hanem Ő teszi ki magát a bajnak. Nem a mi megistenülésünkről, deification-król van szó, hanem az Isten emberré lételéről, az Ő humanizációjáról. Persze, ahogy már ez elhangzott, nem az Isten kudarca lesz a történet vége, hanem az Isten győzelme, amelybe magával viszi az embert. Ezt a győzelmet Krisztusban 33 évig vívja, s ebbe a győzelembe kegyelmesen bennünket is részesít. Jézus földi élete kezdetének e három momentuma jelzi a sorsközösség teljességét, amelynek megértetésére tölt három évet tanítványaival, s amelynek értelmezése és meghirdetése, proklamációja történik generációról-generációra az egyház által mind a mai napig.

Ezt a hetet is azzal a hittel kezdhetjük, hogy minden emberi nehézségünkben, bajunkban, feladatunkban isteni szolidaritás erősíthet s életünk csatáit, vesztes csatáit is azzal a tudattal vívhatjuk, hogy a végső győzelem Krisztus feltámadásában való részvétel által a mienk. Van egy dicstelen magyar közmondás, amely az elhagyatottságot így fejezi ki egy ember, egy város vagy egy terület esetében, hogy „Isten háta mögötti”. Nincs ilyen. Isten nem a hátát mutatja nekünk, hanem a Fát adja értünk.

Vele, az Ő erejével, az Ő szerető figyelmével/fegyelmével éljük meg a győzelem tudatában e hétnek is szép harcait. Ámen.

Imádkozzunk!
Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy a számunkra áthidalhatatlan távolság, elidegenedés szakadékát győzted le a Krisztusban való megtestesülésben, és magadat dicsőségtől megüresítve vállalod velünk a sorsközösséget, hogy az új ég és az új föld világában az isteni sors, az örökkévalóság és a tökéletesség állapotát remélhessük.

Addig pedig kérünk, add nekünk az érzékenységet az iránt, hogy nem vagyunk egyedül amikor üldöznek, amikor az idegeinket, az érzéseinket és vágyainkat, terveinket ölik. Amikor nem érezzük, hogy kezünkben tartanánk a sorsunkat, add, hogy érezzük igazán, hogy a Te kezedben vagyunk. Mennyei Édesatyánk köszönjük, hogy szelíd szemmel figyelsz, fegyelmezel és támogatsz. Megvalljuk, hogy eközben sokszor mi fordítunk Neked hátat és köszönjük, hogy sosem fordítva.

Add, hogy ezen a héten is a Te lelkeddel, a Te erőddel és a Te szereteteddel megáldva lehessünk áldássá és megoldássá magunk, szeretteink és ellenségeink számára is. Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 328. dicséret befejező verseit:

Áldott óra, boldog óra,
Nagy hitünknek meghozója,
Ajkunk zengő hálaszóra
Nyílik, édes Jézusunk.

Jászol-ölben drága Gyermek,
Ég felé vigyen kegyelmed,
Hol dícsérve énekelnek
Édes hangú angyalok.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Hétkezdő áhítat

2020. április 27.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 395. dicséret első két versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Isten szívén megpihenve Forrjon szívünk egybe hát, :/:
Hitünk karja úgy ölelje Édes Megváltónkat át!
Ő fejünk, mi néki tagja, Ő a fény, mi színei;
Mi cselédek, ő a gazda Ő miénk, övéi mi.

Szeretetben összeforrva, Egy közös test tagjai, :/:
Tudjuk egymásért harcolva, Ha kell, vérünk ontani.
Úgy szerette földi nyáját S halt meg értünk jó Urunk;
Fájna néki, látva minket, Hogy szeretni nem tudunk.

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az apostoli tanítást, amely írva van Pál apostol Efézusiakhoz írt levele 5. fejezetének 18-20. verseiben.

Igazi ünneplés

Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Elég világosak az Apostol szavai. Egy életviteli tanácsadó is mondhatná: nem egészséges az alkohol, ráadásul „öl, butít és nyomorba dönt”, tönkreteszi a családi, baráti, társadalmi kapcsolatokat, derékba töri a szakmai karriert. Először ronccsá teszi az embert, aztán megöli. Ez mind igaz. Mégis úgy tartjuk, hogy a Szentírás és Pál apostol levelei nem egyszerűen életviteli jó tanácsokkal látnak el, hanem az ember végső, örök és abszolút (jó)sorsát hirdetik Krisztus áldozata árán. Persze az ördög itt is a részletekben van, ezért mégiscsak fontos, hogy az Isten, Fiában fölajánlott, kegyelmére mi az én válaszom. A megoldással/megváltással kapcsolatban sokfajta reakcióm lehet, de csak az elfogadás szolgálja a javamat. Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele többnyire ezt teszi világossá, ezt sulykolja, ennek megértetésére törekszik konkrét példákkal is, s ezek közül egy a mai igénk.

S hogy pont ezt miért emelte ki, arra a kontextusban, az efézusi miliőben van a válasz. Efézus Pál apostol korában, tehát konkrétan az 1. század második felének az elején a római birodalom negyedik legjelentősebb városa, Kis-Ázsia, a mai Törökország fővárosa. Diana, vagy más néven Artemisz istennő kultuszhelye, óriási templommal, s a kultuszhoz kapcsolódó, talán még nagyobb üzlettel. Ettől még persze gazdag volt a város a különböző filozófiai iskolákban és nem utolsó sorban a tenyészet és enyészet körébe tartozó pogány vallásokban. Például a Dionüszosz kultuszban. Szóval a miliő nagy kihívást jelent az efézus keresztyének számára, egy maroknyi, kontextus-idegen spirituális közösség számára. A kisebbségi lét pedig önmagában is nehéz. Emberi minőség, bátorság, elkötelezettség, lelki és olykor fizikai erő kell mindahhoz, hogy a többségi csábításoknak ellen tudjon állni. Az egyszerűség kedvéért azt mondanám, hogy legalább olyan nehéz volt akkor keresztyének lenni, mint a 21. században, ahol a vallási, ideológiai, világnézeti és életviteli piac túlkínálatában élünk. Talán annyival volt könnyebb nekik, hogy a kontúrok világosabbak voltak. A mi korunk pedig annyival nehezebb, hogy sokszor keresztény köntösben csábítanak antikrisztusi erők.

De még itt sincs feltétlenül éles különbség, mert Efézusban abban az időben egy uralkodó ideológia nehezedett rá a keresztyén, evangéliumi gondolkodásra és életérzésre is. Ez a gnoszticizmus volt, amely elvetett mindenfajta materiális, testi értéket s a lényeget olyannyira a lélekre irányította, ami már szemben volt a teremtés hitével és különösen az Isten megtestesülésével, következésképpen Krisztus valóságos szenvedésével. S ez a felfogás olykor az aszketizmus, a test megtagadása és sanyargatása, máskor a test felelőtlen és gátlástalan kielégítése felé sodorta a keresztyéneket is. Így eshetett meg, hogy a megtért pogányok visszasántikáltak például a dionüszoszi orgiákba, amelyről azt vallották, hogy végül az alkoholos extatikus állapotukban tudják igazán a lelki értéket megismerni. (Innen az elnevezés, megismerés: gnózis.)

Pál apostol egész konkrétan erről beszél, amikor a részegeskedésről azt mondta, hogy az nem hogy a lelki megismeréshez nem vezet, hanem, hogy sehova nem vezet, csak a léhaságba. Ezzel szemben ajánlja, ma azt mondanánk, a közösségi, sőt a kisközösségi programokat. Azokat, ahol a Lélek fogadását nem vegyi úton, nem tudatmódosító anyaggal készítik elő, hanem a lélek eszközeivel és módszereivel, például énekléssel, zsoltár felolvasásokkal vagy recitálásokkal, lelki énekek éneklésével. S ez az, amit az egyház 2000 éve próbál gyakorolni. Egyrészt a feltámadás csodájának megünneplésével minden vasárnap, de e téren talán még fontosabb a lelkiismeretben való növekedéssel a hétköznapi spirituális programokon. Litániák, imaórák, bibliaórák, áhítatok, hitoktatások, lelki beszélgetések azok a nem látványos, nem tömeges, de igazán mélységes és magasságos egyházi események, ahol a lelkünk igazán érzékennyé válik az isteni Lélek befogadására, az isteni ismeret elfogadására, s olykor, töredékesen, de a Titok megértésére is. Szóval nem egy antialkoholista kampányszöveget olvasunk, hanem egy anti-bálványimádó buzdítást a helyén való kegyességre, hitgyakorlatra, amely végül mégiscsak meghatározza szekundér módon az életünket, életvitelünket.

Úgy tűnik, hogy kaptunk egy új hetet, amelynek első napján sokan megünnepeltük az élet örök győzelmét, s az ebből fakadó lehetőségeinket az időben. Ma pedig a hét első munkás napján arra kapunk buzdítást, hogy az igazi ünneplést lelki csöndességben gyakoroljuk a hétköznapokban is, kisebb-nagyobb közösségekben, s így adjunk hálát, így mondjuk dicséretet Istennek, s így szerezzünk magunknak növekedést az Ő üdvözítő kegyelmének ismeretében. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük Tenéked, hogy a múló időben megjelenik a Te örökké való szereted, s hogy mi ennek a szeretetnek ismeretében élhetjük éltünket. Kérjük azt a bölcsességet, amivel ezt nem cseréljük fel semmilyen lelki vagy testi pótszerre, hanem sokkal inkább megüresítjük a lelkünket csöndes, imádságos közösségekben, hogy a Te Lelked töltse meg azt Krisztus szeretetével. Add, hogy az előttünk lévő napokban ezzel az isteni töltéssel tudjuk feladatainkat elvégezni, kapcsolatainkat ápolni, a gyengét felemelni, nevedet dicsőíteni, teremtésedet szolgálni. Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 395. dicséret befejező versét:

Nevelj minket egyességre, Mint Atyáddal egy te vagy, :/:
Míg eggyé lesz benned végre Minden szív az ég alatt;
Míg Szentlelked tiszta fénye Lesz csak fényünk és napunk,
S a világ meglátja végre, Hogy tanítványid vagyunk.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

A vérellátótól tudjuk,

hogy gyakorlatukban még nem fordult elő, hogy többen vállalkoztak/várakoztak véradásra, mint ahánytól le tudták venni. Általában és jó esetben a tervezett létszámot megközelíti a részvétel, de hogy 15 fővel meghaladja, erre nincs precedens. Sok jó üzenete van ennek a ténynek.

 • Az általános veszélyhelyzetben az emberek úgy látszik érzékenyebbek, fogékonyabbak az áldozathozatalra.
 • Bizonyára a mozgósítás is olyan hangvételben és olyan széles körben történt, ami ehhez a szép eredményhez hozzájárult.
 • Talán a tavalyin is részt vevők kellemes emlékeket hordoztak a fogadtatásról, a megbecsülésről, a szerény vendégségről.

Bizonyára lehetne még sorolni, hogy mi minden van e mögött a szép eredmény mögött, amiért méltó a hála, és köszönet illeti a véradókat, akik sorába természetesen beletartoznak azok is, akik csak a regisztrációig jutottak.

A Jóisten áldása kísérje mindazok életét, akik meghallották a hívó szót. És azokat is, akik hiteles szócsövei lettek ennek a konkrét véradási programnak.

Ez a szép teljesítmény pedig hozzon gyógyulást a rászorulóknak, örömöt a felajánlóknak és dicsőséget az élet Urának.

A Pestmegyei Civil Információs Centrum:

Nagyné Dr. Csobolyó Eszter                                             Dr. Bóna Zoltán

Hétkezdő áhítat

2020. április 20.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 488. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Mindenható Isten, Énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Végetlen kegyelem, Három személyben áldott egy Isten!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Kit a szentek áldnak, Koronájukat letészik te előtted; Angyali seregek térdelve imádnak, Ki voltál, vagy s nem érsz soha véget.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Földi köd bár elfed, És bűnös szem nem látja dicsőségedet, Csak te vagy szent, Isten és senki kívüled: Teljes hatalmú szentség, szeretet!

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. fejezetének 50. versétől a 53. versig.

Jézus mennybemenetele

Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Sokszor érezzük azt, hogy munkánk befejezetlen. Valamit eltervezünk, kisebb-nagyobb feladatként fölvállalunk, és aztán valami közbejön. Ezek a quasi kudarcok néha egészen látványosak. Sokfelé befejezetlen házat jelzik, hogy valami elromlott, valami elfogyott: pénz, türelem, szeretet, közös élet, stb. Schubertnek, Beethovennek és bizonyára több zeneszerzőnek van befejezetlen szimfóniája, mert az élet vagy a halál közbeszólt. Úgy gondolom, hogy elenyésző kisebbségtől eltekintve az emberi élet általában ilyen. Befejezetlen szimfónia. Minél fiatalabban költözik el az ember, annál több terve „megy füstbe”. A földi élet a legritkább esetben kerek egész, a terveket, tevékenységet illetően, de ha van is ilyen, csak azért van, mert a végességünket is bölcsen betervezzük.

Nem így volt Jézus élete. A nagy isteni dráma, a teremtés meglátogatása, véren való megváltása, befejeződött. Jézus nem maradt a sírban és nem maradt a földön azért, hogy ismerten vagy ismeretlenül évek vagy évtizedek múlva a halál áldozata legyen ő is. Ahogy a teremtés teljes volt és hibátlan, a megváltás is teljes és hibátlan.

Föltámadása után negyven napot töltött Urunk a földön. Visszajött, hogy legyenek hiteles tanúi a csodának, az élet győzelmének. Számos esetben találkozott a tanítványaival, tanúságra, bizonyságtételre buzdította őket. S ha már a tanúságnál járunk, egy érdekes dolgot fontos tudnunk. Amelyről meg szoktak feledkezni még a húsvéti beszédek is. Jézus korában az asszonyok nem lehettek tanúk. Szavuknak nem volt hitele. Ennek tiszteletlen maradványa például a magyar nyelvben ez a kifejezés: „ez csak asszonyi beszéd”, valami, ami súlytalan. Ezt azért fontos megemlíteni, mert Máté evangéliuma szerint a zsidók kísérletet tettek arra, hogy az üres sírt azzal magyarázzák, hogy a tanítványok éjszaka ellopták a holttestet. Ez azért is sántít, mert éppen ők állítottak katonai őrséget ez ellen. Az asszonyi hiteltelenség és a tény, hogy ők voltak első tanúi a föltámadás csodájának, világosan hirdeti, hogy ha tanítványi manipuláció, csalás lenne az üres sír és a föltámadás magyarázata, akkor eszükbe nem jutott volna a történetet úgy formálni, hogy asszonyok hozták a jó hírt. Hogy a társadalom szemében hiteltelen tanúk az első tanúk, bizonyíték a történet hitelessége mellett. Amibe az is benne van, hogy a feladatuk nem az volt, hogy hirdessék a látottakat, hanem az, hogy a tanítványokat hozzák olyan helyzetbe, hogy ők hirdethessék azt.

Ezzel a kis kerülővel érünk vissza a mai történethez, amely a megváltás drámájának az utolsó földi színe Jézus jelenlétében. Többszöri megjelenés után, ismét Jeruzsálemben vagyunk. A tanítványok áldást vettek Tőle, a tanítvánnyá tétel feladatát is megkapták Tőle és eltűnt a szemük elől. A hitvallásunkban így fejezzük ki ezt: „felment a mennybe”. S ezzel lett komplett a megváltás nagy isteni művének földi fölvonása. A mai üzleti nyelvet használva mondhatjuk azt, hogy egy sikeres és teljes történetként, projektumként vehetjük szívünkre Jézus földi történetét az első Karácsonytól a Mennybemenetel napjáig. A tanítványok megérezték ezt a sikeres teljességet, örömmel mentek vissza Jeruzsálembe, mentek a templomba s áldották az Istent immáron nem úgy, mint ahogy azt a zsidók tették, hanem bizonyára úgy, mint akik Krisztus boldog, megváltott gyermekei.

