menü

„Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3)

Kik vagyunk?

CímlapKik vagyunk?
CímlapKik vagyunk?

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség esemény-naptára

Március 25.   10 óra           Virágvasárnapi zenés istentisztelet         – Ref. Templom

Március 26.   7.30              Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 27.   15 óra           Kézműves családi délután                      – SDG Köz. Ház

Március 27.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 28.   18 óra           Nagyheti bűnbánati áhítat                      – SDG Köz. Ház kápolnája

Március 29.   18 óra           Nagycsütörtöki eucharisztiás it.              – Ref. Templom

Március 30.   10 óra           Nagypénteki ünnepi istentisztelet           – Ref. Templom

Március 31.   18 óra           Nagyszombati bűnbánati istentisztelet   – Ref. Templom

Április 1.         5 óra           Hajnali feltámadási istentisztelet

                                           irodalommal, ételáldással,

                                           szeretetvendégséggel                              – SDG Köz. Ház

Április 1.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Április 2.       10 óra           Húsvéti úrvacsorás istentisztelet             – Ref. Templom

Május 10.     18 óra           Áldozócsütörtöki istentisztelet               – Ref. Templom

Május 10.     18:30            Konfirmációi vizsga, szeretetvendégség – Ref. Templom

Május 13.     10 óra           Konfirmációi fogadalomtétel                  – Ref. Templom

                                           az úrvacsora megünneplésével  

Május 19.     18 óra            Pünkösdi bűnbánati istentisztelet          – Ref. Templom

Május 20.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Május 21.     10 óra            Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet         – Ref. Templom

Június 3.       10 óra            Városnapi ünnepi istentisztelet              – SDG Köz. Ház

Június 17 – Június 22.        Napközis építőtábor                               – SDG Köz. Ház

Augusztus 19. 18 óra         Bűnbánati istentisztelet                         – Ref. Templom

Augusztus 20. 10 óra         Újkenyéri, hálaadó istentisztelet            – Ref. Templom

Augusztus 25.   9 óra         Erdélyi Sportnap                                    – SDG Köz. Ház

Szeptember 2.                    Családi nap áporkai istentisztelet-látogatással, lacházi, kisdunai                     

                                               kerti partival

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen, továbbá a www.dunavarsanyireformatusok.hu oldalon található.

A SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉGI HÁZ KOLUMBÁRIUMA IRÁNT ÉRDEKLŐDNI a 06/20 914-3893-as valamint a 06/30 637-8170-es számon lehet.

 

A Magyarországi Református Egyház

helyi gyülekezeteként ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik 2015-ös személyi jövedelemadójuk 1 %-ával a Magyarországi Református Egyház ifjúsági, szociális, kulturális és missziói munkáját segítették elő.

Mint ismeretes az így felajánlott összeg országos egyházunk – tehát nem a dunavarsányi – fontos bevétele, amelyet egyebek mellett a fenti célokra fordít és így folytatja azt a több mint fél évezredes magyar kultúrát és magyar nemzetet szolgáló tevékenységét, amelyet minden történelmi igazságot becsülő és szerető ember ismer és elismer.

Tisztelettel kérjük és bizalommal várjuk továbbra is a fent említett országos református szolgálati területek anyagi támogatására a 2016-os személyi jövedelemadójuk 1 %-ának szíves felajánlását.

Technikai szám: 0066

Köszönetet mond: a Presbitérium

 

 

100 érv is kevés

Centenáriumot ünnepelt a Dunavarsányi Református Egyház

Száz érv is kevés lenne, hogy elmondjam, mitől maradhatott fenn száz évig, és mitől virágzik ma is városunk református közössége. Kellett leginkább az itt szolgáló lelkészek elhivatottsága, a mindenkori presbiterek szolgálatkészsége, a gyülekezet aktív tagjainak közreműködése, de legfőképpen a Gondviselő szeretete. Mindezért október 2-án hálaadó istentiszteletre jöttek össze gyülekezetünk tagjai, hogy együtt fejezzék ki köszönetüket a Jóisten megtartó kegyelméért.

Bóna Zoltán olvassa a szentírást és köszönti a gyülekezetet

A szívet melengető, lelket megérintő istentiszteleten a gyülekezetből teológiai diplomát és részben lelkipásztori minősítést szerzett testvéreink szolgáltak. Bóna Zoltán apostoli köszöntése, szentírásolvasása és imádsága után Beregszászi Merianne személyes emlékekkel is hitelesített igehirdetése következett. Az úrvacsora szentségét, amelyben mintegy százan fogadták a bűnbocsánat és örökélet ígéretét, dr. Csobolyó Eszter szolgáltatta ki, amit Kun Ágnes Anna zsoltáros dicsőítő éneke követett. A 36 esztendeje itt szolgáló lelkészházaspár ezen az áldott istentiszteleten „csak ministráns” szerepet végezett.

