menü

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a Dicsőség

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Március 25.   10 óra           Virágvasárnapi zenés istentisztelet         – Ref. Templom

Március 26.   7.30              Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 27.   15 óra           Kézműves családi délután                      – SDG Köz. Ház

Március 27.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 28.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 29.   18 óra           Nagycsütörtöki eucharisztiás it.              – Ref. Templom

Március 30.   10 óra           Nagypénteki ünnepi istentisztelet           – Ref. Templom

Március 31.   18 óra           Nagyszombati bűnbánati istentisztelet   – Ref. Templom

Április 1.         5 óra           Hajnali feltámadási istentisztelet

                                           irodalommal, ételáldással,

                                           szeretetvendégséggel                              – SDG Köz. Ház

Április 1.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Április 2.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Május 10.     18 óra           Áldozócsütörtöki istentisztelet               – Ref. Templom

Május 10.     18:30            Konfirmációi vizsga, szeretetvendégség – Ref. Templom

Május 13.     10 óra           Konfirmációi fogadalomtétel                  – Ref. Templom

                                           az úrvacsora megünneplésével  

Május 19.     18 óra            Pünkösdi bűnbánati istentisztelet          – Ref. Templom

Május 20.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Május 21.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Június 3.       10 óra            Városnapi ünnepi istentisztelet              – SDG Köz. Ház

Június 17 – Június 22.        Napközis építőtábor                               – SDG Köz. Ház

Augusztus 19. 18 óra         Bűnbánati istentisztelet                         – Ref. Templom

Augusztus 20. 10 óra         Újkenyéri, hálaadó istentisztelet            – Ref. Templom

Augusztus 25.   9 óra         Erdélyi Sportnap                                    – SDG Köz. Ház

Szeptember 2.                    Családi nap áporkai istentisztelet-látogatással, lacházi, kisdunai                     

                                               kerti partival

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A Soli Deo Gloria Közösség

ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik tagságukkal, munkájukkal vagy adományukkal segítették egyesületünk elmúlt évben végzett kulturális, szociális és közösségformáló munkáját.

A javunkra történt rendelkezések kapcsán 10.587 forintot fordíthattunk a fent említett szolgálatokra. Isten áldja meg a rendelkezők javunkra történő döntését.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk a fent említett szolgálati területek anyagi támogatásaként a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Adószám: 18269947-1-13

Köszönetet mond: a Vezetőség

 

 

Városi énekkart szervez

a Soli Deo Gloria Közösség, Puhr Ferenc karnagy vezetésével. Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen énekel egy generációkon átívelő, városi vegyeskarban, amely egyrészt mindenki előtt nyitott, másrészt széles ölelésű repertoárral tervezi munkáját.

E kezdeményezésre külön fölhívjuk a zenét és éneklést kedvelő családok figyelmét azzal, hogy nagy öröme és értéke lesz a kórusnak, ha házaspárok, illetve szülők gyermekeikkel együtt vesznek részt a közös éneklésben.

Természetesen tudjuk, hogy városunkban magas színvonalon működnek énekkarok, akikkel nyilván nem kívánunk konkurálni, sokkal inkább egy új összetételű, többgenerációs vegyeskarral kívánjuk a helyi énekkarok sorát kiteljesíteni. Hisszük, hogy egyre nagyobb lélekszámú városunkban sokan vannak, akikre ez az énekkari kezdeményezés számíthat.

A jelentkezéseket Puhr Ferenc karvezetőnél a +36 30 789 9181 telefonszámon és a puhrferenc@xnet.hu e-mail címen, vagy az SDG Közösség vezetőjénél +36 20 943 5397 telefonszámon és a kisskatisdg@gmail.com e-mail címen várjuk.

 

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá awww.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon kapható.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as és a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

 

  

A képek minden látszat ellenére nem Ausztriába vagy Bajországban, hanem városunkban készültek.

 

 

Mintegy 70 presbiter tanácskozott Dunavarsányban

a református gyülekezet és az SDG Közösség vendégszeretetét élvezve 2016. április 23-án.

A munka 7 szekcióban folyt az alábbi témák szerint: megtérés, egyéni csendesség, imaélet, a vasárnap megszentelése, tanúságtétel, a talentumok megbecsülése, szeretetszolgálat.

             

A résztvevők közös hitvallásként az alábbi elkötelezést fogalmazták meg és ezzel bocsátották el egymást presbiteri tisztük méltó folytatására:

"Az erő, szeretet, józanság lelkét kell elkérnünk, hogy kitartóak lehessünk a szolgálatban és merjünk bátran bizonyságot tenni. Megmutatni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk, mert így lehetünk példái a jelen és a jövő nemzedékének. "

           

A reggeli áhítaton és a délutáni ünnepi istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak. A 12 fős Presbitériumunk pedig szinte teljes létszámban, aktív részvétellel képviseltette magát e felemelő eseményen.

Ezúton is köszönetet mondunk a Diakóniai Bizottságnak és az SDG Közösség tagjainak a gazdagon terített asztalokért, a példás vendégszeretetért.

 

 

A Soli Deo Gloria Mozgalom azon dunavarsányiaknak spontán társulása és tevékenysége, akik akár keresztyén hitük, akár humanitárius értékrendjük alapján az értékhordozó közösségépítést olyan feladatuknak fogadják el, amelyet kisebb-nagyobb áldozatok árán is szívesen teljesítenek.

A Mozgalomban így megtalálhatóak fiatalabbak és idősebbek, különböző foglalkozásúak, iskolázottságúak, felekezetűek és gondolkozásúak, akik valamilyen módon mégis hisznek azoknak az értékeknek az érvényességében, amelyek az emberiség története során mindig az ember javát, épülését és megmaradását szolgálták mind egyénileg, mind pedig közösségileg. Az olyan értékek, mint az emberi méltóság, az emberi jogok, az esélyegyenlőség, a szeretet, a megbocsátás, az újrakezdés, továbbá az áldozathozatal a pillérei és megvalósítandó feladatai egyben ennek a Mozgalomnak.

Ezek az értékek a maguk egyetemessége mellett azonban különösen is fontosakká váltak a XVI. századi Reformációban, így – bár Mozgalmunk a legszélesebb értelemben ökumenikus – elnevezésében és filozófiájában/teológiájában a svájci reformáció hangsúlyos felismeréseire és eredményeire épül.

A tevékenységet végző közösséget eddig azért neveztük mozgalomnak, mert jogi személyiséggel nem rendelkezik,  ugyanakkor két jogi formációban ölt testet. Az egyik a Soli Deo Gloria Közösség, ami egy Egyesület, a másik pedig a Soli Deo Gloria Nonprofit Közhasznú Kft., ami egy gazdasági vállalkozás.

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a 18269947-1-13 adószámon bizalommal várjuk.