Húsvét után a magunk elzártságában jó lenne, ha arra is készülnénk, hogy mint Krisztus boldog, megváltott gyermekei térünk majd vissza korlátozásmentesen a városba, a társadalomba és természetesen a templomba. S hogy életünket arra szánjuk, hogy Istent áldjuk mindezért s az ő áldásával szolgáljuk kisebb vagy nagyobb világunkat. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük Tenéked, hogy a Te történelmen való megjelenésed teljes, hibátlan, sikeres és a mi javunkat szolgálja. Megvalljuk, hogy a mi életünk gyarlóságunk miatt sokszor sikertelen, töredékes, kudarcos és kárhozatos. Köszönjük, hogy ezek közepette is kérhetjük, remélhetjük, várhatjuk a Te teljességedből azt a korrekciót, amely a mi életünk kisebb-nagyobb eseményeit jó végre viszi, a rossz szándékot megfordítja, a gyarlóság erejét eltompítja, s csodákra tesz késszé és képessé bennünket is. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel élhetünk az időben, amelyben nem beletörik az életünk, hanem amelyen keresztül Krisztus erejével az örökkévalóságban nyer teljességet. Hitünk, vágyaink, igyekezeteink erre törekedjenek, ezt példázzák és a Te erőddel ebben nyerjenek áldást. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 488. dicséret befejező versét:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, Nagy és erős Isten; Minden műved dícsér az ég-, föld- s tengeren!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

Vége az ünnepnek?

 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Lukács 24 36-49

Jézus megjelenik a tanítványoknak

Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk: Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok! Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól! Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük: Van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd így szólt hozzájuk: Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesednie mindannak, ami meg van írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat, és így szólt hozzájuk: Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel.

Az ünnep elnevezéssel szép magyar nyelvünk nagyon jól vizsgázik, hiszen ennek gyökere az üdv-napja kifejezésben van. E kifejezés azokra a jeles napokra utal, amelyek világossá teszik, hogy a kegyelmes Isten mit tett/tesz az ember érdekében. Így a legnagyobb ünnepünk a Húsvét, amelyben benne van értünk győzelmes áldozata. És minden vasárnap ezt az üdv-napot, a feltámadás napját ünnepeljük. Itt már szerencsétlenebb az elnevezés, szemben szinte minden más nyelvvel, mert nem az üdvösségre emlékeztet, hanem a vásározásra.

A fenti ige viszont pont arról szól, hogy Jézus bármely napon, sőt minden napon kész velünk találkozni. Hogy Húsvét keddjével nem a kárhozat napjai kezdődnek, hanem az üdvösség napjai folytatódnak.

Adja a Mindenható Isten Szentlelke, hogy így, Vele éljük meg a hétköznapokat, legyünk néki tanú, s az üdvösség tudatának áldásával és békességével, mint Isten gyermekei és Krisztus megváltottjai szenteljünk meg minden hétköznapot a beteljesedés üdvösséges előízével. Mert nincs vége az ünnepnek a hívő számára. Ámen

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Tehát kedden is, szerdán is, csütörtökön és minden napon énekeljük ezt a szép dicséretet:

Felvirradt áldott szép napunk, Ma teljes szívvel vígadunk, Ma győz a Krisztus, és ha int, Rab lesz sok ellensége mind. Halléluja!
Az ősi kígyót, bűnt, halált, Kínt, poklot, szenvedés jaját Legyőzte Jézus, Mesterünk, Ki most feltámadott nekünk. Halléluja!
A nap s a föld s minden mi él, Ma bút örömmel felcserél, Mert a világnak zsarnoka Nem kelhet többé fel soha. Halléluja!
Mi is éljünk vígadva hát, Daloljunk szép halléluját, Hadd zengje Krisztust énekünk, Ki sírból feltámadt nekünk! Halléluja!
(356. dicséret)

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Húsvét második ünnepnapja

2020. április 13. Hétfő

 

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

Kedves Testvérek! A 186. dicséret éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

E húsvét ünnepben, E húsvét ünnepben, Dícsérjük Istent szívvel, :/: Ki értünk megholt Fiát, Ki értünk megholt Fiát Feltámasztotta testben. Ennek örül föld, Tenger és a menny víg kedvében; Minden élő állatok Sok rendben, :/: Mik égben, földön vannak, Sok részben, Fák, füvek és minden virágok Újulnak örömben.

A mi segítségünk, ünnepünk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten.

Olvasom Isten Igéjét, amely írva van a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 1. versétől a 10. versig.
„Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembejött velük, és ezt mondta: Legyetek üdvözölve! Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Menjetek el, adjátok hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.”

 

Isten áldáse legyen szent ígéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán!

 

Ezért imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük az ünnepet és benne a jó hírt, ami a sok rossz között szól mindannyiunknak: szenvedésed és halálod árán bennünket is az örök győzelembe emelsz. Így legyen az ünnepi írott istentisztelet valamennyiünk otthonában, irodájában, közösségi terében élő szóvá, sőt éltető erővé, ami bátor hittel tölti meg szívünket, lelkünket és életünket. Küldd el hozzánk Szentlelkedet és Krisztus Jézusért hallgasd meg a mi imádságunkat. Ámen.

 

Az Ige hirdetésére készülve énekeljük a 348. dicséretünk 1. versét.

Örvendezzetek egek, Ti is földi seregek! Mindnyájan örüljetek, Vígan énekeljetek, Mert Urunk feltámadott, Nekünk életet adott.

 

A Szent Ige, amelyről Isten Lelkének segítségül hívásával szólni kívánok, írva található a Máté írása szerinti szent Evangélium 28. fejezetének 7. versében:

“És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt.”

 

Nem volt mit tennem, szerdán összeszedtem minden bátorságomat és elmentem a családi nagybevásárlást elvégezni a helyi zöldségesben. Felvérteztem magam kesztyűvel, maszkkal és beálltam a bolt kígyózó sorába hatalmas hasammal. Türelmesen vártam, hogy rám kerüljön a sor, titkon azonban abban bíztam, hogy jószándékú emberek maguk elé engednek, de senki nem vette észre a ragyogó napsütésben, hogy bizony a 8. hónap édes terhét hordom magammal. Miután a hatalmas kosaraimmal a bevásárlás végére értem, egy kedves féri meglátta, hogy segítségre szorulok, leemelte kosaraimat, kivitte az autómhoz, sőt még a csomagtartóba is betette a megvásárolt árut, míg én a kasszában dolgozó kedves eladó, őszintén aggódónak tűnő következő kérdéseire válaszoltam: Nem félsz, hiszen mindjárt itt van a szülésed időpontja? Mi lesz veled? Mi vár rád? Érdeklődésére hirtelen csak annyit tudtam rávágni: Most csak legyek túl ezen a bevásárláson, a többi még előttem van…

Mi vár még ránk? Mi van még előttünk, a világ előtt? Bizonyára sokan tesszük fel ezt a kérdést, különösen is most ebben az embert-próbáló időszakban. Mire ébredünk holnap? „Ki tudja, hogy mit hoz a holnap?/ Mire virrad, tán már dobolnak,/Akkor aztán ki a csatára/Édes magyar hazánk javára” – üzeni Petőfi, csak most abban a formában, hogy az ütközetet mindenki otthon vívja meg. Küzdelmeivel ne jöjjön ki az utcára senk, a legjobbat akkor tesszük saját magunk és a hazánk érdekében, ha nem mozdulunk ki. És mi van előttünk? A statisztikai eredmények, hogy az országban romlott az egészségügyi helyzet, vagy javult? Hogy van-e elég maszk, lélegeztető gép, etc?

            A húsvéti történet bizonyára mindnyájunk előtt ismert, de eszünk be jut-e az angyal üzenete: Jézus nincs a sírban, feltámadt a halottak közül és „…előttetek megy…” .

            Kedves Testvérek! Amikor racionális életünkben biztosnak a leggyakrabban csak az elmúlt időt, a mögöttünk hagyott tegnapot, a múltat értjük, bizony nagyon meglepő, sokaknak egyenesen hihetetlen, hogy a jövőnkben is van biztos pontunk. Mai Igénk ezt üzeni mindannyiunk számára, amikor arra figyelmeztetne bennünket, hogy Jézust sohasem mögöttünk, nem a múltban, hanem mindig előttünk keressük. Ha Jézussal akarunk találkozni, ne hátra fordulva, a múltban keressük a találkozási pontot, hanem a jelenben és a jövőnkben.

            Az online hittan-tanítás rendszerében az etikára járó diákoknak kiküldött üzeneteket és feladatokat mi, református hitoktatók is látjuk. Húsvét előtt az etikát tanító tanárnő, a Jézus Krisztus szupersztár című film megtekintését ajánlotta a 8. osztályosoknak. Azzal a kísérő szöveggel tette ezt, hogy már sok mindenről beszélt a diákoknak, és ez most sem hittérítés, de Jézus élete az egyik legizgalmasabb sztori az emberiség történetében.  Van benne minden: szeretet, gyűlölet, árulás, megértés etc. Akármit is gondoljunk róla, történelmi tények is igazolják, hogy élt egyszer egy ember a földön, akit Jézusnak hívtak. A tanárnő megkeresésére egy választ ismerek, amit egy leány írt arról, hogy „ő marad egy felnőtteknek készített rajzfilmes – Family guy-os – Jézussal kapcsolatos hülyeségnél.”

            A fenti példa is azt igazolja, hogy elhisszük, hogy élt valamikor régen egy csodálatos isteni hatalmú valaki, a názáreti Jézus. Betegeket gyógyított, lecsendesítette a vihart, a vízen járt és emlékét érdemes a mai napig őrizni. Így csak a múltban van helye és ezzel kitesszük magunkat és főleg a jövő generációit annak, higazán ne értsék Jézus jelentőségét az ő életükre nézve.

            Pedig most és sokszor máskor is nagyon is a húsvéti hit reménységére van szüksége az egész világnak, velünk az élen! A feltámadás hitének diadalára és örömére. Nekünk nem egy halott Jézusunk van a múltban, egy díszes síremlékünk a temetőben, hanem egy feltámadott, örökké élő Jézusunk a jelenben és a jövőben, aki előttünk jár. Előttünk megy a napi küzdelmeinkben, velünk van a betegágynál, a kórházi látogatásoknál, a próbatételeknél, a jövőnk minden lépésében.  „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” üzeni Jézus az úrvacsora megünneplése során is. Előttünk van, a jelenünkben és a jövőnkben.

Kedves Testvérek! Ha olykor nehezünkre is esik hinni a hitetlen hangzavarban, amiben élünk. Ha olykor a nagy kihívásainkban egyáltalán nem érezzük, hogy Jézus velünk van, akkor is bátran hívő lélekkel buzdítsuk magunkat és másokat is arra a hitvallásra, amit Túrmezei Erzsébet a kételkedő, elhagyott emberi szóra az isteni választ így fogalmazza:  "Gyermekem, sose hagytalak el téged!/Azokon a nehéz napokon át/azért látod csak egy pár láb nyomát,/Mert a legsúlyosabb próbák alatt/ Téged vállamon hordoztalak! " (Lábnyomok) Ha a vakot kérdezzük nincs gyönyörű táj, ha a süketet Bach nem szerzett gyönyörű kantátákat stb. Az érzékeink és érzéseink sokszor megcsalnak.

Jézus föltámadás, mint történeti tény mögöttünk van, a távoli múltban, de a feltámadott, élő Jézus előttünk van mindig! A feltámadást nem lehet megérteni, de a Feltámadottal lehet találkozni. A feltámadás kételyeket támaszt, a Feltámadott bizonyosságot ad. Jézus így marad minden korban modern, sohasem túlhaladott, sohasem elmúlt, hanem mindig olyan, akit követni lehet, mert előttünk jár. Amit Ő mondott régen az ellenség szeretetéről, a tisztaságról, a békességre való törekvésről, a megbocsátásról, a másik emberben a testvér meglátásáról etc., az ma is a legmodernebb. És amit Ő tett azzal, hogy egészen a másik emberért élt és érte áldozta az erejét, az ma, ha lehet, még aktuálisabb, mint valaha. Ha egyáltalán élni akarunk, csak így élhetünk. Jézus mindig előtte járt és előtte jár az emberiségnek!

            Kövess Engem – így szól a húsvéti üzenet. Menjünk a hétköznapokba, a próbatételek helyére, a munkába, a családi körbe és ott fogunk Vele találkozni, ott látjuk és ott tapasztaljuk meg, hogy él. Jézus ott ül velünk az ebédlőasztalnál, türelmet ad a patikai sorban, kedvességet kíván a nyugdíjasok bolti bevásárló órájában, reménységet ad a vasárnap déli tapsnál. Valóban mellettünk áll az elhagyatottságban, győzelmet ad a kísértésekben, megvigasztal a szomorúságunkban és Magához emel a halálban.

            Az igazi húsvéti hittel éljünk az előttünk járó Jézushoz fordulva a jelenben és a jövőben. Jézus előttünk megy! Így éljük meg az élő Jézus valóságát, szeretetének valóságát az emberek között szavainkkal és tetteinkkel.

 

Ámen

 

Az igehirdetésre válaszul énekeljük a megkezdett 348. dicséretünk 2. versét:

Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk, Mert ő diadalmat vőn, Értünk elégséget tőn Isten erejével, Hathatós érdemével.

 

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy élő Urunk vagy Fiadban, Aki előttünk jár, jelenünkben és jövőnkben egyaránt. Így tesszük kezedbe egyéni és nemzeti életünket, sőt az egész világ sorsát. Alázatos szívvel, bűnbánó lélekkel kérjük, hogy gyarlóságaink ellenére előttünk járva mutasd a jó utat, s ha már járni sem tudunk – megérdemelt sorsunk helyett, még mindig, és mindenek ellenére – válladon hordozz bennünket. Ámen

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Istennek nép! Áldjon meg téged az Úr és őrizzen téged.
Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad és könyörüljön terajtad!
Fordítsa az Úr az Ő orcáját tereád, és adjon békességet néked! Ámen

Énekeljük a 348. dicséret befejező három versét:
 

Nékünk megigazulást És a bűnből gyógyulást, Istennel békességet És boldog reménységet Nyert feltámadásával, Örök igazságával.

Előtted arcra esünk, S kérünk: édes kezesünk: Részeltess halálodnak És feltámadásodnak Drága érdemeiben, Édes gyümölcseiben.

Cselekedd Szentlelkeddel, Végtelen érdemeddel, Hogy új életet éljünk, Végre porból felkeljünk Örök, nagy boldogságra És halhatatlanságra.

 

Dunavarsányi Református Egyház
nagyheti áhítatai

2020. április 11. szombat

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 338. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Lelki próbáimban, Jézus légy velem, El ne tántorodjék tőled életem. Félelem ha bánt, vagy nyereség kísért, Tőled elszakadnom ne hagyj semmiért.
Ha e világ bája engem hívogat, Nagy csalárdul kínál hitványságokat: Szemem elé állítsd szenvedéseidet, Vérrel koronázott, szent keresztedet.
Tisztogass bár bajjal olykor engemet: Kegyelmeddel szenteld szenvedésemet; Bár e test erőtlen: te oltárodon Keserű pohárral, hittel áldozom.

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való szent Evangélium 23. fejezetének 50. versétől a 56. verséig.

Jézus temetése

Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagytanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki sem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Jézus Krisztus kegyetlen kivégzése a tanítványok tehetetlen passzivitásától kísérve történt. Megrendültek, sírtak, visszavonultak, lebénultak. Úgy, mint mi is legtöbben, amikor a legfontosabb személy életünkben hagyja itt e földi világot. Társadalmi helyzetük sem tette lehetővé, hogy bármit is tegyenek.

Két csoport azonban ugyanattól a szeretettől, megrendüléstől és bánattól inspirációt kapott arra, hogy a végtisztességet megadják Jézusnak. Merthogy a keresztre feszített gonosztevők sokszor haláluk után is még napokig a kereszten maradtak, emberi méltóságukban végképp megalázva. Jézus mintegy második tanítványi köre, amelybe asszonyok tartoztak és olyan titkos, tekintélyes követői, mint például Nikodémus és egy József nevű ember, aki a nagytanácsnak is tagja volt, de a kivégzést nem tudta megakadályozni. A bánata most bátorságot ad neki. Tekintélyénél fogva személyesen megy el Pilátushoz, elkéri a holttestet s vásárol egy üres sírkamrát. Az ünnep sürgetése miatt a gyolcsba tekert Jézuson a szükséges és kijáró balzsamozást elvégezni nem tudta. Ugyanakkor a másik csoport tagjai, a Jézust Galileából kísérő asszonyok figyelték Józsefnek e cselekményét, s terveket szőttek, hogyan pótolják a mulasztást. Még az ünnep előtt beszerezték az illatszereket, s várták az ünnep végét.

