menü

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a Dicsőség

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A reformáció 500. évfordulójára rendezett programsorozat

2017. október 27. (péntek)

13.00 Filmvetítés – művelődési ház  Luther élete

17.00 Arany János kopjafaállítás és reformációi faültetés a Református Missziói Alapítvány közreműködésével – Trianon Emlékpark
18.00 Irodalmi est Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából
Közreműködnek az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanárai és diákjai – SDG Közösségi Ház
 

2017. október 28. (szombat)

09.00 Megnyitó áhítat a Soli Deo Gloria Közösségi Ház kápolnájában
09.30 Közösségi reggeli a SDG Közösségi Ház ICHTHÜSZ termében
09.30 Nevezés a futóversenyre, korcsoportonként és családi futás kategóriában       
10.00 1517 méteres futóverseny, megállókkal a református és a katolikus templomnál, cél: művelődési ház
11.30 Évfordulós vetélkedő – művelődési ház
13.00 Ebéd – művelődési ház
14.00 Futóverseny eredményhirdetése és a Művelődési Alapítvány pályázati díjkiosztója – művelődési ház nagyterme
15.00 Luther élete rajzfilmen, magyar nyelven – művelődési ház tükrös terme

2017. október 29. (vasárnap)

10.00 Újbori hálaadó istentisztelet az Úrvacsora megünneplésével – Református Templom
18.00 Ünnepi hangverseny – Soli Deo Gloria Közösségi Ház
Közreműködnek: Teleki Miklós orgonaművész, Kun Ágnes Anna énekművész, a Kantátika Férfikar, a Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes
19.30 Szeretetvendégség

2017. október 30. (hétfő)

18.00 Civil Akadémia – művelődési ház
Előadások: Luther lelki kényszere – dr. Szebik Imre, evangélikus püspök emeritus
                   Kálvin társadalometikai kényszere – dr. Kádár Zsolt, református esperes emeritus
                   Moderátor: dr. Bóna Zoltán, a Theologiai Szemle főszerkesztője

Vendégség: Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az Igazságot" Luther Márton
Kóstoló a „Reformátor kézműves sörökből”

2017. október 31. (kedd)

18.00 Reformációi istentisztelet – Református Templom

Vendég igehirdető: dr. Kocsev Miklós egyetemi tanár

Kulturális műsorral közreműködik az Újpesti Baptista Harangkórus; vezető: Simon Norbert és dr. Csobolyó Eszter

 

A Soli Deo Gloria Közösség

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik tagságukkal, munkájukkal vagy adományukkal segítették egyesületünk elmúlt évben végzett kulturális, szociális és közösségformáló munkáját.

A javunkra történt rendelkezések kapcsán 10.587 forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk a fent említett szolgálati területek anyagi támogatásaként a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 18269947-1-13

Köszönetet mond: a Vezetőség

 

 

Városi énekkart szervez

a Soli Deo Gloria Közösség, Puhr Ferenc karnagy vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen énekel egy generációkon átívelő, városi vegyeskarban, amely egyrészt mindenki előtt nyitott, másrészt széles ölelésű repertoárral tervezi munkáját.

E kezdeményezésre külön fölhívjuk a zenét és éneklést kedvelő családok figyelmét azzal, hogy nagy öröme és értéke lesz a kórusnak, ha házaspárok, illetve szülők gyermekeikkel együtt vesznek részt a közös éneklésben.

Természetesen tudjuk, hogy városunkban magas színvonalon működnek énekkarok, akikkel nyilván nem kívánunk konkurálni, sokkal inkább egy új összetételű, többgenerációs vegyeskarral kívánjuk a helyi énekkarok sorát kiteljesíteni. Hisszük, hogy egyre nagyobb lélekszámú városunkban sokan vannak, akikre ez az énekkari kezdeményezés számíthat.

A jelentkezéseket Puhr Ferenc karvezetőnél a +36 30 789 9181 telefonszámon és a puhrferenc@xnet.hu e-mail címen, vagy az SDG Közösség vezetőjénél +36 20 943 5397 telefonszámon és a kisskatisdg@gmail.com e-mail címen várjuk.

 

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá awww.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon kapható.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as és a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

 

  

A képek minden látszat ellenére nem Ausztriába vagy Bajországban, hanem városunkban készültek.

 

 

Mintegy 70 presbiter tanácskozott Dunavarsányban

a református gyülekezet és az SDG Közösség vendégszeretetét élvezve 2016. április 23-án.

A munka 7 szekcióban folyt az alábbi témák szerint: megtérés, egyéni csendesség, imaélet, a vasárnap megszentelése, tanúságtétel, a talentumok megbecsülése, szeretetszolgálat.

             

A résztvevők közös hitvallásként az alábbi elkötelezést fogalmazták meg és ezzel bocsátották el egymást presbiteri tisztük méltó folytatására:

"Az erő, szeretet, józanság lelkét kell elkérnünk, hogy kitartóak lehessünk a szolgálatban és merjünk bátran bizonyságot tenni. Megmutatni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk, mert így lehetünk példái a jelen és a jövő nemzedékének. "

           

A reggeli áhítaton és a délutáni ünnepi istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak. A 12 fős Presbitériumunk pedig szinte teljes létszámban, aktív részvétellel képviseltette magát e felemelő eseményen.

Ezúton is köszönetet mondunk a Diakóniai Bizottságnak és az SDG Közösség tagjainak a gazdagon terített asztalokért, a példás vendégszeretetért.

 

 

A Soli Deo Gloria Mozgalom azon dunavarsányiaknak spontán társulása és tevékenysége, akik akár keresztyén hitük, akár humanitárius értékrendjük alapján az értékhordozó közösségépítést olyan feladatuknak fogadják el, amelyet kisebb-nagyobb áldozatok árán is szívesen teljesítenek.

A Mozgalomban így megtalálhatóak fiatalabbak és idősebbek, különböző foglalkozásúak, iskolázottságúak, felekezetűek és gondolkozásúak, akik valamilyen módon mégis hisznek azoknak az értékeknek az érvényességében, amelyek az emberiség története során mindig az ember javát, épülését és megmaradását szolgálták mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Az olyan értékek, mint az emberi méltóság, az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a szeretet, a megbocsátás, az újrakezdés, továbbá az áldozathozatal a pillérei és megvalósítandó feladatai egyben ennek a Mozgalomnak.

Ezek az értékek a maguk egyetemessége mellett azonban különösen is fontosakká váltak a XVI. századi Reformációban, így – bár Mozgalmunk a legszélesebb értelemben ökumenikus – elnevezésében és filozófiájában/teológiájában a svájci reformáció hangsúlyos felismeréseire és eredményeire épül.

A tevékenységet végző közösséget eddig azért neveztük mozgalomnak, mert jogi személyiséggel nem rendelkezik,  ugyanakkor két jogi formációban ölt testet. Az egyik a Soli Deo Gloria Közösség, ami egy Egyesület, a másik pedig a Soli Deo Gloria Nonprofit Közhasznú Kft., ami egy gazdasági vállalkozás.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.