Az úrvacsorai szentség kiszolgáltatása

Ezt követően Takaró András esperes köszöntője, Dr. Bóna Zoltán lelkipásztor történeti visszatekintője és a dunavarsányi énekkarok fellépése tette valóban ünnepivé az istentiszteletet.

Október első vasárnapján három évfordulót is ünnepeltünk. Egyfelől valóban száz évre tehető a református gyülekezeti élet kezdete Dunavarsányban. Akkortájt az istentiszteleteket még házaknál és az iskolában tartották. 1960 decemberéig Majosháza, majd Dunaharaszti fiókegyházaként működött a református közösség.

A másik évfordulót az adja, hogy 55 évvel ezelőtt, 1961-ben kezdte meg gyülekezetünk Délegyházával közösen a kvázi önálló missziói egyházközségi létet, amely a ’80-as években anyaegyházzá lett, de még mindig együtt. Ez az 55 éves korszak zárult le azzal a nagy isteni áldással, hogy mindkét gyülekezeti rész úgy meg tudott erősödni, hogy a délegyházi gyülekezet közegyházi támogatással, a dunavarsányi pedig mindenfajta külső támogatás nélkül önállóan képes folytatni misszióját immár egy esztendeje.

Az elmúlt évtizedek nem csupán a templomépítés és az infrastrukturális gyarapodás terén hoztak szembetűnő változást; fontosak azok a népegyházi adatok is, amelyek talán a leginkább kifejezik gyülekezetünk aktív életét.

1928-tól napjainkig - ami 88 esztendőt ölel fel - 1600 fő részesült a keresztség szentségében. Konfirmációi fogadalmat 970-en tettek, házasságára összesen 378 pár kérte eddig az Úr áldását. A temetések száma 1445.

Hálával kell megemlítenünk azt a tényt, hogy a hitoktatás - ideértve az iskolai hitoktatást is - folyamatos volt gyülekezetünkben. Dunavarsányban már 26 évvel ezelőtt, 1990-ben bevezettük az úgynevezett alternatív hitoktatást, amely kisebb nagyobb ellenszelek és értetlenkedések után immáron szerves része a helyi közoktatásnak. Ezzel elmondhatjuk, hogy mi közel három évtizede folytatjuk a hitoktatást oly módon, ahogy az végre az elmúlt években fokozatosan országosan is bevezetésre került.

Szeretetvendégség a templom udvarán felállított sátorban

A népegyházi adatok fényében jó hír, hogy gyülekezetünk a várossal együtt növekedett olyannyira, hogy ettől az évtől a két gyülekezetrész (Dunavarsány és Délegyháza) szétvált, és önálló infrastruktúrával, saját döntéshozó-testületekkel és önálló lelkipásztori szolgálattal folytatják missziójukat.

Mindez további erőt és bizalmat ad ahhoz, hogy gyülekezetünk az elkövetkező 100 évben is betöltse evangéliumi küldetését, és gyarapodjon szívben, lélekben, összetartó közösségben egyaránt. Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a Dicsőség!

Dr. Szilvay Balázs

presbiter

 

 

A Református Egyházközség és a Soli Deo Gloria Közösség eseménynaptára

Október 21.       18.00            ’56-os megemlékezés az Általános Iskola műsorával                     SDG Köz. Ház

Október 23.       10.00            Istentisztelet ’56-os megemlékezéssel                                            Ref. Templom

Október 29.       18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

Október 30.       10.00            Újbori hálaadó istentisztelet                                                            Ref. Templom

Október 31.       18.00            Reformációi istentisztelet                                                                Ref. Templom

November 1.     10.00            Mindenszentek istentisztelet                                                           Ref. Templom

November 21.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 22.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 23.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   SDG Köz. Ház

November 24.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 25.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 26.   18.00            Bűnbánati istentisztelet                                                                   Ref. Templom

November 27.   10.00            Ünnepi istentisztelet

                                               Advent 1. vasárnapján                                                                    Ref. Templom

A Református Templomban minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, s azzal egy időben gyermek-istentiszteletet is.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden hétfőn 7:30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk.

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

A fenti istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

További információ a 06/20 914-3893-as telefonszámon vagy a dunavarsany.ref@gmail.com e-mail címen kapható.

 

Konfirmáció 2016.

  

  

  

 

Mintegy 70 presbiter tanácskozott Dunavarsányban

a református gyülekezet és az SDG Közösség vendégszeretetét élvezve 2016. április 23-án.

A munka 7 szekcióban folyt az alábbi témák szerint: megtérés, egyéni csendesség, imaélet, a vasárnap megszentelése, tanúságtétel, a talentumok megbecsülése, szeretetszolgálat.