Jézus kálváriájának, halálának és temetésének a története magában hordozza azt a kérdést, hogy minősített körülmények között is hol van az emberi cselekedet lehetőségeinek határa? S a történetből az derül ki, hogy sokkal messzebb, mint ahogy azt sokszor gondoljuk. A tanítványok talán ki is mondták, amíg nézték, hogy Jézus hogyan adja át lelkét mennyei Atyjának, hogy itt mi már nem tehetünk semmit. Nem így ez a József nevű ember és nem így az asszonyok. Egyikük tudta, hogy nagyon gyorsan még mit meg lehet tenni, a másikuk pedig tudta, hogy szent várakozás után még fontos feladatuk van szeretet Mesterükkel. Isteni oldalról „elvégeztetett”, a megváltás nagy drámája csúcspontjához ért. De a háttérből most kerülnek elő a leghűségesebbek.

Amikor a tanítványok csak bénultan félni és bánkódni tudnak, akkor az asszonyok a kötelességük teljesítésére készülnek. Ezzel telik el számukra az ünnep. S mi lesz a jutalmuk? Az, hogy ők lesznek Jézus feltámadásának az első tanúi. Még sötét van, amikor az ünnep után kimennek a sírhoz. Szinte irracionális, hogy tervüket végrehajtsák, hiszen meg sem bírják mozdítani a sírkamrát elzáró követ. De mennek, hogy a lehetetlent teljesítsék. Ez a bátor és konok hit teszi őket hiteles tanúivá a feltámadás csodájának, a nyitott és üres sír meglátásával. De ez már a húsvét története, amelynek a facebookon történő meghirdetésére és befogadására, valamint az úrvacsora közös, de otthonainkban való megünneplésére a mai napon is imádságos lélekkel készüljünk. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük Tenéked, hogy sok-sok emberi lehetetlenségünk és tehetetlenségünk között a hit bátorsága és elkötelezettsége mindig megtalálja a bizonyságtételnek, hitvallásnak, a missziónak a lehetőségét. Így volt ez az elkötelezett titkos követőben és a messzi vidékről is Jézust követő asszonyokban. Mennyei Édesatyánk, az engedelmes lelket kérjük, hogy az akadályozó tényezők között mi is találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyeket mindenek közepette és ellenére meg tudunk tenni Jézusért, magunkért és a kisebb, nagyobb világunkért.

Mai napon Jézus sírban van, de tudjuk, hogy feltámadott Úrként ad hitet, reménységet és szeretetet a világnak az első Húsvét óta. Legyünk ezek bátor elfogadói és ezektől motiváltan az üdvösségnek, az új teremtésnek, minden probléma megoldásának a munkálói. Így simuljon bele üdvösségesen a mi gyarló életük a Krisztus által megváltott életek sorába. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Olvassuk a legfontosabb hirdetéseket:

1.
- Hétfőn hasonló időben írásos áhítattal jelentkezünk a facebookon és a honlapon. A mai nap az áhítaton túl a Duna Média áltan készített üzenetet is meghallgathatunk, megnézhetünk a facebookon.
- Húsvétvasárnap 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel jelentkezünk a templomból a facebookon.
- Vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik egyházunk rendszeres úrvacsorázói, azokat arra buzdítjuk, hogy otthonukban, létszámuknak megfelelően kis darab kenyerekkel és fél kortyos boros poharakkal készüljenek, s így az úrvacsora megünneplésének ne csak a verbális hallgatói, hanem a tényleges részvevői legyenek a szent jegyek elfogyasztásával az úrvacsora rendje szerint. A maradékot – ha van – osszák meg azokkal a családtagokkal is, akik bármilyen oknál fogva az úrvacsora ünneplésében nem vesznek részt. Ez egy szép, ősi keleti gesztus a Krisztusban mélyen még nem hívő kívülállók felé.
- Vasárnap a facebookon elérhetővé tesszük a Karc FM rádió által lelkészünkkel készített és pénteken elhangzott interjút.
- Húsvéthétfőn egy teljes ünnepi istentisztelet írásos anyagával jelentkezünk mind a honlapon, mind a facebookon, az úrvacsora megünneplése nélkül.

2.
Minden kedves olvasót és hallgatót a legnagyobb bizalommal buzdítjuk arra, hogy városunkban a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, 2020. április 21-én megrendezésre kerülő véradáson részt venni szíveskedjenek. Örömmel emlékeztetünk arra, hogy a tavalyi véradás nagyon sikeres volt és ezúton is köszönetet mondjunk azoknak, akik tavaly részt vettek és őket és mindenki mást buzdítunk az idei részvételre. A Krisztus hívők tudják, hogy mi Krisztus Ő vérének áldozatából élnek, de minden humanista, jó érzésű ember tudja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Boldogok lehetnek, akik adhatnak, hiszen egészségesek és boldogok, akik kapják, mert talán az életüket menti meg. Mondanom sem kell, hogy ebben az évben ennek különösen is nagy jelentősége van, hiszen sokkal hosszabb a véradás feltételeinek a listája, mint „békeidőben”. Sokan kiesnek. A nemzeti szolidaritás szükségességének idejében éljünk emberszeretetünk és emberségünk kifejezésének e lehetőségével.

3.
Megerősítjük, hogy nagyon jó minőségű szekrénysorok, ülőgarnitúrák karitatív alapon elérhetőek a Közösségi Házban. Érdeklődni lehet: 06/30/367-8170 telefonszámon.

4.
Bizalommal ajánlom figyelmükbe a személyi jövedelmadó kétszer 1%-os fölajánlási lehetőségét:
Magyarországi Református Egyház 0066, Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 19178123-1-13, továbbá gyülekezetünk banki úton való támogatását: KDB Bank 13597539-12302010-00031847.

Áhítatunk végén énekeljük a 338. dicséret befejező versét:

Ha halálra válik testem egykoron: Ragyogjon fel lelked e hitvány poron; Ama végső harcon rád bízom magam: Örök hajlékodba fogadj be, Uram!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Túrmezei Erzsébet:
NAGYSZOMBAT REGGEL

Nagypéntek este az ég feketére
vált, s hullt a könnye, mint a zápor.
Mosta a kormot, szennyet, port a fákról,
mint szivünkről a vétket Krisztus vére.

Ma reggelre már kicsi ablakok
nyíltak rajta, egyre több kéklő ablak.
Sugarak törtek át, és simogattak
rügyet, bimbót és új akaratot.

Minden azt hirdeti: húsvét lesz holnap.
A madarak új himnuszt gyakorolnak,
és a világ könnyben tisztulva várja,
hogy legyen átoknak, halálnak vége,
hogy felragyogjon Krisztus dicsősége,
felzendüljön húsvét hallelujája.

Dunavarsányi Református Egyház
nagyheti áhítatai

2020. április 09. csütörtök

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 459. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Az Isten Bárányára Letészem bűnöm én, És lelkem béke várja Ott a kereszt tövén. A szívem mindenestül Az Úr elé viszem, Megtisztul minden szennytül A Jézus vériben, a Jézus vériben.
Megtörve és üresen Adom magam neki, :/: Hogy újjá ő teremtsen, Az űrt ő töltse ki. Minden gondom, keservem Az Úrnak átadom, Ő hordja minden terhem, Eltörli bánatom, Eltörli bánatom.
Örök kőszállra állva A lelkem megpihen; :/: Nyugszom Atyám házába' Jézus kegyelmiben. Az ő nevét imádom Most mindenek felett; Jézus az én királyom, Imámra felelet, Imámra felelet.

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való szent Evangélium 22. fejezetének 7. versétől a 23. verséig.

Az utolsó vacsora

Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost ezt mondva: Menjetek el, és készítsétek el nekünk a páskavacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: Mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt: Amikor beértek a városba, szembejön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahova bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának: A Mester ezt üzeni neked: hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páskavacsorát? Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet: ott készítsétek el! Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik; és elkészítették a páskavacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páskavacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: Vegyétek, és osszátok el magatok között! Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: E pohár az új szövetség az én vérem által, amely tiérettetek ontatik ki. De íme, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az Emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Ma az eucharisztia, az úrvacsora szereztetésének napját ünnepli a keresztyén világ. Ezen a napon a pápa, nagy médiafigyelem mellett, mossa meg a bíborosok lábát, ezzel emlékeztet Jézus hasonló tettére. A mi gyülekezetünk már lassan egy évtizede ezen a napon speciális úrvacsorai közösséggel ünnepli a bűnbocsánat és testvériség szentségét. E napon a szent jegyeket nem a lelkipásztorok adják a híveknek külön-külön, hanem a félkört, aztán tavaly már egész kört alkotó közösség egy tagjának adja, aki veszi a kenyeret, aztán a tálcáról egy darabot letör, adja a mellette állónak, aztán az elveszi a tálcát, egy darabot letör és adja a mellette állónak és így tovább. A kör utolsó tagjától kapja a lelkész a kenyeret, majd ugyanez történik a közös kehellyel is. Ez a közösség minden évben növekedett, kifejezve, hogy sokaknak van igényük a tanítványi lét, a Mesterrel és egymással való közösség mélyebb megélésére.

Milyen messzire kerültünk ettől?! Nem, hogy nem ihatunk közös kehelyből és nem ehetünk egymás kezéből, de még egy térben sem lehet Krisztus evangéliumi népe városunkban. A szabadságunk, közösségi életünk korlátozásának sokak számára ez is egy fájdalmas pontja. És ha erről a pontról, ahol Jézus utolsó földi vacsorájára emlékezünk tovább lépünk, akkor talán az élet legfájdalmasabb pontját is vizionálhatjuk, ami világméretekben tízezrek szomorú valósága manapság: az élet utolsó pillanataiban, óráiban, szeretteitől elszigetelten kell itt hagyniuk e világot.

Nagy teher alatt vagyunk, aminek a súlyát még tömegesen nem érezzük, de veszélyét tudjuk. Ki szabadít meg bennünket ebből a nyomorult bezártságból, kizártságból és elzártságból?! Jézus és tanítványai a maguk vallásának megfelelően fogyasztották el az utolsó vacsorán a hálaáldozatnak és a reménységnek a szent vacsoráját. Ez az ünnep visszaemlékezés az egyiptomi fogságból való szabadulásra, amelyet Krisztus áldozata átminősített a bűnből, pokolból és hiábavalóságból való szabadulás szent előképévé. Nem csak a számára utolsó vacsoráról beszél itt a földön, hanem arra a nagy királyi vacsorára is utal, ami a mennyek országában, egy másik világban várja a kiválasztottakat.

Ma este nem találkozunk. S talán egy részünk fejébe az motoszkál, milyen jó volt tavaly és milyen természetesnek vettük annak létét, ami az idén nem adatik meg. S lesznek talán olyanok is, akik őszintén azt mondják magukban: „De sokszor el akartam menni erre az istentiszteletre, aztán sajnálatosan mindig mást tartottam fontosnak.” És bizonyára mindkét csoport, meg még mások is, arra gondolunk, hogy a Jóisten segítségével jövő ilyenkor újra együtt leszünk.

De így szétválasztva is tudhatjuk, hogy Jézus, miután tanítványaival megszerezte a szabadulás vacsoráját, elindult a fájdalmak útjának utolsó, minősített szakaszára azért, hogy a mi összes fájdalmas életutunk reménységben, sőt örömteljes várakozásba is történhessen. Most be vagyunk zárva és ki vagyunk zárva sok mindenből. Krisztus áldozata utat nyit abba a beteljesedésbe és örökkévalóságba, amelyből Isten kegyelméből nem zárhat ki sem élet, sem halál. „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38-39)

Ez, a mi Krisztustól nyert üdvösséges szabadságunk. Ennek nyilván része az is, hogy lélekben együtt vagyunk Vele és egymással, s húsvét vasárnap lélekben az Ő asztaláról vesszük otthonainkban is a szent jegyeket. Adja Isten, hogy így legyen, ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük Tenéked, hogy Te magad köré gyűjtesz, és kiszabadítasz bennünket a fizikai, a morális és a lelki megkötözöttségekből. Köszönjük, hogy amikor egymásnál, egymással nem találkozhatunk, akkor Nálad hitben együtt lehetünk. Kérjük, hogy a Te nagy családodat lélekben így gyűjtsd magad köré, különösen is az ünnepnapokban, hogy azok előízét adják a nagy és örök találkozásnak egy új világban. Ehhez kérünk várakozó, türelmes, engedelmes és reményteljes lelket Krisztus érdeméért. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Olvassuk a legfontosabb hirdetéseket:

1.
- Szombaton és hétfőn hasonló időben írásos áhítattal jelentkezünk a facebookon és a honlapon. Szombaton továbbá egy verbális „üzenetet” is meghallgathatunk, megnézhetünk a facebookon az írásos anyag megjelenésével egy időben.
- Nagypénteken és Húsvétvasárnap 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel jelentkezünk a templomból a facebookon.
- Vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik egyházunk rendszeres úrvacsorázói, azokat arra buzdítjuk, hogy otthonukban, létszámuknak megfelelően kis darab kenyerekkel és fél kortyos boros poharakkal készüljenek, s így az úrvacsora megünneplésének ne csak a verbális hallgatói, hanem a tényleges részvevői legyenek a szent jegyek elfogyasztásával az úrvacsora rendje szerint. A maradékot – ha van – osszák meg azokkal a családtagokkal is, akik bármilyen oknál fogva az úrvacsora ünneplésében nem vesznek részt. Ez egy szép, ősi keleti gesztus a Krisztusban mélyen még nem hívő kívülállók felé.
- Húsvéthétfőn egy teljes ünnepi istentisztelet írásos anyagával jelentkezünk mind a honlapon, mind a facebookon, az úrvacsora megünneplése nélkül.
- Kedden pedig gyülekeztetünk lelkészével készült rádió interjút osztjuk meg, ezzel is kifejezve, hogy az ünnepnapok tartalmilag kísérnek bennünket, ha azt nyitott szívből éltük meg.

2.
Minden kedves olvasót és hallgatót a legnagyobb bizalommal buzdítjuk arra, hogy városunkban a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, 2020. április 21-én megrendezésre kerülő véradáson részt venni szíveskedjenek. Örömmel emlékeztetünk arra, hogy a tavalyi véradás nagyon sikeres volt és ezúton is köszönetet mondjunk azoknak, akik tavaly részt vettek és őket és mindenki mást buzdítunk az idei részvételre. A Krisztus hívők tudják, hogy mi Krisztus Ő vérének áldozatából élnek, de minden humanista, jó érzésű ember tudja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Boldogok lehetnek, akik adhatnak, hiszen egészségesek és boldogok, akik kapják, mert talán az életüket menti meg. Mondanom sem kell, hogy ebben az évben ennek különösen is nagy jelentősége van, hiszen sokkal hosszabb a véradás feltételeinek a listája, mint „békeidőben”. Sokan kiesnek. A nemzeti szolidaritás szükségességének idejében éljünk emberszeretetünk és emberségünk kifejezésének e lehetőségével.

3.
Megerősítjük, hogy nagyon jó minőségű szekrénysorok, ülőgarnitúrák karitatív alapon elérhetőek a Közösségi Házban. Érdeklődni lehet: 06/30/367-8170 telefonszámon.

4.
Bizalommal ajánlom figyelmükbe a személyi jövedelmadó kétszer 1%-os fölajánlási lehetőségét:
Magyarországi Református Egyház 0066, Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 19178123-1-13, továbbá gyülekezetünk banki úton való támogatását: KDB Bank 13597539-12302010-00031847.

Áhítatunk végén énekeljük a 459. dicséret befejező versét:

Szeretnék lenni, mint ő, Alázatos, szelíd, :/: Követni híven, mint ő, Atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, Hol mennyei sereg Dicső harmóniába' Örök imát rebeg, Örök imát rebeg.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Dunavarsányi Református Egyház
nagyheti áhítatai

2020. április 08. szerda

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 346. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Győzhetetlen én kőszálom, Védelmezőm és kővárom, A keresztfán drága áron Oltalmamat tőled várom.
Sebeidnek nagy voltáért, Engedj kedves áldozatért, Drága szép piros véredért, Kit kiöntél ez világért.
Reád biztam én ügyemet, Én Jézusom, én lelkemet, Megepedett bús szívemet, Szegény árva bús fejemet.

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való szent Evangélium 22. fejezetének 1. versétől a 6. verséig.

Júdás elárulja Jézust

Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől. A Sátán pedig bement Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyezséget, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokaság.  

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Különböző helyzetek, különböző gondolatokat, különböző tetteket motiválnak a különböző emberekben. Az azonban általános, hogy a minősített, feszültséggel teljes, gondterhes, megpróbáló idők jellemünk mélységét hozzák a felszínre. Nem csak az igaz, hogy „bajban ismerszik meg a barát”, hanem az is, hogy bajban ismerszik meg az ember általában is. Az arányt nem tudom megítélni, de nyilvánvaló, hogy a fenyegetettség, a veszélyhelyzet, a presszió egyik ember legjavát, a másik ember legrosszabbját hozza elő.

Jézus a tanítványaival már Jeruzsálemben van. A tanítványok várják a konfliktus eszkalálódását, hogy Jézus átveszi a hatalmat zsidóktól, rómaiaktól egyaránt és helyre állítja a régi dicsősséget, Dávid király korának nosztalgikus emlékét. Ehelyett Jézus nagy népszerűségre tesz szert, de sokkal inkább lelki értelemben, mint politikai értelemben. A nép vezetői „keresték a módját, hogyan öljék meg…”, a nép pedig „rajongott érte”. Ez a helyzet a nacionalista Júdásból kihozta a türelmetlen és csalódott fanatikust. És ebben a helyzetben a Szentírás így fogalmaz „bement a sátán Júdásba”. Mi is használjuk ezt a kifejezést, csak szépítjük, és azt mondjuk „bele bújt a kisördög”. Hát nem a kisördög bújt bele, hanem a nagy ördög, mert jelleme erre kész volt és ténylegesen is árulóvá lett. Itt sorsa meg is pecsételődött, ami aztán szégyenletes öngyilkosságba torkollott.

Ezen a tavaszon az egész világ nyomás alatt, kihívásban, stresszben él a járvány miatt. Látjuk a környezetünkben is, hogy ez a feszültség van akiből az áldozatkész humanistát, sőt az életét kockáztató hitvallót hozza ki, a másikból a csalót, a feketézőt, a humánumnak, emberségnek, tisztességnek, az embertársának, a honfitársának és minden tisztes eszmének az elárulóját. A mai önvizsgálatunkban vizsgáljuk meg, hogy egyáltalán átérezzük-e, hogy milyen helyzetbe kerültünk, s ha igen az önző, csak magát és szűk körét féltő vagy az embertárs iránt szolidáris és áldozatkész jellem erősödik bennünk, ezekben a napokban. Ha már ilyen megpróbáló napokat élünk, adja a Mindható, hogy ne az ördögöt engedjük belénk bújni, hanem sokkal inkább a megszentelő Lelket, amely önmagunkon felülemelkedő szép gesztusokra indít bennünket. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, őszintén megvalljuk, hogy nem értjük a járványt. Nem is tudjuk igazán kezelni, de tudjuk, hogy megérdemeltük. Megérdemeltük, mert az egész éltünket nem a Te rended, hanem a saját ambícióink szerint szerveztük és ezzel teremtésen és társadalmon, emberi és isteni törvényeken nagy sebeket ütöttünk. Ebben a helyzetben kérjük bűnbocsájtó Lelkedet és a megvilágosító Lelkedet, amely a próbában való legszebb helytállásra és a próba üzenetének megértésére, majd megcselekvésére indít bennünket. Az emberiség sorsa ne a tragikusan szégyenteljes júdási sors legyen, hanem sokkal inkább a megérintett tanítványok új missziója Isten dicsőségére és a teremtés javára. A mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Olvassuk a legfontosabb hirdetéseket:

1.
- Holnap, holnapután és szombaton, hasonló időben írásos áhítattal jelentkezünk a facebookon és a honlapon. Szombaton továbbá egy verbális „üzenetet” is meghallgathatunk, megnézhetünk a facebookon az írásos anyag megjelenésével egy időben.
- Nagypénteken és Húsvétvasárnap 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel jelentkezünk a templomból a facebookon.
- Vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik egyházunk rendszeres úrvacsorázói, azokat arra buzdítjuk, hogy otthonukban, létszámuknak megfelelően kis darab kenyerekkel és fél kortyos boros poharakkal készüljenek, s így az úrvacsora megünneplésének ne csak a verbális hallgatói, hanem a tényleges részvevői legyenek a szent jegyek elfogyasztásával az úrvacsora rendje szerint. A maradékot – ha van – osszák meg azokkal a családtagokkal is, akik bármilyen oknál fogva az úrvacsora ünneplésében nem vesznek részt. Ez egy szép, ősi keleti gesztus a Krisztusban mélyen még nem hívő kívülállók felé.
- Húsvéthétfőn egy teljes ünnepi istentisztelet írásos anyagával jelentkezünk mind a honlapon, mind a facebookon, az úrvacsora megünneplése nélkül.
- Kedden pedig gyülekeztetünk lelkészével készült rádió interjút osztjuk meg, ezzel is kifejezve, hogy az ünnepnapok tartalmilag kísérnek bennünket, ha azt nyitott szívből éltük meg.

2.
Minden kedves olvasót és hallgatót a legnagyobb bizalommal buzdítjuk arra, hogy városunkban a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, 2020. április 21-én megrendezésre kerülő véradáson részt venni szíveskedjenek. Örömmel emlékeztetünk arra, hogy a tavalyi véradás nagyon sikeres volt és ezúton is köszönetet mondjunk azoknak, akik tavaly részt vettek és őket és mindenki mást buzdítunk az idei részvételre. A Krisztus hívők tudják, hogy mi Krisztus Ő vérének áldozatából élnek, de minden humanista, jó érzésű ember tudja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Boldogok lehetnek, akik adhatnak, hiszen egészségesek és boldogok, akik kapják, mert talán az életüket menti meg. Mondanom sem kell, hogy ebben az évben ennek különösen is nagy jelentősége van, hiszen sokkal hosszabb a véradás feltételeinek a listája, mint „békeidőben”. Sokan kiesnek. A nemzeti szolidaritás szükségességének idejében éljünk emberszeretetünk és emberségünk kifejezésének e lehetőségével.

3.
Megerősítjük, hogy nagyon jó minőségű szekrénysorok, ülőgarnitúrák karitatív alapon elérhetőek a Közösségi Házban. Érdeklődni lehet: 06/30/367-8170 telefonszámon.

4.
Bizalommal ajánlom figyelmükbe a személyi jövedelmadó kétszer 1%-os fölajánlási lehetőségét:
Magyarországi Református Egyház 0066, Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 19178123-1-13, továbbá gyülekezetünk banki úton való támogatását: KDB Bank 13597539-12302010-00031847.

Áhítatunk végén énekeljük a 346. dicséret befejező két versét:

Irgalmazz meg én lelkemnek, Ki vagy ura mennynek, földnek, Könyörgök csak Felségednek, Én megváltó Istenemnek.
Mutass, Jézus, kies földet, Lakásomul adj jó helyet, Ez életben csendességet, Jövendőben idvességet.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

Dunavarsányi Református Egyház
nagyheti áhítatai

2020. április 07. kedd

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 345. dicséret első három versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom, Menedékem nincs sehol a földi határon; Ha te nem jössz bánatomhoz bíztató szóval, Italom könny, a kenyerem keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, Te előled elrejtenem semmit nem lehet; Látja Lelked minden bűnöm, melynek átka sújt: Vedd le rólam, ó, Úr Isten vedd le ezt a súlyt! Jézusomra föltekintek a kereszt alatt, Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt; Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat: Szálljon reám irgalmadból béke, bocsánat!

A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten. Ámen.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való szent Evangélium 19. fejezetének 45. versétől a 48. verséig.

Jézus megtisztítja a templomot

Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta őt.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Jézus Krisztus, miután Jeruzsálem utcáin megmutatta, hogy milyen az a király, amelyik nem a nép megadóztatására és sanyargatására jön, hanem megajándékozására és megmentésére, miután jelezte a főpapoknak az alternatívát, amely szerint az élet vagy Isten dicsőítésének jegyében zajlik vagy pedig kövek zuhogása közepette halálos kínlódásban, továbbá miután elsiratta Jeruzsálemet, amely érzéketlen maradt az isteni kegyelem látogatására, megtisztította a templomot.

Mert üzletet mindenből lehet csinálni. Azokra az árusokra szükség volt, hogy biztosítsák az áldozati állatokat a hívek számára. A pénzváltókra is bizonyára szükség volt, mert a szórványokból hazalátogató zsidók sokszor az országuk pénznemével akartak fizetni. A baj abban volt, hogy ezek az eszközök majdhogynem céllá lettek, de legalábbis uralták a templom előcsarnokát, olyan miliőt teremtettek, ami után nehéz elképzelni, hogy az emberek bűnbánó lélekkel, hálás szívvel tudtak áldozni az Úrnak a saját vallásuk rendje szerint. Erre idézi Jézus Ézsaiás prófétát: „Az én házam imádság háza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek”.

Itt is nyilvánvaló, hogy egy hely vagy helyzet minél emelkedettebb, minél szentségesebb, szakrálisabb, annál inkább van kitéve az ördög támadásának. Az ördög minősített célpontja a templom és a hívek. A templom tisztán tartása, szentségének megőrzése ugyanúgy, mint az emberi lélek tisztántartása vagy megtisztítása külön odaadó figyelmet érdemel. Magától nem megy. A templom szakrális hely, de nem mágikus hely. Ott nem varázslat történik, hanem egy lehetőség kínáltatik a tudatos önvizsgálatra, bűnbánatra és Isten dicsőítésére. Ezt állítja helyre Jézus a templomtisztítással.

És most a mi templomaink üresek. Istentiszteleti időben, szentmise időben is üresek. Kiürítette a járvány, a fertőzésnek a veszélye, az emberi óvatosság és józan megfontolás. De biztos, hogy csak ezek??? Nem lehet, hogy benne van Jézus templomtisztító próbatétele is? Az üres templomok lehet, hogy most üzennek azoknak, akik ritkán lépik át a küszöbét, talán tavaly húsvétkor utoljára és most is készültek. És most azaz üzenet, hogy ez nem így működik. Éljük a világi életünket, aztán nagy ritkán, ha úgy gondoljuk, bemegyünk a templomba, ahova többnyire bevisszük nem mindig szent gondolatainkat, haragunkat, összes gyarlóságunkat. Aztán nem bánjuk meg bűneinket, nem kérünk bűnbocsánatot, nem szégyelljük magunkat, hanem megnyugodva kijövünk: kipipálva a húsvéti templom. Hát most nem tudjuk kipipálni és lehet, hogy templomba járók és templomba ritkán járók és a templomba sosem járók közös szentségtelensége is benne van a bezárt templomok tényében.

Mint látjuk a templom megtisztítható és a szívünk, lelkünk, személyiségünk is megtisztítható. Ráadásul a templomtisztító Jézus máshol azt mondja, hogfy nem a templom az igazi kérdés, mert „lélekben és igazságban” dicsérhetjük Istent és kérhetünk magunknak az Ő méltóságából. Adja a Mindenható, hogy otthoni csendességben, lélekben és igazságban dicsérjük Istent, szolgáljuk ezzel saját s környezetünk életminőségét, életszentségét, s így készüljünk az ünnep otthoni istentiszteleteire, hogy templommá szentelődjék lelkünk és egyházzá házunk. Ámen.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, alázatos szívvel vesszük tudomásul, hogy a templomaink bezárásában talán benne vagyunk mi is. Mi, akik rutinosan, hetykén jelenünk ott meg, bátran vesszük szánkra a nevedet, beszélünk Róla, s talán elmulasztunk figyelni Rád. Elmondjuk a tanult és nem tanult imádságainkat s talán az ámennél vesszük észre, hogy elkalandoztunk. Mégis köszönjük, hogy ha így is, de vágyakozunk a Te házadba. Kérjük, hogy miközben Tőled várjuk a vírustól való tisztulást, tisztítsd a mi szívünket és közösségeinket is minden istentelen fertőzéstől. És imádkozunk azokért, vagy azok helyett is, akik kizárták az életükből a templomot. Akiknek mindig minden fontosabb, s azt gondolják, hogy erre nincs se szükségük, se idejük, akik minden szirénhangot meghallanak, de a templomba hívó harang szavát nem. Az ő beteg lelküket is gyógyítsd, tisztítsd és fordítsd a Te szavad mostanság templomon kívüli megjelenése felé.

A Te templomot, szíveket és az egész világot megtisztító jóságodban bízva kérjük e csodát, fölemelő élményt, hogy aztán így tudjuk visszatérni gyülekezeteinkbe, ahol a Te megszentelt hajlékod valóban csak az imádság háza lesz. A mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Olvassuk a legfontosabb hirdetéseket:

1.
- Holnap, holnapután és szombaton, hasonló időben írásos áhítattal jelentkezünk a facebookon és a honlapon. Szombaton továbbá egy verbális „üzenetet” is meghallgathatunk, megnézhetünk a facebookon az írásos anyag megjelenésével egy időben.
- Nagypénteken és Húsvétvasárnap 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelettel jelentkezünk a templomból a facebookon.
- Vasárnap az Úrnak szent asztalát megterítjük, akik egyházunk rendszeres úrvacsorázói, azokat arra buzdítjuk, hogy otthonukban, létszámuknak megfelelően kis darab kenyerekkel és fél kortyos boros poharakkal készüljenek, s így az úrvacsora megünneplésének ne csak a verbális hallgatói, hanem a tényleges részvevői legyenek a szent jegyek elfogyasztásával az úrvacsora rendje szerint. A maradékot – ha van – osszák meg azokkal a családtagokkal is, akik bármilyen oknál fogva az úrvacsora ünneplésében nem vesznek részt. Ez egy szép, ősi keleti gesztus a Krisztusban mélyen még nem hívő kívülállók felé.
- Húsvéthétfőn egy teljes ünnepi istentisztelet írásos anyagával jelentkezünk mind a honlapon, mind a facebookon, az úrvacsora megünneplése nélkül.
- Kedden pedig gyülekeztetünk lelkészével készült rádió interjút osztjuk meg, ezzel is kifejezve, hogy az ünnepnapok tartalmilag kísérnek bennünket, ha azt nyitott szívből éltük meg.

2.
Minden kedves olvasót és hallgatót a legnagyobb bizalommal buzdítjuk arra, hogy városunkban a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, 2020. április 21-én megrendezésre kerülő véradáson részt venni szíveskedjenek. Örömmel emlékeztetünk arra, hogy a tavalyi véradás nagyon sikeres volt és ezúton is köszönetet mondjunk azoknak, akik tavaly részt vettek és őket és mindenki mást buzdítunk az idei részvételre. A Krisztus hívők tudják, hogy mi Krisztus Ő vérének áldozatából élnek, de minden humanista, jó érzésű ember tudja, hogy „ma neked, holnap nekem”. Boldogok lehetnek, akik adhatnak, hiszen egészségesek és boldogok, akik kapják, mert talán az életüket menti meg. Mondanom sem kell, hogy ebben az évben ennek különösen is nagy jelentősége van, hiszen sokkal hosszabb a véradás feltételeinek a listája, mint „békeidőben”. Sokan kiesnek. A nemzeti szolidaritás szükségességének idejében éljünk emberszeretetünk és emberségünk kifejezésének e lehetőségével.

3.
Megerősítjük, hogy nagyon jó minőségű szekrénysorok, ülőgarnitúrák karitatív alapon elérhetőek a Közösségi Házban. Érdeklődni lehet: 06/30/367-8170 telefonszámon.

4.
Bizalommal ajánlom figyelmükbe a személyi jövedelmadó kétszer 1%-os fölajánlási lehetőségét:
Magyarországi Református Egyház 0066, Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány 19178123-1-13, továbbá gyülekezetünk banki úton való támogatását: KDB Bank 13597539-12302010-00031847.

Áhítatunk végén énekeljük a 345. dicséret befejező versét:

Szent Fiadért, ki engemet vérén megváltott, Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok! Vígaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez, Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmezz!

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, közösségünket megerősítő jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Nagyheti bűnbánati áhítat

2020. április 06. hétfő
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház, Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 275. dicséret első négy versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Az Úr Isten az én reménységem, Erősségem Mindenféle inségben; Csak tőle várom Igaz boldogságom: S meg is találom.
Benne élek, haláltól nem félek: Jót remélek, Hogy tőle el nem térek; El nem enyészem A sírban egésze: Mennyben lesz részem.
Semmi engem tőle el nem választ, Jól tudván azt, Hogy sok jóval eláraszt; Erősít engem Erőtlenségemben És szükségemben.
Azért egész életem fogytáig Csodálom itt Szent kezének munkáit, S intem lelkemet: Áldjad Istenedet, Üdvözítődet.