             

A résztvevők közös hitvallásként az alábbi elkötelezést fogalmazták meg és ezzel bocsátották el egymást presbiteri tisztük méltó folytatására:

"Az erő, szeretet, józanság lelkét kell elkérnünk, hogy kitartóak lehessünk a szolgálatban és merjünk bátran bizonyságot tenni. Megmutatni, hogy az Úr Jézus tanítványai vagyunk, hozzá tartozunk, mert így lehetünk példái a jelen és a jövő nemzedékének. "

           

A reggeli áhítaton és a délutáni ünnepi istentiszteleten a helyi lelkészek szolgáltak. A 12 fős Presbitériumunk pedig szinte teljes létszámban, aktív részvétellel képviseltette magát e felemelő eseményen.

Ezúton is köszönetet mondunk a Diakóniai Bizottságnak és az SDG Közösség tagjainak a gazdagon terített asztalokért, a példás vendégszeretetért.

 

***********************************************

 

A Dunavarsányi Református Egyházközség tárgyi emlékei: úrasztali edényei, terítői azt jelzik, hogy aktív missziói, közösségi élet folyt már a 19-20. század fordulójától kezdve. A lelkipásztori munkát hosszabb-rövidebb ideig a majosházi, áporkai, szigetszentmiklósi lelkészek végezték mindaddig, amíg az akkor önállósodó Dunaharaszti Református Egyházközség fíliája (leányegyháza)  lett. 1928-tól végez anyakönyvezést. Ebben a formában töltötte be küldetését 1960-ig, amikor is Délegyházával közösen vált először önálló missziói, majd önálló anyaegyházközséggé.
Az istentiszteleteket eleinte házaknál tartották, majd az iskolában. A templomépítés vágyát és adakozását harangvásárlás előzte meg.  A hit lelkesedését a II. világháború  megpróbálta, de elvenni nem tudta, s így az a romokon is úrrá lett. A kis gyülekezet a '40-es évek végén, erős politikai szembeszélben újrakezdte templomépítési tervének megvalósítását immáron fizikai értelemben is.

A templom 1958-ban készült el, amelyhez később gyülekezeti terem és kis iroda épült. Ezt követte a '70-es években felépített lelkészlakás, a '80-as években megvalósult toronyépítés, a '90-es években komoly hozzájárulás a cserkészház építéséhez, majd parókiabővítés, 2002-ben pedig a valamikori kis iroda gyülekezeti házzá bővítése: szép teremmel, praktikus irodával, önálló hitoktatói irodával. Mindez jelentette a gyülekezet folyamatos gyarapodását, s mindezeket a gyülekezet áldozatvállalásán túl hollandiai, amerikai, nagy-britanniai, németországi testvéri/egyházi adományok tették lehetővé.

A beruházások sorából kiemelkedik a délegyházi templomunk építése, amely 1990-93 között valósult meg. Mindennek koronája a Soli Deo Gloria Közösségi Ház felépítése Dunavarsányban, amely közvetetten tulajdona az egyházközségnek, és az egyházközség telkén épült. Az építtető Soli Deo Gloria Közhasznú Nonprofit Kft-nek az egyházközség az egyszemélyes tulajdonosa.
A délegyházi lelkészlakás építésén túl és azzal kapcsolatban a legnagyobb és legörvendetesebb adminisztratív teendő a két gyülekezetrész egymástól történő elválása, az önálló Dunavarsányi Református Egyház és az Egyházkerület által további támogatásban részesítendő Délegyházi Missziói Református Egyház létrehozása, és nem utolsó sorban a délegyházi önálló szolgálatot végző lelkipásztor felkutatása és kinevezése.

Az elmúlt három évtized ezen beruházásai több százmilliós értékben gazdagították e két települést.
A 2001-es népszámláláskor mintegy 1.000 fő vallotta magát reformátusnak, 2011-ben cca. 850 fő. Ennek hozzávetőlegesen fele szerepel nyilvántartásunkban, s a nyilvántartottak szintén mintegy fele tekinthető valamilyen módon aktív gyülekezeti tagnak. Ugyanakkor számosan vannak olyanok, akik formálisan nem, de tartalmilag – elsősorban a hitoktatói, diakóniai/karitatív és kulturális részvételük/tevékenységük kapcsán – aktívan kötődnek szolgálatunkhoz. Az istentiszteleteken résztvevők száma vasárnaponta 50-100 fő, ünnepeken ennek a kétszerese. Hitoktatásban mintegy 200 gyermek és 10 felnőtt részesül évente. A megkereszteltek száma általában meghaladja az évenként eltemetettek számát.

Délegyházán ugyanezek a számok a következőképpen alakulnak: 2001-ben 500 fő, 2011-ben 450 fő. A templomba járók száma vasárnaponta 15-40 fő. A hitoktatásban pedig 50 gyermek és 5-10 felnőtt részesül évente.

Letöltések: 

Személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlását a Magyarországi Református Egyház szolgálatára a 0066 technikai számon, a Dunavarsányi Református Egyházközség szolgálatára pedig a 19178123-2-13 adószámon bizalommal várjuk.