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 19. fejezetének 41. versétől a 44. versig.

Jézus siratja Jeruzsálemet

Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! A Nagyhét egyebek mellett attól lehet nagy a számunkra, hogy benne Isten meglátogató kegyelmét ismerjük föl. Jézus siratja saját népét, mert többségük az évszázadok során nem ismerte fel a törvényben az őket szerető Istent. Nem  ismerték föl a próféták szavában az Isten ígéretes szavát és ezzel siralmas állapotba hozták magukat. És ennek a csúcspontja az, hogy Jézusban sem ismerték föl Isten megtestesült szeretetét. És mi? Hány karácsony, hány húsvét van már mögöttünk? És a világ bajaiból és örömeiből is sok mindent megismertünk és fölismertünk, de minden fölülíró, végső soron mindent megoldó, megváltó, áldozatos isteni jóságot talán nem mindig. Az ünnep arra rendeltetik, hogy Krisztus tetteiben, szenvedéseiben, halálában és feltámadásában a saját életünk megoldását ismerjük föl és fogadjuk el. Ebben hozzanak növekedést az előttünk lévő napok, egészen a feltámadás vasárnapi csodájáig.

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük az új hetet. Köszönjük, hogy ezt sokan hozsannával, az Istenbe vetett bizalom kifejezésével kezdhettük és ennek jegyében folytathatjuk. A Te lelked alászállása tegye naggyá ezeket a napokat, hogy bennük fölismerjük, hogy örökkévalóságodból időben és térben meglátogatsz. Hogy szenvedésed és halálod árán bennünket is az örökkévalóságba emelj. Add, hogy bátor hittel fölismerjük ezt a meglátogató kegyelmet. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 275. dicséret befejező két versét:

Oltalmazzad Uram, egyházadat, Szent nyájadat, Mely vallja szent Fiadat, Ki bűneinkért Ártatlan bárányként Szenvedett sok kínt.
Hogy e földön szent gyülekezeted Dícséretet Zengvén, áldja nevedet, Míg szemtől-szemben Magasztalunk mennyben Mind egyetemben.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, lelki, hitbéli közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

Hétkezdő áhítat

2020. március 30.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház Erős Vár Kápolna

 

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen.

A 480. dicséret első versének éneklésével emeljük szívünket az Úrhoz.

Ó könyörgést meghallgató Édes Atya, mindenható, Ha lelkem hozzád emelkedik, És a buzgóság szárnyain, :/: Ajakim óhajtásain Elődbe érvén, reménykedik: Érzem, hogy az örök élet Már e földön az enyém lett.

A mi segítségünk, e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten.

Olvasom Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 20. fejezetének 9. versétől a 19. versig.

A gonosz szőlőmunkások

Azután ezt a példázatot mondta a népnek: Egy ember szőlőt ültetett, és munkásoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, megalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája: Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor meglátták őt a munkások, így tanakodtak egymás között: Ez az örökös! Öljük meg őt, hogy mienk legyen az örökség! És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit fog velük tenni a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak: Ez nem történhet meg! Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta: Akkor mit jelent az Írásnak ez a szava: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő”? Aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. Az írástudók és főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Jézus egy példázatban szól a néphez és a nép vezetőihez. Nem nehéz kitalálni a példázat mondanivalóját. Isten, a gazda a választott népére bízza a kertjét, az ígéret földjét s ezzel szemben természetesen várja a „jussát”, ami ebben az esetben a hűség, a hála, a törvénytisztelet. A népe ezt megtagadja tőle, idegen isteneket imád, hűtlenné válik, s nem törődik a törvénnyel. Sőt, akik erre figyelmeztetik, a prófétákat és a törvény magyarázóit, bántalmazzák, kigúnyolják, megverik, elzavarják. A gazda, az Isten tesz egy utolsó kísérletet velük. „Szeretett fiát” küldi el azzal a gondolattal, hogy őt majd megbecsülik. Nem becsülték meg. Megölték. Jézus a példázat után megkérdezi a hallgatóságot, hogy vajon milyen sors vár ezután a hűtlen, törvénytelen és tisztességtelen népre?!

Jézust napok választják el e beszédkor kivégzésétől, a kereszthalálától. Nyilvánvalóan ő a „szeretetett fiú”, aki tudja, hogy hamarosan megölik. Ez be is következett. S nem sokkal utána az is bekövetkezett, hogy a zsidó nép majd kétezer esztendőre elvesztette hazáját s ma is mindennapos harcot vív érte. S az is bekövetkezett, hogy más népek is megkapták a keresztyén hitet, reményt és szeretetet. Bár hisszük, hogy ez az ígéret a zsidóktól sem vétetett el.

Mi is megyünk Nagypéntek felé. A Nagyböjtünk része, hogy megvizsgáljuk, vajon megadjuk-e Istennek, ami az övé. Most, a járvány idején bízunk-e benne, vagy csak a vírus előtt rogyadozik a térdünk és a lelkünk??? Ki tudjuk-e böjtölni azt a nagy hitet, hogy a Nagypénteki kereszthalál, bár az emberiség szégyene, az Isten oldaláról az emberiség megmentése és megváltása??? Ha igen, akkor is tudnunk kell, hogy ez nem mentség sem Júdásnak, sem Pilátusnak, sem a „fesztítsd meg!”-et követelő zsidóknak. A hűtlenség, az árulás, a gyávaság és az istentelen fanatizmus az emberiség tragédiája. Imádságos lélekkel forduljunk szembe ezekkel, amikor magunkban ismerjük fel e gyarlóságok csíráit. A Szentlélek kegyelme segítsen ebben ezen a héten is. Ámen.

 

Imádkozzunk! Mennyei Édesatyánk, köszönjük Tenéked, hogy az új hét feladatait nem csak az általános és a konkrét járványos félelmeinkkel, az áldozatok és megbetegedők növekedő számának riasztó tudatával kell kezdenünk, hanem Veled is kezdhetjük azt. Add, hogy örömteljes felelősséggel és nem hűtlen kapzsisággal műveljük a ránk bízott kisebb és nagyobb világot, hanem úgy élvezzük annak gyümölcsét, hogy ami Neked jár: a hála, a köszönet, a hit és a engedelmesség megélése életünk legszentebb értéke legyen. Ez adjon örömöt e héten és ez jelentsen segítséget és áldást környezetünknek is nagy jóságod dicsőségére. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Énekeljük a 480. dicséret befejező versét:

Te, ki a szív mozdulásit, Mint a vizeknek folyásit Szabadon hajtod ide s tova, Neveld ezt az érzést bennem, :/: És taníts jól könyörgenem; Majd egyszer pedig, ó Jehova, Vígy be az egek egébe, Imádásod szent helyébe.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, lelki, hitbéli közösségünket megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

Kedves Krisztusban Hívő Dunavarsányi Testvéreim!

 

Ferenc pápa

levéllel fordult a világ egyházaihoz, felekezeti és ökumenikus szervezeteihez,

azzal a kéréssel, hogy az egyházak és keresztyén közösségek vezetői, híveikkel együtt,

a jelen krízis közepette

mondják/imádkozzák el, március 25-én déli 12 órakor az Úrtól tanult imádságot,

a Miatyánkot.

 

Ferenc pápa

levele egyebek mellett ezt írja:

Az a reménységem, hogy csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, amelyben minden keresztyén hívő – Isten hatalmába vetett bizalommal együtt kéri a kegyelmet a mennyből, együtt kéri e világjárványnak a végét…

Urunk hallgassa meg tanítványainak egyesített imádságát,

akik a feltámadott Krisztus győzelmének ünneplésére készülnek.”

 

Akiket a Szentlélek arra indít

– a sok veszteség, riadalom, félelem és bizonytalanság közepette –

azok csatlakozzanak tehát városunkban is ehhez a világméretű imádsághoz,

a Miatyánk egy időben való elmondásával.

 

Dr. Bóna Zoltán református lelkész

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod,
Legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek,
És ne vígy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól.
Mert Tied az ország, a hatalom és dicsőség mindörökké. Ámen.

 

Hétkezdő áhítat

2020. március 23.  
Dunavarsány, SDG Közösségi Ház, Erős Vár Kápolna

Kegyelem néktek és békesség, Istentől a mi Atyánktól és az Úrjézus Krisztustól, Ámen.

A 25. zsoltárunk éneklésével, olvasásával emeljük szívünket az Úrhoz.

A mi segítségünk,  e néhány perces áhítatunk és egész hetünk megáldása jöjjön az Úrtól, az élet Urától, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság egy örök és igaz Isten.

Hallgassuk Isten Igéjét, a sok rosszhír közepette az Evangéliumot, amely írva van a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 18. fejezetének 31. versétől a 34. versig.

Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról
31 Azután maga mellé vette a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Emberfiáról megírtak.
32 Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik,
33 és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad.
34 Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat.

Kedves Testvérek, kedves Mindnyájan! Ma reggelre is újabb megbetegedésekről és egy újabb halálról szólnak a híradások. És el ne feledkezzünk azokról a betegekről, megbetegedőkről és elköltözőkről, akiknek minden szenvedése a járványtól függetlenül is megvolt, megvan és sokak számára meg is marad. Ady Endre 100 éve írta megrendítő versében: „Beteg a világ, nagy beteg…”. Bizonyára ő is testi és lelki értelemben gondolta, hiszen az ember a test és a lélek egysége. ű

Testi, lelki fájdalommal, szomorúsággal kezdjük ezt a hetet, de hiszem, hogy „aki kér, az kap, aki keres, az talál, aki zörget annak megnyittatik”, tehát hiszem, hogy lelki táplálékot is kapunk az élet Urától és az lesz igazi arzenálul és munícióul ebben a küzdelmünkben.

A Nagyböjt heteit éljük, s most mindenki böjtöl. Az is, aki nem önként, hanem kényszerből, mert korlátozva van az éltünk sok oldalról. Ebben a helyzetben jó, ha magunktól egy kicsit elfordulunk s a Szentírás szavaira figyelünk, Jézus nagyböjtjére. Isteni hatalmát levetkőzve megy Jeruzsálembe, hogy kigúnyolják, meggyalázzák, leköpjék, megostorozzák és megöljék. A Mindenható Isten Fiában mutatta meg, hogy ő velünk van minden megaláztatásunkban, minden alulmaradásunkban, még a halálban is. Miközben küzdünk mások és a magunk életéért, miközben minimalizálnánk fegyelmezettséggel az áldozatok számát - nagyon helyesen -, aközben is tudnunk kell, hogy az ember bűne okán mulandó, a halál zsoldját fizeti járványok nélkül is. Az ember belepusztul abba az életbe, amelyet maga teremtett.

Hitünk szerint azonban a szerető Istenünk utánunk jön nemcsak a betegségünkbe, konfliktusainkba, hanem a halálunkba is. Az ő élete a halálon át (Nagypéntek) a feltámadásba (Húsvét) vezetett, majd pedig beteljesült (Mennybemenetel). És mindezt a mi javunkra tette, hogy a mi éltünk is bár nem a halált elkerülve, hanem azon túllépve, az ő kegyelméből beteljesedésre jusson egy másik világban.

Ezzel a hittudattal és biztos reménységgel éljük meg az önként vállalt és a ránk kényszerített böjtjeinket a Szentlélek vezetésével. Ámen.

Imádkozzunk. Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy nem csak félelemmel és rettegéssel kezdjük e hétnek feladatait vagy önmegtartóztatásait, hanem Tőled kapott erővel, szeretettel és józansággal is. Kérjük a bölcsességet, hogy mindaz, ami e héten nevünkhöz fűződik, a megoldás és ne a probléma oldalán álljon. Kérjük a testi és lelki erőt, hogy fizikai találkozások minimalizálásával is lelkileg egymást gyógyítsuk, vigasztaljuk, erősítsük általában is, és konkrétan ezt tudjuk tenni hatékonyan azzal a családdal, aki élete delén elvesztett szerettét ma kíséri utolsó földi útjára. Az Úr kegyelme legyen mindnyájunkkal. Ámen

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.Ámen.

Énekeljük, imádkozzuk a 23. zsoltárt

Ha a halál árnyékában járnék is,
De nem félnék még ő sötét völgyén is,
Mert mindenütt te jelen vagy én velem,
Vessződ és botod megvígasztal engem,
És nekem az én ellenségim ellen
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven.

Az én fejemet megkened olajjal,
És engemet itatsz teljes pohárral;
Jóvoltod, kegyességed körülvészen
És követ engem egész életemben.
Az úr énnékem megengedi nyilván,
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában.

Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, a Szentlélek közössége, lelki/hitbéli közösségünket  megtartó jókedve legyen és maradjon most és mindörökké mindnyájunkkal. Ámen.

 

Aktualizált - Frissített

Közlemény

a Dunavarsányi Református Egyházközség Elnökségétől

A kialakult járványhelyzetre és az ahhoz fűződő intézkedésekre, különös tekintettel országos Egyházunk elöljáróságának kérésére, az alábbi közleményt adjuk ki.

Megerősítve évezredes keresztyén elkötelezettségünket – amely szerint Isten teremtett világának és benne az embernek szolgálatára állunk rendes és rendkívüli helyzetekben – kijelentjük, hogy ebben a rendkívüli helyzetben azzal szolgáljuk a ránk bízottakat és egész környezetünket, ha egyházi életünkben a személyes találkozásokat minimálisra korlátozzuk úgy, hogy közben Isten Igéjének a hirdetését, a lelkek gondozását és az emberi segítségnyújtást a rendelkezésünkre álló info-, telekommunikációs továbbá egyéb eszközökkel maximálisan igyekszünk gyakorolni.

Ennek értelmében hangsúlyozzuk:

 • vasárnap délelőtt istentiszteletre nem hívogatnak harangjaink. Az istentiszteleten otthonukban online vehetnek részt az érdeklődők. A harangok viszont a rendkívüli helyzetben déli 12 órakor otthoni imádságra hívnak mindannyiunkat. Egyébként a nándorfehérvári csata előtt is ez volt a szerepe az akkor bevezetett déli harangszónak.
 • a vasárnapi istentisztelet szokásos idejében – 10-11 óra között – mindaddig, amíg ezt nem módosítjuk facebook címünkön: https://www.facebook.com/dunavarsanyi.reformatusok/ hirdetjük a sok rossz hír közepette az Evangéliumot, a jó hírt. Személyes templomi részvételre senkit sem buzdítunk, sokkal inkább a közvetítésbe az otthoni bekapcsolódást javasoljuk. A közvetítés a templomból történik. Bizalommal kérjük a családok fiatalabb tagjait, hogy idősebb szüleiknek, nagyszüleiknek technikailag tegyék lehetővé az online istentiszteletbe való zavartalan bekapcsolódást. A vasárnapi istentiszteletnek ez a megoldása hetekig eltarthatja, ezért kérjünk, hogy aki csak tud, technikailag rendezkedjen be erre. És újra kérjük, hogy aki ebben technikai segítséget tud nyújtani, tegye meg;

 • figyelmükbe ajánljuk a televízió csatornáin bizonyára megsokszorozódó istentiszteleti közvetítéseket. Továbbá a reformatus.hu honlapon minden vasárnap délelőtt és minden reggel megjelenő vallási közvetítéseket, lelkigondozói anyagokat és egyházunkat érintő tájékoztatásokat;
 • a templomunkat és a Közösségi Házban lévő kápolnánkat hétköznapokon is nyitva tartjuk, hogy ott bárki egyéni csendességet találjon, ha úgy érzi, hogy erre van szüksége;
 • a hittanórák az iskola online rendszerében kerülnek megtartásra;
 • a tervezett és már beharangozott közösségi programjainkat – például hód-cserkészet, Virágvasárnapi Családi Nap etc. – újabb értesítésig lemondjuk.

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,

hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7)

Isten kegyelme legyen mindannyiunkkal!

dr. Csizmadia Zoltán  sk.                  Balázs Gyula sk.                    dr. Szilvay Balázs sk.

            főgondnok                             missziói gondnok                   adminisztratív gondnok                    

dr. Bóna Zoltán sk.

református lelkész

 

Református istentisztelet

Református templom – 2020. március 1. 10 óra, Böjt első vasárnapja

Lekcio/Fölolvasás:

„Egyszer Jézus egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak: Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a Sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve, és ha nem talál, akkor így szól: Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik hét, magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak; és végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint azelőtt volt. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá: Boldog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált! Erre ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.” (Lk 11, 14-28)

Textus/Alapige:          

„Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá: Boldog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált! Erre ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.”     (Lk 11, 27-28)

Az igehirdetés rövid összegzése:

Az ember általános jellemzője, hogy boldogságra vágyik. A nagy különbség abban áll a két csoport között, hogy az egyik Istennel harmonizálva, Rá figyelve remél földi és örök boldogságot, a másik csoport az Istennel konfliktust vállalva, kísérletet sem tesz az örök boldogság ambíciójára, a földi boldogságot pedig kizárólag öntörvényűen, esetleg a hasonlót másolva próbálja elérni.

A böjt úgy gondolom már minden egyház számára sokkal több, komplikáltabb, összetettebb, mint bizonyos ételektől, vagy szenvedélyektől való tartózkodás. A böjt legáltalánosabb értelmezése az, hogy Isten felé odafordulva, sok mindentől elfordulva keresem az életem teljességét.

Jézus beszédeire a jelenlévők egy csoportja kereste a trükköt, kereste azt, ami nem tiszteletre méltó, nem isteni, bár az embert meghaladó és így a leggonoszabb váddal élt: Jézus az ördögök fejedelmével üzletel és így győzedelmeskedik olykor ördögi dolgok felett. A történet vége felé pedig milyen másként hangzik annak az asszonynak a sóhaja, aki talán szűz Máriát is irigyelve, mondja boldognak azt az anyát, aki Jézust szülte. Jézus pedig még ezen is túlmegy, és azt mondja, hogy az a boldogságnak az egyetlen útja, ha figyelünk Istenre, és követjük az Isten meghallott és meghallott szavát.

Sok minden zavarja Isten szavának meghallását és követését. Ki kell böjtölnünk, ki kell kerülnünk és szembe kell szállnunk azokkal a külső és belő elemekkel, amelyek ezeket az akadályokat jelentik. Erről szólnak a felolvasás sorai:

 • nem kell engednünk a bennünk lévő gonosznak, amely kételkedik Jézus csodáiban. Jézust nem magyarázni, interpretálni kell, mert Ő nem egy eszme, hanem elfogadni, akceptálni kell, mert Ő egy személy;
 • nem szabad elfelejtünk, hogy egy-egy emelkedett pillanatban: bűnbánat, úrvacsora, szép gondolat, jó cselekedet, való megtisztulásunk után a kiűzött rossz szellemek helyére Isten Szent Lelkét kell befogadni – ápolni kell a hitet – mert különben még gonoszabb lelkek jönnek a helyére;
 • az Isten szavának a követése elsősorban spirituális gazdagság: hit, remény, szeretet, aminek következménye a morális élet. Fordítva nem megy. A moralizálásból nem tiszta élet, hanem öntelt, gőgös ítélkezés, vagy kudarcos önmarcangolás lesz;

Befejezésként újra gondoljunk az Isten szerinti és az Istennel ellenkező boldogságra. Az eredeti görög nyelven az előbbit áldottnak is lehet fordítani. Az összes többi erre vonatkozó kifejezés tartalma lehet néha nagyon vonzó, de sosem lehet örök és üdvös, szemben a makariosszal, ami azt az áldást jelenti, amely fogantatásunktól érvényes ígéretként kísér bennünket életen és halálon át az örök boldogságban.

Rendkívüli esemény

Az Úrnak szent asztalát megterítettük, a szent jegyeket Kiss Mária ajánlotta föl.

Az elmúlt hónapban születés- és névnapot ünneplő testvéreket köszöntöttük.

Hirdetések: 

 • Gyülekezetünk hálás szívvel emlékezett és emlékeztettt Ann Chappell testvérünkre, aki gyülekezetünk jeles jótevője a Habitat építkezésekben, a Közösségi Házban, a gyülekezeti teremben, továbbá a gyülekezet tagjait érintő személyes gesztusokban. 77 éves korában hunyt el. Az SDG Közösségi Ház harangja emlékeztet rá a déli harangszó után.
 • Imádságban hordoztuk betegeinket, örömmel azok miatt, akiket személyesen is köszönthetünk, gyógyulást kérve azoknak, akik operáción vannak túl, vagy arra készülnek, és akiket betegség tart távol az istentisztelettől.
 • Hétfőn munkás hétkezdő áhítatra hívunk mindenkit 7,30-ra a Közösségi Ház kápolnájába.
 • Kedden bibliaórára várunk mindenkit este 6 órára a Közösségi Ház Klára termébe.
 • Csütörtökön nagyböjti házi istentiszteletre vár mindannyiunkat Tiba Miklósné Iskola utca 25. szám alatti otthonába.
 • A hétvégén a hód-cserkészek, cirka 30 fő mátrai tanyázáson vesznek részt.
 • Szent Földi tanulmányutunkra, október 23-29. továbbra is várjuk az érdeklődőket.  Részvételi díj 350.000 forint.

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Presbitérium az istentiszteleteinkre!

 

 

„…körülragyogta őket az Úr dicsősége.”

 (Lukács 2,9b)

Kedves Testvéreink!

Mire e levelet olvassák, adventi fényekben úsznak az utcák, a házak, a kerítések. Karácsonykor ezek teljesednek a külső és belső karácsonyfák fényözönével. Mindennek pedig az az alapja, hogy az első Karácsonyon beragyogta a betlehemi éjszakát az isteni fény, sőt azt megelőzően is, ki nem alvó csipkebokor tűzének ki nem hunyó fénye hirdette Mózesnek az Úr jelenlétét. Karácsonykor ezt ünnepeljük, szürke életünket és fekete halálunkat beragyogja az Isten kegyelmes dicsősége.

Ez olyan nagydolog, hogy ránk is vonatkozik a figyelmeztető szó: „Vedd le a sarudat, mert szent az a föld, ahol állsz!” (2Móz 3,5) Karácsonyt így csak alázattal, bűnbánattal és Istenbe vetett reménységgel méltó ünnepelni. Az összes többi, lehet kellemes, lehet szép, még megható is, de nem Karácsony, mert mi nem tudunk Karácsonyt varázsolni, csak tágra nyílt szemmel isteni fényt és isteni ajándékot fogadni és ennek okán ajándékokat adni.

A borítékos karácsonyi ajándékukkal, amellyel gyülekezetünket fölvesszük a megajándékozottjaink sorába, karitatív tevékenységünkhöz járulnak hozzá. A mellékelt csekken nyújtott adományukkal pedig a gyülekezet misszióját biztosítjuk. Akik eleget tettek egyháztagsági kötelezettségüknek, azoknak ezúton is köszönetet mondunk. A csekken az évi rendes hozzájárulásukat – egyházadó – is befizethetik. Ennek egyházi főhatóságaink által javasolt összege a nettó jövedelem 1%-a, de legalább havonta 2 kg kenyér árának megfelelő összeg. Az Úr adjon erőt, hogy minden nehézségünk, testi, lelki megpróbáltatásunk és gyöngeségünk ellenére se mondjunk le a jövőben sem gyülekezetünk fenntartásáról, a szükségben lévők megsegítéséről, az örömhír boldog fogadásáról és továbbadásáról. Mert Karácsony erről szól hitben, reményben és szeretetben.

Az Advent és Karácsony megünneplésére, az Óév hívő számvetésére és az Újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő programjainkra szeretettel hívjuk mindannyiukat. Az Úrvacsorát bejelentés alapján a lelkészek a betegek otthonába elviszik.

 

December 1.      10:00 óra      Adventi úrvacsorás istentisztelet – Ref. templom

December 3.      18:00 óra      Adventi Aliansz evangelizáció – SDG Közösségi Ház

December 5.      17:00 óra      Mikulásvárás – SDG Közösségi Ház

December 8.      10:00 óra      Adventi zenés istentisztelet, jótékonysági ebéd – SDG Köz. H.

December 10.    18:00 óra      SDG Közösség közgyűlése – SDG Közösségi Ház

December 15.    10:00 óra      Adventi istentisztelet – Református templom

December 17.    17:00 óra      dr. Forgács Attila gasztropszichológus, egyetemi tanár

                                               előadása Mohó sapiens címmel – SDG Közösségi Ház

December 22.    10:00 óra      Adventi istentisztelet – Ref. templom

December 23.    18:00 óra      Adventi bűnbánati istentisztelet – Ref. templom

December 24.    7:30 óra        Cserkészek karácsonyi reggelije – SDG Közösségi Ház

December 24.    15:00 óra      Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00 óra      Karácsony esti istentisztelet – Református templom

December 25.    10:00 óra      Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 26.    10:00 óra      Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 29.    10:00 óra      Aprószentek istentisztelet – Református templom

December 31.    18:00 óra      Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom

Január 01.          10:00 óra      Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom

Január 01.          11:00 óra      Újévi köszöntés – SDG Közösségi Ház

Január 05.          10:00 óra      Vízkereszt ünnepi istentisztelet – Református templom

Január 12.          10:00 óra      Évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 12.          11:00 óra      Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 12.          13:00 óra      Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 18.          19:00 óra      Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 23.          18:00 óra      Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete SDG Közösségi Ház

A személyes találkozásig áldást és békességet kíván:                                                  a Presbitérium

Dunavarsány, 2019. Advent

 

 

„…megteltek Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni….”

Olvasandó ApCsel. 2,4/a.

Kedves Testvérünk!

Isten Lelke által megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak családi körben és az istentiszteletek közösségében egyaránt.

Az első Pünkösd a nagy, csodás pillanatoknak, jelenségeknek a napja volt, ahol nyilvánvalóvá lett az isteni Lélek jelenléte. Sok furcsaság volt: lángnyelvek, furcsa hangok, továbbá az addig megszólalni is bátortalan tanítványok olyan nyelveken beszéltek, amit mindenki értett, pedig soknyelvű közösség volt együtt etc. Mint ha az évezredekkel azelőtti, bábeli toronyépítésnek az ellenkezőjét élték volna át, hiszen ott az egynyelvűek nem értették egymást, itt pedig a soknyelvű nép érti a tanítványokat. Akkor nem értették egymás, akik ugyanúgy beszéltek, most pedig értik egymást, akik másként beszélnek. Egy kivételes közösség jött létre az első Pünkösd alkalmával, amelynek kivételességét az adta, hogy nem emberi érdek, sőt nem is emberi érték volt a közösség alapja, hanem az Isten átformáló ereje, Isten közbeszólása. Így közösségbe kerültek azok, akiknek lelkét, nyelvét, fülét és értelmét a Szentlélek irányította. Azok kerültek közösségbe, akiket megérintett a Szentlélek. Ma is erre van szükségünk! A jó hír pedig az, hogy lehetőség is. A Szél ma is fú, de a vitorlaszövés és vitorlakezelés a mi feladatunk…

Gyülekezetünk szolgálattevői a pünkösdi Szentlélek áldását fogadó istentiszteletekre hívják mindannyiukat, amely meghívás érvényes a nyáron is felemelő és közösségépítő programokra is. Június 18-tól június 22-ig napközis alkotó tábort rendezünk az SDG Közösségi Házban korhatárra való tekintet nélkül. Felnőtteket is örömmel várunk, akik szívesen hoznak egy kis munkaáldozatot a Közösségi Ház javára. Természetesen a cserkészeknek továbbra is több tábora lesz: a Dunán, a Dráván és a Börzsönyben. Valamint augusztus 20-án istentisztelettel és az úrvacsora megünneplésével adunk hálát az új kenyérért és a megújuló kegyelemért.

Gyülekezetünk családi napot tart szeptember 2-án, vasárnap a kiskunlacházi Duna parton a lelkészek meghívására. Megelőzően Áporkán veszünk részt az istentiszteleten.

Imádságaikat, jó ötleteiket, munkás kezüket és adományaikat várják gyülekeztünk fönti programjai is. Ezt megelőzően pedig az ünnepi istentiszteletek várják mindannyiukat:

Május 10. 18h Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga, presbiteri gyűlés

Május 13. 10h Konfirmációi istentisztelet, az úrvacsora megünneplésével

Május 19. 18h Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 20. 10h Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 21. 10h Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 21. 18h Pünkösdi Koncert a Majosházi Hospic Ház javára, egy 50 fős amerikai

egyetemi kórus és zenekar előadásában

Május 27. 10h Szentháromság-vasárnapi istentisztelet

részvétel a Hősök-napi megemlékezésen

Június 3. 10h Városnapi istentisztelet, cserkészima

Június 3. 14:30h Cserkész-fogadalomtétel a Cserkészháznál

Június 17. 10h Ünnepi istentisztelet a szerbiai/szerémségi Szávaszentdemeteri

Magyar Kulturális Egyesület Népdalkörének a föllépésével

A közelgő ünnepekre, a nyári programjainkra és munkákra, pihenésre és üdülésre, Istennek tetsző élményekre és találkozókra Atyánk áldását és békességét kívánja a

Dunavarsány, 2018. Pünkösd havában Presbitérium

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Március 25.   10 óra           Virágvasárnapi zenés istentisztelet         – Ref. Templom

Március 26.   7.30              Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 27.   15 óra           Kézműves családi délután                      – SDG Köz. Ház

Március 27.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 28.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 29.   18 óra           Nagycsütörtöki eucharisztiás it.              – Ref. Templom

Március 30.   10 óra           Nagypénteki ünnepi istentisztelet           – Ref. Templom

Március 31.   18 óra           Nagyszombati bűnbánati istentisztelet   – Ref. Templom

Április 1.         5 óra           Hajnali feltámadási istentisztelet

                                           irodalommal, ételáldással,

                                           szeretetvendégséggel                              – SDG Köz. Ház

Április 1.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Április 2.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Május 10.     18 óra           Áldozócsütörtöki istentisztelet               – Ref. Templom

Május 10.     18:30            Konfirmációi vizsga, szeretetvendégség – Ref. Templom

Május 13.     10 óra           Konfirmációi fogadalomtétel                  – Ref. Templom

                                           az úrvacsora megünneplésével  

Május 19.     18 óra            Pünkösdi bűnbánati istentisztelet          – Ref. Templom

Május 20.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Május 21.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Június 3.       10 óra            Városnapi ünnepi istentisztelet              – SDG Köz. Ház

Június 17 – Június 22.        Napközis építőtábor                               – SDG Köz. Ház

Augusztus 19. 18 óra         Bűnbánati istentisztelet                         – Ref. Templom

Augusztus 20. 10 óra         Újkenyéri, hálaadó istentisztelet            – Ref. Templom

Augusztus 25.   9 óra         Erdélyi Sportnap                                    – SDG Köz. Ház

Szeptember 2.                    Családi nap áporkai istentisztelet-látogatással, lacházi, kisdunai                     

                                               kerti partival

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára Adventtől Virágvasárnapig

December 17.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 18.    18:00            Megemlékezés Horthy Miklós halálának 60. évfordulóján –

                                               SDG Közösségi Ház

December 23.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 24.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 24.    15:00            Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00            Karácsony esti istentisztelet – Református templom

December 25.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 26.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 31.    10:00            Aprószentek istentisztelet – Református templom

December 31.    18:00            Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom

Január 1.            10:00            Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom

Január 7.            10:00            Vízkereszt évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 7.            11:00            Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 7.            13:00            Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 20.          19:00            Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 25.          18:00            Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Budapesti Koreai

                                               Gyülekezet lelkészének igehirdetésével – SDG Közösségi Ház

Február 10.        14:30            A cserkészek farsangi felvonulása – SDG Közösségi Ház

Február 14.        18:00            Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 15.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 16.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 17.        18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 18.        10:00            Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Február 22.        18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 1.         18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 8.         18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 15.       18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 22.       18:00            Nagyböjti házi istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 25.       10:00            Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Március 25.       12:00            Gyülekezeti ebéd – Református templom

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A reformáció 500. évfordulójára rendezett programsorozat

2017. október 27. (péntek)

13.00 Filmvetítés – művelődési ház  Luther élete

17.00 Arany János kopjafaállítás és reformációi faültetés a Református Missziói Alapítvány közreműködésével – Trianon Emlékpark
18.00 Irodalmi est Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
Közreműködnek az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárai és diákjai – SDG Közösségi Ház
 

2017. október 28. (szombat)

09.00 Megnyitó áhítat a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában
09.30 Közösségi reggeli a SDG Közösségi Ház ICHTHÜSZ termében
09.30 Nevezés a futóversenyre, korcsoportonként és családi futás kategóriában       
10.00 1517 méteres futóverseny, megállókkal a református és a katolikus templomnál, cél: művelődési ház
11.30 Évfordulós vetélkedő – művelődési ház
13.00 Ebéd – művelődési ház
14.00 Futóverseny eredményhirdetése és a Művelődési Alapítvány pályázati díjkiosztója – művelődési ház nagyterme
15.00 Luther élete rajzfilmen, magyar nyelven – művelődési ház tükrös terme

2017. október 29. (vasárnap)

10.00 Újbori hálaadó istentisztelet az Úrvacsora megünneplésével – Református Templom
18.00 Ünnepi hangverseny – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Közreműködnek: Teleki Miklós orgonaművész, Kun Ágnes Anna énekművész, a Kantátika Férfikar, a Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes
19.30 Szeretetvendégség

2017. október 30. (hétfő)

18.00 Civil Akadémia – művelődési ház
Előadások: Luther lelki kényszere – dr. Szebik Imre, evangélikus püspök emeritus
                   Kálvin társadalometikai kényszere – dr. Kádár Zsolt, református esperes emeritus
                   Moderátor: dr. Bóna Zoltán, a Theologiai Szemle főszerkesztője

Vendégség: Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az Igazságot" Luther Márton
Kóstoló a „Reformátor kézműves sörökből”

2017. október 31. (kedd)

18.00 Reformációi istentisztelet – Református Templom

Vendég igehirdető: dr. Kocsev Miklós egyetemi tanár

Kulturális műsorral közreműködik az Újpesti Baptista Harangkórus; vezető: Simon Norbert és dr. Csobolyó Eszter

 

100 érv is kevés

Centenáriumot ünnepelt a Dunavarsányi Református Egyház

Száz érv is kevés lenne, hogy elmondjam, mitől maradhatott fenn száz évig, és mitől virágzik ma is városunk református közössége. Kellett leginkább az itt szolgáló lelkészek elhivatottsága, a mindenkori presbiterek szolgálatkészsége, a gyülekezet aktív tagjainak közreműködése, de legfőképpen a Gondviselő szeretete. Mindezért október 2-án hálaadó istentiszteletre jöttek össze gyülekezetünk tagjai, hogy együtt fejezzék ki köszönetüket a Jóisten megtartó kegyelméért.

Bóna Zoltán olvassa a szentírást és köszönti a gyülekezetet

A szívet melengető, lelket megérintő istentiszteleten a gyülekezetből teológiai diplomát és részben lelkipásztori minősítést szerzett testvéreink szolgáltak. Bóna Zoltán apostoli köszöntése, szentírásolvasása és imádsága után Beregszászi Merianne személyes emlékekkel is hitelesített igehirdetése következett. Az úrvacsora szentségét, amelyben mintegy százan fogadták a bűnbocsánat és örökélet ígéretét, dr. Csobolyó Eszter szolgáltatta ki, amit Kun Ágnes Anna zsoltáros dicsőítő éneke követett. A 36 esztendeje itt szolgáló lelkészházaspár ezen az áldott istentiszteleten „csak ministráns” szerepet végezett.

Az úrvacsorai szentség kiszolgáltatása

Ezt követően Takaró András esperes köszöntője, Dr. Bóna Zoltán lelkipásztor történeti visszatekintője és a dunavarsányi énekkarok fellépése tette valóban ünnepivé az istentiszteletet.

Október első vasárnapján három évfordulót is ünnepeltünk. Egyfelől valóban száz évre tehető a református gyülekezeti élet kezdete Dunavarsányban. Akkortájt az istentiszteleteket még házaknál és az iskolában tartották. 1960 decemberéig Majosháza, majd Dunaharaszti fiókegyházaként működött a református közösség.

A másik évfordulót az adja, hogy 55 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdte meg gyülekezetünk Délegyházával közösen a kvázi önálló missziói egyházközségi létet, amely a ’80-as években anyaegyházzá lett, de még mindig együtt. Ez az 55 éves korszak zárult le azzal a nagy isteni áldással, hogy mindkét gyülekezeti rész úgy meg tudott erősödni, hogy a délegyházi gyülekezet közegyházi támogatással, a dunavarsányi pedig mindenfajta külső támogatás nélkül önállóan képes folytatni misszióját immár egy esztendeje.

Az elmúlt évtizedek nem csupán a templomépítés és az infrastrukturális gyarapodás terén hoztak szembetűnő változást; fontosak azok a népegyházi adatok is, amelyek talán a leginkább kifejezik gyülekezetünk aktív életét.

1928-tól napjainkig - ami 88 esztendőt ölel fel - 1600 fő részesült a keresztség szentségében. Konfirmációi fogadalmat 970-en tettek, házasságára összesen 378 pár kérte eddig az Úr áldását. A temetések száma 1445.

Hálával kell megemlítenünk azt a tényt, hogy a hitoktatás - ideértve az iskolai hitoktatást is - folyamatos volt gyülekezetünkben. Dunavarsányban már 26 évvel ezelőtt, 1990-ben bevezettük az úgynevezett alternatív hitoktatást, amely kisebb nagyobb ellenszelek és értetlenkedések után immáron szerves része a helyi közoktatásnak. Ezzel elmondhatjuk, hogy mi közel három évtizede folytatjuk a hitoktatást oly módon, ahogy az végre az elmúlt években fokozatosan országosan is bevezetésre került.

Szeretetvendégség a templom udvarán felállított sátorban

A népegyházi adatok fényében jó hír, hogy gyülekezetünk a várossal együtt növekedett olyannyira, hogy ettől az évtől a két gyülekezetrész (Dunavarsány és Délegyháza) szétvált, és önálló infrastruktúrával, saját döntéshozó-testületekkel és önálló lelkipásztori szolgálattal folytatják missziójukat.

Mindez további erőt és bizalmat ad ahhoz, hogy gyülekezetünk az elkövetkező 100 évben is betöltse evangéliumi küldetését, és gyarapodjon szívben, lélekben, összetartó közösségben egyaránt. Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség!

Dr. Szilvay Balázs

presbiter

 

 

 

 

„…megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely.”

(Lukács 2,7.)

 

Kedves Testvéreink!

Karácsony a költekezésnek lett a szezonja. Még a legszegényebb ember is Karácsonykor szeretne egy kicsit magasabb életszínvonalon lenni, mint az esztendő többi napján. A kis- és nagykereskedelem számai mutatják, hogy sosem költenek az emberek olyan sokat, mint Karácsony körül. Libamájból, kaviárból, drága italokból, szép ruhákból, ékszerekből, technikából sosem fogy annyi, mint ilyenkor. A szállodák, wellnessek zsúfolásig telnek, a repülök, a vonatok tömve vannak. Nem egyformán, de egyetemesen költekezünk. Pedig az első Karácsonyt a szegénység, a nélkülözés és a kényszerhelyzet jellemezte.

A Karácsony történetiségében és hittanában is a megszegényedés és kivetettség, a nélkülözés és a perifériára kerülés élő példája. Mária nyomorúságosabb környezetben kénytelen megszülni elsőszülött fiát, mint ha otthon lenne, vagy mint kortársasszonyai. Istállóban szülni/születni 2000 évvel ezelőtt is kényszerű nyomorúság volt. A hittartalomban pedig arról van szó, hogy a végtelen gazdagságú és hatalmú Isten istállós szegénységbe, földi meg nem értésbe, igazságtalan halálba és pokoljárásba testesült bele: ”… gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok” – foglalja ezt össze Pál apostol (2Kor 8,9).

Tehát mégiscsak van valami alapja a gazdag karácsonyozásnak, de nem anyagiakban, hanem lelkiekben. Abban a nagy örömben, hogy a lelki és szellemi elsivárosodásból, a közönyből, a reménytelenségből, a szeretetlenségből van kiút, méghozzá a mennyei gazdagság felé. Ez pedig azért lehetséges, mert Isten megjárta a magát megszegényítő, gazdagságát nekünk adó utat az első Karácsonykor a Mennyből a föld felé.  

Az Istentől kapott – karácsonyi – testi-lelki gazdagságunkból szeretettel járuljunk hozzá Isten Dunavarsányban élő evangéliumi közössége, a gyülekezet szükségeinek fedezéséhez. A borítékos karácsonyi ajándékukat új úrvacsorai kelyhek megvásárlására fordítjuk. A mellékelt csekken nyújtott adományukkal pedig a gyülekezet misszióját biztosítjuk. Akik eleget tettek egyháztagsági kötelezettségüknek, azoknak ezúton is köszönetet mondunk. A csekken az évi rendes hozzájárulásukat – egyházadó – is befizethetik. Ennek egyházi főhatóságaink által javasolt összege a nettó jövedelem 1%-a, de legalább havonta 2 kg kenyér árának megfelelő összeg.Az Úr adjon erőt, hogy minden nehézségünk, testi, lelki megpróbáltatásunk és gyöngeségünk ellenére se mondjunk le a jövőben sem gyülekezetünk fenntartásáról, a szükségben lévők megsegítéséről, az örömhír boldog fogadásáról és továbbadásáról. Mert Karácsony erről szól hitben, reményben és szeretetben.

Az Advent és Karácsony megünneplésére, az Óév hívő számvetésére és az Újesztendő reményteljes fogadására, valamint évkezdő programjainkra szeretettel hívjuk mindannyiukat. Az Úrvacsorát bejelentés alapján a lelkészek a betegek otthonába elviszik.

December 04.    10:00 óra      Adventi zenés istentisztelet

December 11.    10:00 óra      Adventi istentisztelet

December 18.    10:00 óra      Adventi istentisztelet

December 22.    18:00 óra      Adventi bűnbánati istentisztelet

December 23.    18:00 óra      Adventi bűnbánati istentisztelet

December 24.    15:00 óra      Karácsonyi gyermekműsoros istentisztelet – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00 óra      Karácsonyesti istentisztelet

December 25.    10:00 óra      Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

December 26.    10:00 óra      Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet

December 31.    18:00 óra      Óévi hálaadó istentisztelet

Január 01.          10:00 óra      Újévi úrvacsorás könyörgés 

Január 08.          10:00 óra      Évkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 08.          11:00 óra      Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 08.          13:00 óra      Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 19.          17:00 óra      Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Pestszenterzsébet

                                               Klapka téri gyülekezet színjátszó csoportjának műsorával –

                                               SDG Közösségi Ház

A személyes találkozásig áldást és békességet kíván: a Presbitérium

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára Virágvasárnapig

December 11.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 18.    10:00            Adventi istentisztelet – Református templom

December 22.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 23.    18:00            Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom

December 24.    15:00            Karácsonyi gyermekműsoros istentiszt. – SDG Közösségi Ház

December 24.    18:00            Karácsony esti istentisztelet – Református templom

December 25.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 26.    10:00            Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet – Református templom

December 31.    18:00            Óévi hálaadó istentisztelet – Református templom

Január 1.            10:00            Újévi úrvacsorás könyörgés – Református templom

Január 8.            10:00            Vízkereszt évkezdő ünnepi istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Január 8.            11:00            Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház

Január 8.            13:00            Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház

Január 19.          18:00            Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Pestszenterzsébet

                                               Klapka téri gyülekezet színjátszó csoportjának műsorával –

                                               SDG Közösségi Ház

Január 21.          19:00            Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Február 26.        14:30            A cserkészek farsangi felvonulása – SDG Közösségi Ház

Március 1.         18:00            Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Március 2.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 3.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 4.         18:00            Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Március 5.         10:00            Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Március 9.         18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 16.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 23.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 30.       18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Április 6.           18:00            Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Április 9.           10:00            Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Április 9.           12:00            Gyülekezeti ebéd – Református templom

 

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon kapható.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as és a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

100 érv is kevés

Centenáriumot ünnepelt a Dunavarsányi Református Egyház

Száz érv is kevés lenne, hogy elmondjam, mitől maradhatott fenn száz évig, és mitől virágzik ma is városunk református közössége. Kellett leginkább az itt szolgáló lelkészek elhivatottsága, a mindenkori presbiterek szolgálatkészsége, a gyülekezet aktív tagjainak közreműködése, de legfőképpen a Gondviselő szeretete. Mindezért október 2-án hálaadó istentiszteletre jöttek össze gyülekezetünk tagjai, hogy együtt fejezzék ki köszönetüket a Jóisten megtartó kegyelméért.

Bóna Zoltán olvassa a szentírást és köszönti a gyülekezetet

A szívet melengető, lelket megérintő istentiszteleten a gyülekezetből teológiai diplomát és részben lelkipásztori minősítést szerzett testvéreink szolgáltak. Bóna Zoltán apostoli köszöntése, szentírásolvasása és imádsága után Beregszászi Merianne személyes emlékekkel is hitelesített igehirdetése következett. Az úrvacsora szentségét, amelyben mintegy százan fogadták a bűnbocsánat és örökélet ígéretét, dr. Csobolyó Eszter szolgáltatta ki, amit Kun Ágnes Anna zsoltáros dicsőítő éneke követett. A 36 esztendeje itt szolgáló lelkészházaspár ezen az áldott istentiszteleten „csak ministráns” szerepet végezett.

Az úrvacsorai szentség kiszolgáltatása

Ezt követően Takaró András esperes köszöntője, Dr. Bóna Zoltán lelkipásztor történeti visszatekintője és a dunavarsányi énekkarok fellépése tette valóban ünnepivé az istentiszteletet.

Október első vasárnapján három évfordulót is ünnepeltünk. Egyfelől valóban száz évre tehető a református gyülekezeti élet kezdete Dunavarsányban. Akkortájt az istentiszteleteket még házaknál és az iskolában tartották. 1960 decemberéig Majosháza, majd Dunaharaszti fiókegyházaként működött a református közösség.

A másik évfordulót az adja, hogy 55 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdte meg gyülekezetünk Délegyházával közösen a kvázi önálló missziói egyházközségi létet, amely a ’80-as években anyaegyházzá lett, de még mindig együtt. Ez az 55 éves korszak zárult le azzal a nagy isteni áldással, hogy mindkét gyülekezeti rész úgy meg tudott erősödni, hogy a délegyházi gyülekezet közegyházi támogatással, a dunavarsányi pedig mindenfajta külső támogatás nélkül önállóan képes folytatni misszióját immár egy esztendeje.

Az elmúlt évtizedek nem csupán a templomépítés és az infrastrukturális gyarapodás terén hoztak szembetűnő változást; fontosak azok a népegyházi adatok is, amelyek talán a leginkább kifejezik gyülekezetünk aktív életét.

1928-tól napjainkig - ami 88 esztendőt ölel fel - 1600 fő részesült a keresztség szentségében. Konfirmációi fogadalmat 970-en tettek, házasságára összesen 378 pár kérte eddig az Úr áldását. A temetések száma 1445.

Hálával kell megemlítenünk azt a tényt, hogy a hitoktatás - ideértve az iskolai hitoktatást is - folyamatos volt gyülekezetünkben. Dunavarsányban már 26 évvel ezelőtt, 1990-ben bevezettük az úgynevezett alternatív hitoktatást, amely kisebb nagyobb ellenszelek és értetlenkedések után immáron szerves része a helyi közoktatásnak. Ezzel elmondhatjuk, hogy mi közel három évtizede folytatjuk a hitoktatást oly módon, ahogy az végre az elmúlt években fokozatosan országosan is bevezetésre került.

Szeretetvendégség a templom udvarán felállított sátorban

A népegyházi adatok fényében jó hír, hogy gyülekezetünk a várossal együtt növekedett olyannyira, hogy ettől az évtől a két gyülekezetrész (Dunavarsány és Délegyháza) szétvált, és önálló infrastruktúrával, saját döntéshozó-testületekkel és önálló lelkipásztori szolgálattal folytatják missziójukat.

Mindez további erőt és bizalmat ad ahhoz, hogy gyülekezetünk az elkövetkező 100 évben is betöltse evangéliumi küldetését, és gyarapodjon szívben, lélekben, összetartó közösségben egyaránt. Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség!

Dr. Szilvay Balázs

presbiter

 

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség eseménynaptára

Szeptember 4.   10.00            Tanévnyitó istentisztelet                                                                  Ref. Templom

Szeptember 24. 21.00            Kárpátaljai, erdélyi és helyi néptáncos és népzenei baráti est                                     

                                                                                                                                                       SDG Köz. Ház

Szeptember 25. 10.00           Zenés istentisztelet a BorzsaVári

                                               (Kárpátalja) népzenei együttes programjával                             Ref. Templom

Október 2.        10.00            Ünnepi évfordulós istentisztelet                                                  Ref. Templom

Október 4.         16.00            Állatok világnapja                                                                            SDG Köz. Ház

Október 21.       18.00            ’56-os megemlékezés az Általános Iskola műsorával                     SDG Köz. Ház

Október 23.       10.00            Istentisztelet ’56-os megemlékezéssel                                            Ref. Templom

Október 29.       18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

Október 30.       10.00            Újbori hálaadó istentisztelet                                                            Ref. Templom

Október 31.       18.00            Reformációi istentisztelet                                                                Ref. Templom

November 1.     10.00            Mindenszentek istentisztelet                                                           Ref. Templom

November 21.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 22.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 23.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 24.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 25.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 26.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 27.   10.00            Ünnepi istentisztelet

                                               Advent 1. vasárnapján                                                                    Ref. Templom

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen kapható.

 

NAPKÖZIS ALKOTÓ TÁBORBA 

várunk minden érdeklődőt az SDG Közösségi Házba
2016. június 27. és július 1. között.

A tábor célja, hogy biztonságos környezetben, jó hangulatban, sokat tanulva, a közös munka és az alkotás örömeit is átélve értékes szünidei programot biztosítson gyermeknek és ifjúnak egyaránt.

Napi program:

8-16 óra között kétszeri étkezéssel

8.00 zászlófelvonás

8.30 reggeli

9.00 elméleti foglalkozások korcsoportokban

10.00-13.00 gyakorlati foglalkozások

13.00 ebéd

14.00 kézműves foglalkozások

16.00 zárás

A tábor költsége 800, testvéreknek 700 Ft/gyermek/nap.

Érdeklődés, jelentkezés a 06/30 287-0283-as számon illetve a drcsobolyoeszter@gmail.com e-mail címen.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan…”(Mt11,28)

HÉTKEZDŐ REGGELI ÁHITATRA 

várjuk mindannyiukat az SDG Közösségi Ház Erős Vár kápolnájába
minden hétfő reggel 7.30-ra.

 

Az áhítat –  a Szentírás alapján, testvéri közösségben – jó lehetőséget kínál az iskola, a heti munka, a hivatal, és általában a hétköznapi tevékenység megkezdésekor a feladatok végiggondolására, lelki bíztatásra, szellemi feltöltekezésre.

 

A 15 perces áhítatot tea, kávé és sütemény melletti testvéri beszélgetés, egyszerű szeretetvendégség követi.

Minden érdeklődőt ökumenikus nyitottságban szeretettel várunk!

 

 

Konfirmáció 2016.

  

  

  

 

A Magyar Református Szeretetszolgálat

10 dunavarsányi családot ajándékozott meg tartós élelmiszerrel és ruházattal alapításának 10 éves évfordulóján.

A családokra egyrészt a helyi Református Egyházközség Diakóniai Bizottsága, másrészt pedig a Dunavarsány és Környéke Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tett javaslatot.

A megajándékozásra a Soli Deo Gloria Közösségi Házban, rövid istentisztelet keretében, családias hangulatban került sor 2016. május 10-én az ajánló szervezetek képviselőinek jelenlétében.

 

 

Mintegy 70 presbiter tanácskozott Dunavarsányban

a református gyülekezet és az SDG Közösség vendégszeretetét élvezve 2016. április 23-án.

A munka 7 szekcióban folyt az alábbi témák szerint: megtérés, egyéni csendesség, imaélet, a vasárnap megszentelése, tanúságtétel, a talentumok megbecsülése, szeretetszolgálat.

             

A résztvevők közös hitvallásként az alábbi elkötelezést fogalmazták meg és ezzel bocsátották el egymást presbiteri tisztük méltó folytatására:

"Az erő, szeretet, józanság lelkét kell elkérnünk, hogy kitartóak lehessünk a szolgálatban és merjünk bátran bizonyságot tenni. Megmutatni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk, mert így lehetünk példái a jelen és a jövő nemzedékének. "

           

A reggeli áhítaton és a délutáni ünnepi istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak. A 12 fős Presbitériumunk pedig szinte teljes létszámban, aktív részvétellel képviseltette magát e felemelő eseményen.

Ezúton is köszönetet mondunk a Diakóniai Bizottságnak és az SDG Közösség tagjainak a gazdagon terített asztalokért, a példás vendégszeretetért.

 

 

„Mindazok pedig akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt.”

Olvasandó ApCsel. 2,44.

 

Kedves Testvérünk!

Isten Lelke által megáldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak családi körben és az istentiszteletek közösségében egyaránt.

Sajnálatos módon az ősegyházat jellemző három dolog lassan teljesen életidegen lesz a mi világunkban. Életidegen az, hogy az emberek hisznek, hogy együtt vannak és hogy mindenük közös. Sokkal inkább életszerű az, hogy a legtöbben nem hisznek Istenben, nagyon sokan nem hisznek eszmékben, értékekben, embertársaikban sem, és olyanok is bőven vannak, akik a világon már semmiben nem hisznek, nem is bíznak, beleértve saját magukat is. És hasonló mondható el arról is, hogy nem vagyunk együtt, és hogy leginkább nincsenek közös dolgaink. Ez utóbbi különösen is igaz a materiális javakra. „A magántulajdon szent és sérthetetlen”. A közös tulajdonra pedig vagy érzéketlenek vagyunk, vagy azt is ki akarjuk sajátítani. Ügyvédek hada jól profitál ebből. De ez a fenti mentalitás ad munkát pszichológusoknak, pszichiátereknek, sok-sok sarlatánnak, és olykor még konkrétan a rendőrségnek is.

Pedig milyen szépen indult az úgynevezett krisztusi együttlét az első Pünkösdkor. Amikor a különböző nyelveken beszélőek megértették egymást. Amikor a jeruzsálemi keresztyének nem biztonsági zárral szigetelték el otthonaikat, hanem megnyitották egymás előtt. Amikor a reményteljes hitből szeretet fakadt, a szeretetből egység, s mindez a szellemi, lelki és anyagi közösségnek a kereteit biztosította. Aztán mindezen felülemelkedett az ördögi önzés. A Szentlelket kiutasította az ember az életéből, az ördögnek pedig helyet adott. S úgy tűnik, hogy ma is inkább az ördögnek a cinizmusa, széthúzó és közösséget romboló ereje uralkodik bennünk és közöttünk, sokkal inkább, mint a Lélek hitre hívó, együtt tartó és a szeretet közösségében megtartó ereje.

De még élünk, és ez a Pünkösd új lehetőséget kínál, hogy az első Pünkösd ajándékának vágyát újra magunkra vegyük. S ha ez a vágy elég erős, akkor abból készség lesz, a készségből jócselekedet, a jócselekedetre pedig a Szentlélek adja az áldást. S láss csodát, újra igaz lehet: „Mindazok pedig akik hittek, együtt voltak és mindenük közös volt.”

Gyülekezetünk a pünkösdi Szentlélek áldását fogadó istentiszteletekre hívja mindannyiukat, amely meghívás érvényes a nyáron is felemelő és közösségépítő programokra is. Június 27-től július 1-ig napközis építőtábort rendezünk az SDG Közösségi Házban korhatárra való tekintet nélkül. Természetesen a cserkészeknek továbbra is több tábora lesz: Monoron, a Dunán és a Börzsönyben. Valamint augusztus 20-án istentisztelettel és az úrvacsora megünneplésével adunk hálát az új kenyérért és a megújuló kegyelemért.  

Imádságaikat, jó ötleteiket, munkáskezüket és adományaikat várják gyülekeztünk programjai. Ezt megelőzően pedig az ünnepi istentiszteletek várják mindannyiukat:

Május 5.          18h        Áldozócsütörtöki istentisztelet, konfirmációi vizsga, presbiteri gyűlés

Május 8.          10h        Konfirmációi fogadalom, az úrvacsora megünneplése  

Május 12.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 13.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet szeretetvendégséggel SDG KH.

Május 14.        18h        Pünkösdi úrvacsorai előkészítő istentisztelet

Május 15.        10h        Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 15.        11h        Pünkösdi koncert a norvégiai énekkar és a Molissima szolgálatával         

Május 16.        10h        Pünkösdi istentisztelet az úrvacsora megünneplésével

Május 22.        10h         Szentháromság-vasárnapi istentisztelet

Június 5.          10h        Városnapi istentisztelet

Június 5.          10:30h   Városnapi orgonakoncert Teleki Miklós orgonaművésszel

Június 5.          14h        Cserkész-fogadalomtétel a Cserkészházban

A közelgő ünnepre, a nyári munkákra, pihenésre és üdülésre, Istennek tetsző élményekre és találkozókra Atyánk áldását és békességét kívánja a Presbitérium.

 

 

                                             Megalakult a Dunavarsányi Református Egyházközség

A presbiterek megerősítő fogadalomtétele          Dr. Csobolyó Eszter a cserkészcsapat munkájáról és terveiről ad számot

Erre a hírre néhányan teljesen jogosan teszik fel a kérdést: Miért, eddig nem volt? A helyénvaló kérdésre pedig az az egyszerű válasz, hogy az 1960-ban a Dunaharaszti és a Kiskunlacházi Református Egyháznak a leányegyházaiból létrejött Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség megszűnt és helyette Délegyházán és Dunavarsányban is önálló Egyházközségek jöttek létre 2016. január 1-jével. A formálisan új, és a szándékunk szerint tartalmában is új lendületet vevő gyülekezetről, missziójának részleteiről e menüben is hamarosan bővebben olvashatunk.

A Dunavarsányi Református Egyházközség megválasztott Presbitériuma január 3-án tett fogadalmat, a gyülekezet pedig január 10-én megtartotta első Közgyűlését. Ez alkalommal meghatározta missziói munkatervét, számba vette tagjait, megtervezte költségvetését, és testvéri közösségben elköltötte újévi ebédjét.

     A Soli Deo Gloria Közösség éves munkájáról számol be Csobolyó Miklósné     Közös ebéd az éves közgyűlés után

Az elvilágiasodás, az istenhittől és az egyházi szolgálatoktól elidegenedett korunkban, amikor hívő- és lelkészhiány okán gyülekezeteket vonnak össze, akkor ez az esemény nagyon örvendetes, Istentől szerzett nagy áldás. Sokak mély hite és rengeteg fáradozása van ebben az eredményben. Méltó érte a köszönet és Egyedül Istené a Dicsőség.

 

 

 

 

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Jézus Krisztus egyetlen Egyházának hívei – immáron évszázados hagyománnyal a hátuk mögött – imádkoznak a sajnálatos, de szükségszerű módon különböző felekezetekben élő testvérek lelki és közösségi egységéért. Ennek az elkötelezettségnek évenkénti visszatérő jeles alkalma az úgynevezett Ökumenikus Imahét, amely idén világszerte január 17-24 között kerül megrendezésre.

A dunavarsányi és délegyházi római katolikus és református közösségek – testvéri meghívással fordulva az összes többi Krisztus-hívő dunavarsányi és délegyházi polgárhoz is – január 18-22 között a következő rendben tartják az imádságos istentiszteleteiket:

Január 18., 18 óra       Délegyháza, ref. templom, igét hirdet Sáska Attila ref. lelkész

Január 19., 18 óra       Nagyvarsány, kat. templom, igét hirdet  dr. Bóna Zoltán ref. lelkész

Január 20., 18 óra       Dunavarsány, ref. templom, igét hirdet Kis R. Sándor kat. plébános

Január 21., 18 óra       Dunavarsány, Soli Deo Gloria Közösségi Ház, igét hirdet dr. Zalatnay István ref. lelkész

Január 22., 17 óra       Dunavarsány, Cserkészház, a cserkészek szolgálatával

Minden Krisztusban testvérünket és érdeklődőket nagy szeretettel várunk!

Római Katolikus Egyházközség                               Református Egyházközség    

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Január 16.          19:00 óra      Bál az Erdélyi Baráti Kör szervezésében – SDG Közösségi Ház

Január 21.          17:00 óra      Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete – SDG Közösségi Ház

Február 9.          18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 10.        18:00 óra      Hamvazószerdai bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház

Február 11.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 12.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 13.        18:00 óra      Nagyböjti bűnbánati istentisztelet – Református templom

Február 14.        10:00 óra      Böjtfői úrvacsorás istentisztelet – Református templom

Február 18.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Február 25.        18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 3.         18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 10.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 17.       18:00 óra      Nagyböjti házi-istentisztelet – házigazda jelentkezését várjuk

Március 20.       10:00 óra      Virágvasárnapi zenés istentisztelet – Református templom

Március 20.       12:00 óra      Gyülekezeti ebéd – Református templom

 

A Református Templomban minden második hétfőn 18 órakor, a Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

 

Lelkipásztori látogatásra, az úrvacsora otthonokban való megünneplésére a lelkészek előzetes hívás, bejelentés alapján készek.

 

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 0620/9-143-893 valamint a 0630/637-8170 számon lehet.

 

********************************************************************

 

„Perelj, Uram a velem perlőkkel, harcolj a velem harcolókkal!” –

hangzott a prédikáció alapigéje a Zsoltárok könyve 35. fejezetéből 2015. november 8-án a zsúfolásig megtelt református templomban a vasárnapi istentiszteleten. Talán azért is hangzott ez az Ige, mert dr. Bóna Zoltán és felesége éppen 35 évvel ezelőtt, 1980 novemberében kezdték 24 és 23 évesen a református lelkészi szolgálatukat Dunavarsányban.

De elhangzott a nyolc Boldogmondás is Máté szent evangéliumából, amelynek alapján megerősíttetett, hogy a földi boldogság csak a mennyei boldogsággal szoros összefüggésben lehetséges, különben csak elvesző illúzió.

A lelkipásztor személyes hitvallásként, Isten iránti hálával említette, hogy sok mindenért harcolt e 35 év alatt – többnyire sikerrel – de senki ellen nem, még biztatásra sem. Azokkal sem, akik ezt szívesen tették volna vele és sokféleképpen provokálták is. Ezt a harcot a zsoltáros példáját követve az Úrra bízta, és sosem csalódott…

Az alábbiakban a gondnok úr köszöntőjét olvashatják:

Kedves Nagytiszteletű Asszony, Nagytiszteletű Úr!

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!

Nagytiszteletű Úr és felesége 35 éve szolgálnak a gyülekezetben. Itt nevelték fel három gyermeküket és most már örvendeznek unokáiknak.

A 35 év szolgálatnak vannak szemmel látható értékekkel, anyagi eszközökkel mérhető eredményei! A templom és a parókia bővítése, külső-belső felújítása, a gyülekezeti terem, a harangtorony, a cserkészotthon, a délegyházi templom, az ott felépült parókia, a Soli Deo Gloria Közösségi Ház, a hozzá tartozó jószágporta mind jelentős állomásai e 35 esztendőnek.

Nagytiszteletű Úr hivatalt vállalt a Habitat szervezetben, ennek itt Dunavarsányban látható eredménye a Habitat házak sora, közel 40 család tisztes otthona.

Így gazdagodott az egyház és a település. Ezek az építkezések úgy töltik be küldetésüket, ha a szép épületekben emberek, emberi lelkek, szívek is gazdagodnak. Ezt a gazdagodást szolgálják a vasárnapi, ünnepnapi prédikációk, közösségi ebédek, a bibliaórák, az iskolai hittanórák, a konfirmandusok felkészítése, a táborok, a felnőtt és gyermek kulturális programok, az egyházhoz szervesen kapcsolódó cserkészet, a külföldi kapcsolatok ápolása, a gyülekezet tagjaival való személyes kapcsolattartás, tájékoztatás, a Presbitériummal való együttmunkálkodás, a diakóniai munka támogatása.

A gyülekezet ajándékát készítő festőművész és családja is szoros kapcsolatban élt és él a Dunavarsányi Református Egyházzal. Rá is hatással volt az emberi lélekre ható építő munka.

A szolgálatban eltöltött 35 év válasz Isten elhívására. Mert élhetünk sokféleképpen, tehetünk az emberekért sok mindent, de az igazi áldás az, ha mindez Istennek tetsző.

A 35 év igazi gyümölcse éppen az, hogy amit tettek, azt mindig Istenbevetett hittel tették. Így hatottak másokra és ezáltal erősítették mások hitét. Köszönjük alkotó, teremtő, odaadó munkájukat.

Kérjük Isten áldását életükre, családjukra, a gyülekezetben végzett további szolgálatukra a Zsoltárok könyvének szavaival:

„Áldjátok Istent, nevét dicsérjétek, tetteit a népnek hirdessétek! Daloljatok, zenéljetek neki, énekeljétek csodatetteit!”

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.